เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา
{getButton} $text={พระอัญญาโกณฑัญญะ} $color={#009933}
๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. อุปติสสะ
ค. โกลิตะ
ง. ปิบผลิ
๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๓. ผู้ใดนับเนื่องในกลุ่มพราหมณ์ทั้ง ๘ ผู้ทำนายมหาปุริสลักษณะ ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. สยามะ
ค. มหานามะ
ง. ลักษณะ
๔. ดวงตาเห็นธรรม ตรงกับข้อใด ?
ก. พุทธจักษุ
ข. ธรรมจักษุ
ค. ทิพจักษุ
ง. ทิพโสต
๕. พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. รู้ราตรีนาน
ข. มีบริวารมาก
ค. มีปัญญามาก
ง. มีฤทธิ์มาก
๖. พระอัญญาโกณฑัณณะ เกิดที่หมู่บ้านใด ?
ก. โทณวัตถุ
ข. โกลิตคาม
ค. ถูนคาม
ง. เสนานิคม
๗. ก่อนบวชพระอัญญาโกณฑัญญะ เรียนจบเรื่องใด ?
ก. ไตรสิกขา
ข. ไตรรัตน์
ค. ไตรเพท
ง. ไตรลักษณ์
๘. พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นบุตรของใคร ?
ก. กษัตริย์มหาศาล
ข. พราหมณ์มหาศาล
ค. เศรษฐีมหาศาล
ง. คฤหบดีมหาศาล
๙. พระอัญญาโกณฑัญญะทำนายเจ้าชายสิทธัตถะว่ามีคติกี่อย่าง ?
ก. ๑ อย่าง
ข. ๒ อย่าง
ค. ๓ อย่าง
ง. ๔ อย่าง
๑๐. ในปัญจวัคคีย์ ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรก คือใคร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. ภัททิยะ
ง. มหานามะ
๑๑. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?
ก. อัญญาโกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. ภัททิยะ
ง. มหานามะ
๑๒. บ้านเกิดของพระอัญญาโกณฑัญญะ ตั้งอยู่ใกล้เมืองใด ?
ก. พราราณสี
ข. สาวัตถี
ค. เทวทหะ
ง. กบิลพัสดุ์
๑๓. พระอัญญาโกณฑัญญะ เคยทำนายลักษณะของเจ้าชายพระองค์ใด ?
ก. เจ้าชายสิทธัตถะ
ข. เจ้าชายนันทะ
ค. เจ้าชายอานนท์
ง. เจ้าชายอนุรุทธะ


{getButton} $text={พระสารีบุตร} $color={#009933}
๑. พระสารีบุตร เกิดในหมู่บ้านใด ?
ก. โทณวัตถุ
ข. นาลันทา
ค. โกลิตคาม
ง. ถูนคาม
๒. พระสารีบุตร เดิมมีชื่อว่าอะไร ?
ก. ปิปผลิ
ข. โกลิตะ
ค. อุปติสสะ
ง. สุทัตตะ
๓. อุปติสสมาณพ เป็นเพื่อนสนิทกับใคร ?
ก. วิมละ
ข. สุพาหุ
ค. ควัมปติ
ง. โกลิตะ
๔. อุปติสสมาณพ ออกบวชครั้งแรกในลัทธิใด ?
ก. ปริพาชก
ข. เดยรถีย์
ค. อาชีวก
ง. นิครนถ์
๕. อุปติสสมาณพพบพระอัสสชิ ขณะที่ท่านกำลังทำกิจใด ?
ก. เที่ยวบิณฑบาต
ข. เดินจงกรม
ค. นั่งสมาธิ
ง. แสดงธรรม
๖. อุปติสสปริพาชก ฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วไปบอกต่อแก่ใคร ?
ก. วิมละ
ข. สุพาหุ
ค. ปิปผลิ
ง. โกลิตะ
๗. คุณธรรมใดของพระสารีบุตรที่ควรถือเป็นแบบอย่าง ?
ก. ความกตัญญู
ข. ความมีหิริ
ค. ความมีสติ
ง. ความมีขันติ
๘. อุปติสสปริพาชกบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระวิมละ
ค. พระสุพาหุ
ง. พระปุณณชิ
๙. อุปติสสปริพาชกได้รับการอุปสมบท ณ วัดใด ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๑๐. อุปติสสปริพาชกหลังบวชเป็นพระภิกษุ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร ?
ก. พระคัวมปติ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระมหากัสสปะ
๑๑. "พระธรรมเสนาบดี" เป็นชื่อเรียกยกย่องพระเถระใด ?
ก. พระควัมปติ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระมหากัสสปะ
๑๒. พระสารีบุตรเถระได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. มีปัญญามาก
ข. มีฤทธิ์มาก
ค. มีบริวารมาก
ง. ทรงธุดงค์


{getButton} $text={พระโมคคัลลานะ} $color={#009933}
๑. พระโมคคัลลานะ เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๒. มารดาของพระโมคคัลลานะ ชื่อว่าอะไร ?
ก. ปชาบดี
ข. สารี
ค. โมคคัลลี
ง. กี่สาโคตรมี
๓. พระมหาโมคคัลลานะ เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. อุปติสสะ
ข. โกลิตะ
ค. ปิปผลิ
ง. สุทัตตะ
๔. พระโมมคัลลานะควบคุมดูแลการก่อสร้างวัดใด ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๕. พระมหาโมคคัลลานะเคยบวชในลัทธิใด ?
ก. ดาบส
ข. ปริพาชก
ค. นิครนถ์
ง. อาชีวก
๖. พระมหาโมคคัลลานะได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านใด ?
ก. มีบริวารมาก
ข. มีปัญญามาก
ค. มีฤทธิ์มาก
ง. ทรงธุดงค์
๗. พระโมคคัลลานะ เกิดที่หมู่บ้านใด ?
ก. โทณวัตถุ
ข. โกลิตคาม
ค. ถูนคาม
ง. เสนานิคม
๘. โกลิตปริพาชกบรรลุโสดาบัน เพราะฟังธรรมจากใคร ?
ก. ยสมาณพ
ข. ควัมปติมาณพ
ค. อุปติสสมาณพ
ง. ปิบผลิมาณพ
๙. โกลิตมาณพบวชเป็นปริพาชก ในสำนักอาจารย์ท่านใด ?
ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. อุททกดาบส
ง. สัญชัยปริพาชก
๑๐. โกลิตปริพาชกหลังบวชเป็นภิกษุ มีชื่อเรียกว่าอย่างไร ?
ก. พระควัมปติ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระมหากัสสปะ
๑๑. พระเถระใด ได้รับยกย่องให้เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ
๑๒. พระโมคคัลลานะ ได้ฟังอุบายแก้ความโงกง่วงกี่ข้อ ?
ก. ๘ ข้อ
ข. ๙ ข้อ
ค. ๑๐ ข้อ
ง. ๑๑ ข้อ


{getButton} $text={พระอานนท์} $color={#009933}
๑. พระอานนท์ ประสูติที่เมืองใด ?
ก. เทวทหะ
ข. กบิลพัสดุ์
ค. พาราณสี
ง. ราชคฤห์
๒. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระบิดาของพระอานนท์ ?
ก. สุทโธทนะ
ข. สุกโกทนะ
ค. อมิโตทนะ
ง. โธโตทนะ
๓. พระอานนท์มีศักดิ์เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
ก. พระเชษฐา
ข. พระอนุชา
ค. พระปิตุลา
ง. พระนัดดา
๔. พระเถระใด ยืนขวางช้างนาฬาคีรีเพื่อมิให้ทำร้ายพระพุทธเจ้า ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระราหุล
๕. พระอานนท์นิพพานที่ท่ามกลางแม่น้ำใด ?
ก. อจิรวดี
ข. โรหิณี
ค. คงคา
ง. ยมุนา
๖. พระเถระใด ได้รับเอทัคคะ ๕ ประการ ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอานนท์
๗. พระมารดาของพระอานนท์ มีพระนามว่าอย่างไร ?
ก. มายา
ข. ปชาบดี
ค. กีสาโคตมี
ง. พิมพา
๘. พระอานนท์ออกบวชพร้อมกับพระเถระองค์ใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระภัททิยะ
๙. พระอานนท์ทูลขอพรจากพระพุทธเจ้า กี่ประการ ?
ก. ๒ ประการ
ข. ๔ ประการ
ค. ๖ ประการ
ง. ๘ ประการ
๑๐. พระอานนท์ดำรงอายุสังขาร อยู่กี่ปี ?
ก. ๘๐ ปี
ข. ๑๐๐ ปี
ค. ๑๒๐ ปี
ง. ๑๔๐ ปี
๑๑. พระอานนท์ ประสูติในราชวงศ์ใด ?
ก. ศากยวงศ์
ข. โกลิยวงศ์
ค. ลังกาวงศ์
ง. สยามวงศ์
๑๒. พระอานนท์ได้รับการบรรพชาอุปสมบท ณ สถานที่ใด ?
ก. อนุปิยอัมวัน
ข. ลัฏฐิวัน
ค. เวฬุวัน
ง. สาลวัน
๑๓. พระอานนท์ฟังธรรมจากพระปุณณมันตานีบุตรแล้วได้บรรลุผลใด ?
ก. โสดาปัตติผล
ข. สกทาคามิผล
ค. อนาคามิผล
ง. อรหันตผล
๑๔. ช้างใดที่พระอานนท์ไปยืนขวางหน้าเพื่อมิให้ทำร้ายพระพุทธเจ้า ?
ก. ช้างอุโบสถ
ข. ช้างปาลิไลยกะ
ค. ช้างนาฬาคิรี
ง. ช้างฉัททันต์
๑๕. พระอานนท์ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกี่อย่าง ?
ก. ๒ อย่าง
ข. ๓ อย่าง
ค. ๔ อย่าง
ง. ๕ อย่าง


{getButton} $text={พระราหุล} $color={#009933}
๑. สตรีพระนางใด เป็นพระมารดาของพระราหุล ?
ก. มายา
ข. ปชาบดี
ค. พิมพา
ง. รูปนันทา
๒. กษัตริย์พระองค์ใด เป็นพระเจ้าปูของราหุลกุมาร ?
ก. สุทโธทนะ
ข. สุกโกทนะ
ค. อมิโตทนะ
ง. ฆนิโตทนะ
๓. ราหุลกุมารได้รับการบรรพชาเมื่ออายุได้กี่ปี ?
ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี
๔. พระเถระใด เป็นผู้ให้การบรรพชาแก่ราหุลกุมาร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ
๕. พระเถระใด เป็นผู้เลิศกว่าผู้ภิกษุทั้งหลายผู้ใครในการศึกษา ?
ก. พระอุบาลี
ข. พระอานนท์
ค. พระนันทะ
ง. พระราหุล
๖. ราหุลกุมารบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา เป็นรูปที่เท่าไหร่ ?
ก. รูปแรก
ข. รูปที่สอง
ค. รูปที่สาม
ง. รูปที่สี่
๗. ราหุลสามเณรบวชเป็นพระภิกษุเมื่ออายุกี่ปี ?
ก. ๑๘ ปี
ข. ๑๙ ปี
ค. ๒๐ ปี
ง. ๒๑ ปี
๘. พระราหุลเถระ ได้รับยกย่องในด้านใด ?
ก. ใคร่ในการศึกษา
ข. มีปัญญามาก
ค. มีฤทธิ์มาก
ง. ทรงธุดงค์
๙. ราหุลกุมารไปพบพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่อารามใด ?
ก. เวฬุวนาราม
ข. เชตวนาราม
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๑๐. สามเณรใด บรรพชาด้วยติสรณคมนูปสัมปทาเป็นรูปแรก ?
ก. สามเณรราหุล
ข. สามเณรสุมนะ
ค. สามเณรสังกิจจะ
ง. สามเณรบัณฑิต
๑๑. พระสาวกองค์ใด อุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจา ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระราหุล


{getButton} $text={พระมหาปชาบดีโคตมี} $color={#009933}
๑. พระนางประชาบดีโคตมี เป็นพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. อัญชนะ
ข. ชัยชนะ
ค. สีหหนุ
ง. สุทโธทนะ
๒. พระนางปชายดีโคตมี ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?
ก. รับครุธรรม
ข. รับสรณคมน์
ค. รับศีล ๕
ง. รับศีล ๘
๓. พระนางปชาบดีโคตมี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. กตัญญู
ข. รู้ราตรีนาน
ค. ปัญญามาก
ง. ทรงวินัย
๔. พระนางปชาบดีโคตมี เป็นพระธิดาของกษัตริย์ผู้ครองนครใด ?
ก. พาราณสี
ข. ราชคฤห์
ค. กบิลพัสดุ์
ง. เทวทหะ
๕. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในฐานะใด ?
ก. เป็นพระมารดา
ข. เป็นพระน้านาง
ค. เป็นพระมาตุลา
ง. เป็นพระกนิษฐา
๖. พระมหาปชาบดีโคตมี เป็นกนิษฐาภคินีของสตรีพระนางใด ?
ก. สิริมหามายา
ข. กีสาโคตมี
ค. ปมิตา
ง. อมิตา


{getButton} $text={อนาถบิณฑิกเศรษฐี} $color={#009933}
๑. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกิดที่เมืองใด ?
ก. สาวัตถี
ข. เวสาลี
ค. พาราณสี
ง. ราชคฤห์
๒. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. สุมนะ
ข. โฆสกะ
ค. เมณฑกะ
ง. สุทัตตะ
๓. เศรษฐีตั้งโรงทานแจกอาหารแก่คนยากจนเป็นประจำทุกวัน ?
ก. เมณฑกะ
ข. โฆสกะ
ค. ธนัญชัย
ง. อนาถบิณฑกะ
๔. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เป็นอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
๕. อนาถบิณฑิกเศรษฐี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. มีบริวารมาก
ข. มีปัญญามาก
ค. ให้ทาน
ง. แสดงธรรม
๖. วัดใด ที่อนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๗. อนาถบิณฑิกะ หมายถึง ผู้มีก้อนข้าวเพื่อใคร ?
ก. คนรวย
ข. คนค้าขาย
ค. คนรับจ้าง
ง. คนอนาถา
๘. อนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังคำว่าพระพุทธเจ้า จากบุคคลใด ?
ก. ราชคหกเศรษฐี
ข. นางวิสาขา
ค. ธัมมิกอุบาสก
ง. จิตตคฤหบดี


{getButton} $text={วิสาขมหาอุบาสิกา} $color={#009933}
๑. มารดาของนางวิสาขา ชื่อว่าอะไร ?
ก. กีสาโคตมี
ข. สุมนาเทวี
ค. ชนบทกัลยาณี
ง. ปชาบดี
๒. นางวิสาขา ได้รับโอวาทจากบิดากี่ข้อ ?
ก. ๗ ข้อ
ข. ๘ ข้อ
ค. ๙ ข้อ
ง. ๑๐ ข้อ
๓. วัดใด ที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาสร้างถวายพระพุทธเจ้า ?
ก. บุพพาราม
ข. นิโครธาราม
ค. เชตวนาราม
ง. อัมพวนาราม
๔. นางวิสาขามหาอุบาสิกา เกิดในตระกูลใด ?
ก. ปุโรหิต
ข. อำมาตย์
ค. พราหมณ์
ง. เศรษฐี
๕. เศรษฐีใด เป็นบิดาของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ?
ก. ราชคหกะ
ข. อนาถบิณฑิกะ
ค. เมณฑกะ
ง. ธนัญชัย
๖. นางวิสาขามหาอุบาสิกา ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. มีฤทธิ์มาก
ข. มีบริวารมาก
ค. ให้ทาน
ง. มีปัญญา


{getButton} $text={ศาสนพิธี-เข้าพรรษา} $color={#009933}
๑. วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ ตรงกับข้อใด ?
ก. เข้าพรรษา
ข. ออกพรรษา
ค. ตักบาตรเทโว
ง. ธัมมัสสวนะ
๒. ภิกษุอยู่จำพรรษา มีกำหนดเวลากี่เดือน ?
ก. ๒ เดือน
ข. ๓ เดือน
ค. ๔ เดือน
ง. ๕ เดือน
๓. การจำพรรษาหลัง จะเริ่มจากวันใด ?
ก. แรม ๑ ค่ำเดือน ๘
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘
ค. แรม ๑ ค่ำเดือน ๙
ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙
๔. การถวายผ้าวัสสิกสาฎกนิยมถวายในโอกาสใด ?
ก. วันขึ้นปีใหม่
ข. วันเถลิงศก
ค. วันสงกรานต์
ง. วันเข้าพรรษา


{getButton} $text={ศาสนพิธี-ออกพรรษา} $color={#009933}
๑. วันปวารณา ตรงกับข้อใด ?
ก. เข้าพรรษา
ข. ออกพรรษา
ค. ธรรมสวนะ
ง. เทโวโรหณะ
๒. ในพรรษาที่ ๗ พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่ใด ?
ก. วัดพระเชตวัน
ข. วันพระเวฬุวัน
ค. สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ง. สวรรค์ชั้นดุสิต
๓. ตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมจัดขึ้นในวันใด ?
ก. แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒
ง. แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๒
๔. วันเทโวโรหณะ เรียกอีกอย่างว่าวันอะไร ?
ก. วันพระเจ้าเปิดโลก
ข. วันพระเจ้าปิดโลก
ค. วันเปิดสวรรค์
ง. วันพระเจ้าเปิดฟ้า
๕. วันตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมทำกิจกรรมตามข้อใด ?
ก. สวดมนต์ข้ามคืน
ข. ถือศีล ๘
ค. ตักบาตรอาหารสด
ง. ตักบาตรอาหารแห้ง
๖. ในวันเทโวโรหณะพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นใด ?
ก. ดาวดึงส์
ข. ยามา
ค. ดุสิต
ง. นิมมานรดี


{getButton} $text={วันธรรมสวนะ} $color={#009933}
๑. ธรรมสวนะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ฟังธรรม
ข. ถวายทาน
ค. รักษาศีล
ง. เจริญภาวนา
๒. หนึ่งเดือนพระพุทธเจ้ากำหนดวันพระไว้กี่วัน ?
ก. ๔ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๖ วัน
ง. ๘ วัน
๓. วันธรรมสวนะคือวันพระ ตรงกับข้อใด ?
ก. ๖ ค่ำ
ข. ๗ ค่ำ
ค. ๘ ค่ำ
ง. ๙ ค่ำ


{getButton} $text={พิธีเจริญพระพุทธมนต์} $color={#009933}
๑. การเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยใด ?
ก. ก่อนพุทธกาล
ข. พุทธกาล
ค. หลังพุทธกาล
ง. ปัจจุบัน
๒. พระสูตรใด ที่พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์สวดในเมืองไพสาลี ?
ก. มงคลสูตร
ข. รัตนสูตร
ค. เมตตสูตร
ง. วัมมิกสูตร


{getButton} $text={พิธีสวดพระพุทธมนต์} $color={#009933}
v
๑. พิธีสวดพระพุทธมนต์จะจัดขึ้นในงานใด ?
ก. งานแต่งงาน
ข. งานเกี่ยวกับคนตาย
ค. งานขึ้นบ้านใหม่
ง. งานทำบุญวันเกิด
๒. สิ่งใดไม่จำเป็นต้องใช้ในงานสวดพระอภิธรรมศพ ?
ก. ภูษาโยง
ข. ตู้พระอภิธรรม
ค. ผ้าบังสุกุล
ง. ขันน้ำมนต์
๓. การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม นิยมสวดในงานใด ?
ก. งานศพ
ข. แต่งงาน
ค. งานวันเกิด
ง. งานปีใหม่
๔. สัตตมวาร คือการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ตายครบกำหนดกี่วัน ?
ก. ๗ วัน
ข. ๕๐ วัน
ค. ๑๐๐ วัน
ง. ๑ ปี
๕. ปัญญาสมวาร คือบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ตายครบกำหนดกี่วัน ?
ก. ๗ วัน
ข. ๕๐ วัน
ค. ๑๐๐ วัน
ง. ๑ ปี
๖. พิธีสามหาบ จะทำกันในวันใด ?
ก. วันรดน้ำศพ
ข. วันเผาศพ
ค. วันเก็บอัฐิ
ง. วันทำบุญฉลองอัฐิ


{getButton} $text={เทศการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา} $color={#009933}
๑. ลอยกระทงตามประทีป ทำเพื่อบูชาสิ่งใด ?
ก. รอยพระพุทธบาท
ข. แม่พระคงคา
ค. บรรพบุรุษ
ง. ข้อ ก และ ข ถูก
๒. เทศกาลลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญเดือนใด ?
ก. เดือน ๓
ข. เดือน ๖
ค. เดือน ๘
ง. เดือน ๑๒
๓. วันพ็ญเดือน ๑๒ ตรงกับเทศกาลใด ?
ก. เข้าพรรษา
ข. ออกพรรษา
ค. ตักบาตรเทโว
ง. ลอยกระทง
๔. ประเพณีลอยกระทง มีมาตั้งแต่สมัยใด ?
ก. สุโขทัย
ข. อยุธยา
ค. ธนบุรี
ง. รัตนโกสินทร์
๕. ผ้าบังสุกุล แปลว่าอะไร ?
ก. ผ้าเปื้อนฝุ่น
ข. ผ้าสะอาด
ค. ผ้าสงบ
ง. ผ้าจีวร
๖. อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกุลจีวรานิ...เป็นคำกล่าวถวายสิ่งใด ?
ก. ผ้าป่า
ข. ผ้ากฐิน
ค. ภัตตาหาร
ง. ดอกไม้
๗. กฐิน มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ไม้กระถิน
ข. ไม้สะดึง
ค. ไม้สะดือ
ง. ไม้สะเดา
๘. การทอดกฐิน จัดเป็นทานประเภทใด ?
ก. กาลทาน
ข. อาคันตุกทาน
ค. ปาฏิบุคลิกทาน
ง. วิหารทาน
๙. ในวัดหนึ่งทายกทายิกาทำบุญทอดกฐินได้ปีละกี่ครั้ง ?
ก. ๑ ครั้ง
ข. ๒ ครั้ง
ค. ๓ ครั้ง
ง. ๔ ครั้ง


{getButton} $text={ประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา} $color={#009933}
๑. สามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาคือใคร ?
ก. สามเณรราหุล
ข. สามเณรบัณฑิต
ค. สามเณรสานุ
ง. สามเณรสังกิจจะ
๒. ผู้จะบวชเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุครบกี่ปีบริบูรณ์ ?
ก. ๑๗ ปี
ข. ๑๘ ปี
ค. ๑๙ ปี
ง. ๒๐ ปี
๓. ศีล ของสามเณรมีกี่ข้อ ?
ก. ๕ ข้อ
ข. ๘ ข้อ
ค. ๑๐ ข้อ
ง. ๒๒๗ ข้อ
๔. ผู้จะบรรพชาเป็นสามเณร ต้องมีอายุอย่างต่ำกี่ปี ?
ก. ๔ ปี
ข. ๕ ปี
ค. ๖ ปี
ง. ๗ ปี

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT