สุภาษิตที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

<h1>พราหมณ์! พระอริยเจ้าย่อมสรรเสริญผู้ฆ่าความโกรธ ซึ่งมีโค่นเป็นพิษ ปลายหวาน เพราะคนตัดความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก</h1>
{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}

(ตัวย่อ) : สํ.ส. ๑๕/๒๓๖.
ที่มา : สังยุตตนิกาย สคาถวรรค


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}

- ความโกรธเป็นอย่างไร
- วิธีระงับความโกรธเป็นอย่างไร
- ผลของการระงับความโกรธได้{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}

ความโกรธเป็นอย่างไร
ความโกรธ คือ ความขุ่นเคือง ความขัดเคืองของจิตเมื่อประสบกับสิ่งอันไม่ชอบใจ หรือเมื่อไม่ได้อย่างที่ใจตนเองคิด

วิธีระงับความโรกธเป็นอย่างไร
การจะละความโกรธได้จะต้องมีคุณธรรม คือ เมตตา ความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่น และข้ออภัยทาน คือการรู้จักให้อภัยในความผิดพลาดของผู้อื่นทำต่อตน ก็จะช่วยลดความโกรธในใจได้

ผลของการระงับความโกรธได้
บุคคลผู้ระงับความโรกธได้ย่อมไม่ทุกข์ใจ ไม่หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน ไม่เป็นคนอารมณ์ร้าย มีความสุขใจ ผิวพรรณก็เปล่งปลั่ง ที่สำคัญไม่ต้องหวั่นว่าจะมีเวรภัยจากใคร ท่านจึงกล่าวว่าคนตัดความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศก{getButton} $text={ตัวอย่างการเขียน} $color={#ff0066}
<h2>ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา ๑</h2>

{getButton} $text={เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท ระดับอุดมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท ระดับอุดมศึกษา</h3>

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT