เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
{getButton} $text={บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น} $color={#009933}
๑. พุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พุทธสาวก
ค. พุทธสาวิกา
ง. พุทธบริษัท
๒. เจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?
ก. มิลักขะ
ข. อริยกะ
ค. เขมร
ง. ไทย
๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ?
ก. ๑ ชนชาติ
ข. ๒ ชนชาติ
ค. ๓ ชนชาติ
ง. ๔ ชนชาติ
๔. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบัน คือประเทศใด ?
ก. อินเดีย
ข. มาเลเชีย
ค. อินโดนีเชีย
ง. ออสเตรเลีย
๕. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๖. วรรณะในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้น ?
ก. ๓ ชนชั้น
ข. ๔ ชนชั้น
ค. ๕ ชนชั้น
ง. ๖ ชนชั้น
๗. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาการ ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๘. วรรณะพราหมณ์แต่งงานกับวรรณะศูทร บุตรที่เกิดมาเรียกว่าอะไร ?
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล
๙. พระเจ้าชัยเสนะ เป็นพระบิดาของใคร ?
ก. พระเจ้าสีหหนุ
ข. พระเจ้าอัญชนะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าโธโตทนะ
๑๐. พระเจ้าสุทโธทนะกับเจ้าชายสิทธัตถะเกี่ยวข้องกันคือ ?
ก. พระเจ้าปู
ข. พระเจ้าตา
ค. พระบิดา
ง. พระเจ้าอา
๑๑. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อของดาบสใด ?
ก. อุทกดาบส
ข. อสิตดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อาฬารดาบส
๑๒. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นกษัตริย์ปกครองพระนครใด ?
ก. พาราณสี
ข. กบิลพัสดุ์
ค. เทวทหะ
ง. สาวัตถี{getButton} $text={บทที่ ๒ ประวัติพระพุทธเจ้า} $color={#009933}
๑. พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร ?
ก. พญาช้างเผือกชูสังข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๒. โหราจารย์ทำนายสุบินนั้นอย่างไร ?
ก. จะได้พระธิดา
ข. จะได้พระโอรส
ค. จะได้ลาภก้อนโต
ง. จะโชคร้าย
๓. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
๔. วาจาที่พระมหาบุรุษทรงเปล่งในวันประสูติเรียกว่าอะไร ?
ก. อาสภิวาจา
ข. มธุรสวาจา
ค. ปิยวาจา
ง. สัณหวาจา
๕. พระมหาบุรุษ ประสูติที่ใด ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. สาลวัน
ค. อัมพวัน
ง. เวฬุวัน
๖. พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระนางใด ?
ก. กัญจนา
ข. ยโสธรา
ค. สิริมหามายา
ง. ปชาบดี{getButton} $text={เสด็จออกบรรพชา} $color={#009933}
๑. พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช พระชนมายุกี่พรรษา ?
ก. ๑๖
ข. ๒๐
ค. ๒๙
ง. ๓๕
๒. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาที่ริมแม่น้ำ ?
ก. อโนมา
ข. เรัญชรา
ค. คงคา
ง. สินธุ
๓. ข้อใดไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย
๔. ใครถวายบริขารพระมหาบุรุษ คราวเสด็จออกผนวช ?
ก. ท้าวสักกะ
ข. สหัมบดีพรหม
ค. ฆฏิการพรหม
ง. พระอินทร์
๕. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษเสด็จประทับแรมที่แคว้นใดก่อน ?
ก. มคธ
ข. โกศล
ค. สักกะ
ง. มัลละ
๖. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงปกครองแคว้นมคธ ?
ก. สุทโธทนะ
ข. พิมพิสาร
ค. ปเสนทิ
ง. อุเทน
๗. บรรพชาแล้ว พระมหาบุรุษทรงเริ่มศึกษาในสำนักใด ?
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๘. กษัตริย์ที่อัญเชิญให้สึกไปครองราชย์ด้วยคือใคร ?
ก. พระเจ้าประเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. พระเจ้าอชาตศัตรู
ง. มัลลกษัตริย์{getButton} $text={ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา} $color={#009933}
๑. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ? ?
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน
๒. ข้อใดไม่ใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อดข้าว อดน้ำ
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. ขบฟัน
ง. ยกแขนชี้ฟ้า
๓. ใครเป็นพยานการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อาฬารดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. ฉันนะอำมาตย์
ง. ปัญจวัคคีย์
๔. ข้อใดไม่นับเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. นั่งสมาธิ
๕. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
ง. ทรงคลายความเพียร
๖. ปัญจวัคคีย์หลีกหนีไป เพราะพระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญสิ่งใด ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={ก่อนตรัสรู้} $color={#009933}
๑. ใครถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษในวันตรัสรู้ ?
ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางอมิตา
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๒. พราหมณ์ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ นามว่าอะไร ?
ก. โสตถิยะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ฉันนะ
ง. ตปุสสะ
๓. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์
๔. พระมหาบุรุษอธิษฐานลอยถาด ที่แม่น้ำใด ?
ก. คงคา
ข. ยมุนา
ค. เนรัญชรา
ง. อโนมา
๕. พระมหาบุรุษอธิษฐานจะไม่ลุกจากที่นั่งหากยังไม่ตรัสรู้ ณ โคนต้นไม้ใด ?
ก. ต้นสาละ
ข. ต้นโพธิ์
ค. ต้นไทร
ง. ต้นมุจรินทร์{getButton} $text={ตรัสรู้} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด ?
ก. วันเพ็ญเดือน ๓
ข. วันเพ็ญเดือน ๖
ค. วันเพ็ญเดือน ๘
ง. วันเพ็ญเดือน ๑๐
๒. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
ก. สมมติสัจจะ
ข. ธรรมสัจจะ
ค. อริยสัจจะ
ง. ปรมัตถสัจจะ
๓. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปี จึงตรัสรู้ ?
ก. ๕
ข. ๖
ค. ๗
ง. ๘
๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?
ก. ๑๖
ข. ๒๙
ค. ๓๕
ง. ๘๐{getButton} $text={ประกาศพระศาสนา} $color={#009933}
๑. ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ เป็นคำพูดของใคร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. ยสกุลบุตร
ค. อุปติสสะ
ง. โกลิตะ
๒. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร ?
ก. พระยสะ
ข. พ่อพระยสะ
ค. แม่พระยสะ
ง. เพื่อนพระยสะ
๓. คฤหัสถ์ผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์คนแรก ชื่อว่าอะไร ?
ก. ยสะ
ข. สุพาหุ
ค. ปุณณชิ
ง. ควัมปติ
๔. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?
ก. อนาถปิณฑิกะ
ข. ตปุสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ
๕. ผู้ถึงรัตนะ ๓ เป็นสรณะ เรียกว่าอะไร ?
ก. เทวาจิกอุบาสก
ข. เตวาจิกอุบาสก
ค. จตุวาจิกอุบาสก
ง. ปัญจวาจิกอุบาสก
๖. มารดาและภรรยาของพระยสะ เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
๗. พระสาวกองค์แรก สำเร็จเป็นพระอรหันต์ขณะยังเป็นคฤหัสถ์ ตรงกับข้อใด ?
ก. พระยสะ
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระอุบาลี
๘. อุบาสกคนแรกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิต ตรงกับข้อใด ?
ก. บิดาพระยสะ
ข. มารดาพระยสะ
ค. ภรรยาพระยสะ
ง. เพื่อนพระยสะ{getButton} $text={โปรดชฎิล ๓ พี่น้อง} $color={#009933}
๑. พระสาวกที่ไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
ก. ๕ องค์
ข. ๗ องค์
ค. ๔๕ องค์
ง. ๖๐ องค์
๒. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. พระยสะ
๓. พระอุรุเวลกัสสปะ เดิมนับถือลัทธิอะไร ?
ก. บูชาไฟ
ข. บูชายัญ
ค. บูชาเทวดา
ง. บูชาพรหม
๔. ผู้ใด ไม่นับเข้าในชฏิล ๓ พี่น้อง
ก. อุรุเวลกัสสปะ
ข. นทีกัสสปะ
ค. คยากัสสปะ
ง. กุมารกัสสปะ
๕. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ?
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฏิล ๓ พี่น้อง
ง. ปริพาชก
๖. ชฎิล ๓ พี่น้อง ถือลัทธิบูชาสิ่งใด ?
ก. ดิน
ข. น้ำ
ค. ไฟ
ง. ลม{getButton} $text={โปรดพระเจ้าพิมพิสาร} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ใด ?
ก. มคธ
ข. วัชชี
ค. มัลละ
ง. กาสี
๒. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
ก. เชตวัน
ข. เวฬุวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๓. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. นางมัลลิกา
ค. อนาถปิณฑิกะ
ง. นางวิสาขา
๔. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี
๕. บริวารพระเจ้าพิมพิสารเคารพพระพุทธเจ้าเพราะใคร ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระอุรุเวลกัสสปะ
ค. พระยสะ
ง. พระวัปปะ{getButton} $text={ทรงได้พระอัครสาวก} $color={#009933}
๑. พระโมคคัลลานะ เดิมเป็นนักบวชในลัทธิใด ?
ก. ปริพาชก
ข. ชฏิล
ค. อาชีวก
ง. นิครนถ์
๒. ๓. พระโมคคัลลานะ ขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรค์เรื่องใด ?
ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง
๓. เธอไม่พึงชูวงถือตัวเข้าไปปสู่ตระกูล พระองค์สอนใคร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอุรุเวลกัสสปะ
๔. เวทนาปริคคหสูตร พระพุทธเจ้าแสดงแก่ใคร ?
ก. ทีฆนขปริพาชก
ข. พระสารีบุตร
ค. พระมหาโมคคัลลานะ
ง. พระอุบาลี
๕. พระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ หลังอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
ก. ๗ วัน
ข. ๑๒ วัน
ค. ๑๕ วัน
ง. ๓๐ วัน
๖. พระอัครสาวกเบื้องขวา เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. สุทัตตะ
ข. โกลิตะ
ค. อุปติสสะ
ง. ราธะ
๗. พระเถระใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระยสะ
ง. พระอัสสชิ
๘. อุปติสสปริพาชกเกิดดวงตาเห็นธรรม เพราะได้ฟังธรรมจากพระเถระใด ?
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระมหานามะ
ง. พระอัสสชิ
๙. พระสาวกรูปใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระยสะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมคคัลลานะ{getButton} $text={พุทธกิจในแคว้นมคธ} $color={#009933}
๑. ปิปผลิมาณพ เป็นคนเดียวกันกับข้อใด ?
ก. อุปติสสะ
ข. โกลิตะ
ค. อุรุเวลกัสสปะ
ง. มหากัสสปะ
๒. พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทด้วยโอวาท ๓ ข้อ ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสะ
ง. พระสารีบุตร
๓. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา ทรงอุปสมบทแก่ใคร ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระมหากัสสปะ
๔. พระมหากัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. มีปัญญามาก
ข. มีฤทธิ์มาก
ค. ถือธุดงค์
ง. มีความเพียรมาก{getButton} $text={แสดงโอวาทปาฏิโมกข์} $color={#009933}
๑. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอะไร ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. อริยธรรม
ง. วิมุตติธรรม
๒. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
ก. วัดเวฬุวัน
ข. วัดเชตวัน
ค. วัดบุพพาราม
ง. วัดนิโครธาราม
๓. มหาสันนิบาตแห่งพระอรหันตสาวก เกิดขึ้นที่วัดใด ?
ก. วัดเวฬุวัน
ข. วัดนิโครธาราม
ค. วัดบุพพาราม
ง. วัดเชตวัน
๔. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร ?
ก. นันทมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ
๕. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสิงคาลกมาณพ เรื่องใด ?
ก. ธาตุ ๔
ข. ขันธ์ ๕
ค. อายตนะ ๖
ง. ทิศ ๖{getButton} $text={เสด็จแคว้นสักกะ} $color={#009933}
๑. พระเถระใด ทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์สำเร็จ ?
ก. พระนันทะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระราหุล
ง. พระโมคคัลลานะ
๒. วัดที่พระประยูรญาติสร้างถวายคือวัดใด ?
ก. วัดบุปผาราม
ข. วัดนิโครธาราม
ค. วัดเชตวัน
ง. วัดเวฬุวัน
๓. พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งหมดกี่วัน ?
ก. ๗ วัน
ข. ๑๐ วัน
ค. ๑๕ วัน
ง. ๑ เดือน
๔. มหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยการบำเพ็ยบารมีใด ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. เนกขัมมะ
ง. ปัญญา
๕. มหาเวสสันดรชาดก ทรงแสดงแก่ผู้ใด ?
ก. พระเจ้าสุทโธทนะ
ข. พระนางพิมพา
ค. เจ้าชายนันทะ
ง. ประยูรญาติ
๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงมหาธรรมปาลชาดก โปรดใคร ?
ก. พุทธบิดา
ข. พุทธมารดา
ค. พระนางพิมพา
ง. ราหุลกุมาร
๗. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ?
ก. สามเณรราหุล
ข. สามเณรสังกิจจะ
ค. สามเณรโสปากะ
ง. สามเณรสุมนะ{getButton} $text={เสด็จแคว้นโกศล} $color={#009933}
๑. อนาถบิณฑิกะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ผู้ให้ก้อนข้าวคนจน
ข. ผู้ขอข้าวจากคนรวย
ค. ผู้มีก้อนข้าวเยอะ
ง. ผู้ยึดข้าวจากคนจน
๒. สุทัตตะ เป็นชื่อเดิมของเศรษฐีท่านใด ?
ก. เมณฑกะ
ข. โฆสกะ
ค. โชติกะ
ง. อนาถบิณฑิกะ
๓. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?
ก. เชตวัน
ข. เวฬุวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๔. เศรษฐีท่านใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้วยการให้ทาน ?
ก. อนาถบิณฑิกะ
ข. ราชคหกะ
ค. เมณฑกะ
ง. ธนัญชัย{getButton} $text={ปรินิพพาน} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
ก. ภัณฑุคาม
ข. เวฬุวคาม
ค. กัลลวาลมุตตคาม
ง. หัตถีคาม
๒. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า ปลงอายุสังขาร ?
ก. กำหนดที่ตาย
ข. กำหนดวันตาย
ค. กำหนดวิธีตาย
ง. กำหนดที่จะอยู่ต่อ
๒. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ ที่ใด ?
ก. อานันทเจดีย์
ข. อุทเทสิกเจดีย์
ค. ปาวาลเจดีย์
ง. ธรรมเจดีย์
๓. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน ?
ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน
๔. พระพุทธเจ้าทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้ายจากใคร ?
ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. นายจุนทะ
ง. มัลลกษัตริย์
๕. สุกรมัทวะ เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?
ก. อาหารมื้อแรก
ข. อาหารมื้อสุดท้าย
ค. อาหารที่ทำจากหมู
ง. ยาทำให้หายประชวร
๖. กายของพระตถาคตจะผ่องใสที่สุดเวลาใด ?
ก. ตรัสรู้
ข. ปลงอายุสังขาร
ค. ใกล้ปรินิพพาน
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
๗. ผ้าสิงคิวรรณมีสีตรงกับข้อใด ?
ก. เหลืองดังทองคำ
ข. แดงเหมือนถ่านเพลิง
ค. เขียวดังปีกแมงทับ
ง. เขียวเหมือนใบไม้อ่อน
๘. อนุฏฐานไสยา มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. นอนแล้วลุกอีก
ข. นอนครั้งแรก
ค. นอนไม่ลุกขึ้นอีก
ง. นอนหลับๆ ตื่น ๆ
๙. ก่อนปรินิพพาน ทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. ธรรมวินัย
๑๐. ปัจฉิมโอวาทมีใจความสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก. ความไม่ประมาท
ข. ความตาย
ค. ความเพียร
ง. ความสามัคคี
๑๑. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?
ก. ไพสาลี
ข. สาวัตถี
ค. พาราณสี
ง. กุสินารา
๑๒. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นไม้ใด ?

ก. ต้นจิก
ข. ต้นโพธิ์
ค. ต้นสาละ
ง. ต้นไทร

๑๓. สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ?
ก. ที่ประสูติ
ข. ที่ตรัสรู้
ค. ที่ปรินิพพาน
ง. ที่ถวายพระเพลิง
๑๔. พระสาวกองค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้า คือใคร ?
ก. พระอานนท์
ข. พระสุภัททะ
ค. พระนันทะ
ง. พระอุปวาณะ{getButton} $text={บทที่ ๓ พระอัญญาโกณฑัญญะ} $color={#009933}
๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. อุปติสสะ
ค. โกลิตะ
ง. ปิบผลิ
๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๓. ผู้ใด นับเนื่องในกลุ่มพราหมณ์ทั้ง ๘ ผู้ทำนายมหาปุริสลักษณะ ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. สยามะ
ค. มหานามะ
ง. ลักษณะ
๔. ดวงตาเห็นธรรม ตรงกับข้อใด ?
ก. พุทธจักษุ
ข. ธรรมจักษุ
ค. ทิพจักษุ
ง. ทิพโสต
๕. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. รู้ราตรีนาน
ข. มีบริวารมาก
ค. มีปัญญามาก
ง. มีฤทธิ์มาก{getButton} $text={บทที่ ๔ อุรุเวลกัสสปะ} $color={#009933}
๑. อุรุเวลกัสสปชฎิล ตั้งอาศรมอยู่ ณ สถานที่ใด ?
ก. ตำบลอุรุเวลา
ข. ตำบลคยาสีสะ
ค. สวนลัฏฐิวัน
ง. สวนเวฬุวัน
๒. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้าน ใด ?
ก. มีปัญญามาก
ข. มีฤทธิ์มาก
ค. มีบริวารมาก
ง. มีคนนับถือมาก
๓. การประกาศศาสนาในแคว้นมคธเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะอาศัยสาวกรูปใด ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุรุเวลกัสสปะ
ง. พระสารีบุตร
๔. พระอุรุเวลกัสสปะบรรลุธรรม เพราะฟังธรรมชื่ออะไร ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. โอวาท ๓
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร{getButton} $text={บทที่ ๕ พระสารีบุตร} $color={#009933}
๑. พระสารีบุตร เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๒. มารดาของพระสารีบุตร ชื่อว่าอะไร ?
ก. ปชาบดี
ข. สารี
ค. โมคคัลลี
ง. กีสาโคตมี
๓. อุปติสสมาณพบวชเป็นปริพาชก ในลัทธิของใคร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. ภัททิยะ
ง. อัสสชิ
๔. คุณธรรมใดของพระสารีบุตรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ?
ก. ขยัน
ข. กตัญญู
ค. อดทน
ง. ประหยัด
๕. พระสารีบุตรเถระได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. มีปัญญามาก
ข. มีฤทธิ์มาก
ค. มีบริวารมาก
ง. ทรงธุดงค์{getButton} $text={บทที่ ๖ พระโมคคัลลานะ} $color={#009933}
๑. พระมหาโมคคัลลานะ เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๒. มารดาของพระมหาโมคคัลลานะ ชื่อว่าอะไร ?
ก. ปชาบดี
ข. สารี
ค. โมคคัลลี
ง. กีสาโคตรมี
๓. พระมหาโมคคัลลานะ เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. อุปติสสะ
ข. โกลิตะ
ค. ปิปผลิ
ง. สุทัตตะ
๔. พระมหาโมคคัลลานะควบคุมดูแลการก่อสร้างวัดใด ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๕. พระมหาโมคคัลลานะเคยบวชในลัทธิใด ?
ก. ดาบส
ข. ปริพาชก
ค. นิครนถ์
ง. อาชีวก
๖. พระมหาโมคคัลลานะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
ก. มีบริวารมาก
ข. มีปัญญามาก
ค. มีฤทธิ์มาก
ง. ทรงธุดงค์{getButton} $text={บทที่ ๗ พระนางปชาบดีโคตมี} $color={#009933}
๑. พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. อัญชนะ
ข. ชัยเสนะ
ค. สีหหนุ
ง. สุทโธทนะ
๒. พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?
ก. รับครุธรรม
ข. รับสรณคมน์
ค. รับศีล ๕
ง. รับศีล ๘
๓. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. กตัญญู
ข. รู้ราตรีนาน
ค. ปัญญามาก
ง. ทรงวินัย{getButton} $text={บทที่ ๘ พระเขมาเถรี} $color={#009933}
๑. พระนางเขมา ได้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. ปเสนทิโกศล
ข. พิมพิสาร
ค. อุเทน
ง. จัณฑปัชโชต
๒. สตรีใด บรรลุพระอรหันต์ในขณะเป็นคฤหัสถ์ ?
ก. อุบลวรรณา
ข. เขมา
ค. ปฏาจารา
ง. กีสาโคตมี
๓. พระนางเขมาบรรลุพระอรหันต์ในอิริยาบถใด ?
ก. ยืน
ข. เดิน
ค. นั่ง
ง. นอน
๔. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่ามีปัญญามาก ?
ก. กีสาโคตมี
ข. อุบลวรรณา
ค. เขมา
ง. ปฏาจารา{getButton} $text={บทที่ ๙ ศาสนพิธี} $color={#009933}
๑. ระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?
ก. ศาสนบุคคล
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนวัตถุ
ง. ศาสนพิธี
๒. ศาสนพิธี มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. พิธีกรรมทางศาสนา
ข. ความเชื่อทางศาสนา
ค. ธรรมเนียมทางศาสนา
ง. ข้อบังคับทางศาสนา
๓. หลักการทำบุญในศาสนพิธี เกิดจากคำสอนเรื่องใด ?
ก. บุญกิริยาวัตถุ
ข. สังคหวัตถุ
ค. ทานวัตถุ
ง. กุศลมูล
๔. การอบรมจิตให้ผ่องใสตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ เรียกว่าอะไร ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ภาวนา
ง. เนกขัมมะ
๕. การไหว้ ตรงกับกิริยาใด ?
ก. อัญชลี
ข. วันทา
ค. อภิวาท
ง. คุกเข่า
๖. อภิวาท มีความหมายตรงกับกิริยาใด ?
ก. ประนมมือ
ข. ไหว้
ค. กราบ
ง. คุกเข่า
๗. เบญจางคประดิษฐ์ ตรงตามข้อใด ?
ก. เข่า ๒ ศอก ๒ หัว ๑
ข. มือ ๒ ศอก ๒ หัว ๑
ค. เข่า ๒ มือ ๒ หน้าผาก ๑
ง. มือ ๒ เท้า ๒ หน้า ๑
๘. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นกล่าวถึงสรณะใดเป็นที่พึ่ง ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
๙. การประเคนภัตตาหารที่ถูกต้องควรอยู่ห่างจากพระภิกษุ ประมาณกี่ศอก ?
ก. ๑ ศอก
ข. ๒ ศอก
ค. ๓ ศอก
ง. ๔ ศอก
๑๐. การกรวดน้ำหลังจากบำเพ็ญกุศล มุ่งประโยชน์อะไร ?
ก. อุทิศส่วนบุญ
ข. แสดงความเคารพ
ค. ตั้งจิตอธิษฐาน
ง. เพื่อให้เทวดารับรู้
๑๑. เมื่อพระสวดว่า ยะถา วาริวะหา ควรทำเช่นใด ?
ก. กรวดน้ำ
ข. ประนมมือรับพร
ค. นั่งฟัง
ง. ลุกหนี
๑๒. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย คืออะไร ?
ก. คำกรวดน้ำ
ข. คำบูชาพระ
ค. คำอาราธนาศีล
ง. คำอาราธนาธรรม
๑๓. กษัตริย์พระนามว่าอะไร เป็นต้นแบบของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ ?
ก. ปเสนทิโกศล
ข. พิมพิสาร
ค. สุทโธทนะ
ง. จัณฑปัชโชต
๑๔. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพนับถือ
ค. ถวายแก่สงฆ์ทั่วไป
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง
๑๕. สิ่งใด ที่ไม่ควรนำไปถวายสังฆทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว ?
ก. ข้าวสุก
ข. น้ำดื่ม
ค. ยารักษาโรค
ง. ผ้าจีวร
๑๖. พิธีถวายทานแก่พระภิกษุสามเณร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT