เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธ.ศ.ชั้นตรี (ระดับประถมศึกษา)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาวินัย ธ.ศ.ชั้นตรี, เก็งข้อสอบเบญจศีลเบญจธรรม,แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>


เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={ว่าด้วยวินัย} $color={#009933}
๑. บุคคลผู้งดเว้นจากข้อห้ามในเบญจศีล เรียกว่าอะไร ?
ก. ผู้มีศีล
ข. ผู้มีธรรม
ค. ผู้มีบุญ
ง. ผู้มีคุณ
๒. เราเรียกคนรักษาศีลว่าอะไร ?
ก. คนมีทรัพย์
ข. คนมีปัญญา
ค. คนมีศีล
ง. คนมีบุญ
๓. ใครได้รับประโยชน์จากการรักษาศีล ?
ก. ตนเอง
ข. ครอบครัว
ค. สังคม
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ข้อใด เป็นอานิสงส์ของการรักษาศีล ?
ก. มีโภคทรัพย์
ข. เกิดบนสวรรค์
ค. เข้าถึงนิพพาน
ง. ถูกทุกข้อ
๕. หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ได้แก่ข้อใด ?
ก. รักษาศีล
ข. เจริญสมาธิ
ค. อบรมปัญญา
ง. เจริญภาวนา
๖. การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตนตามข้อใด ?
ก. ข้อห้าม
ข. กฏเกณฑ์
ค. ระเบียบ
ง. ข้อบังคับ
๗. เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ภาวนา
๘. บุคคลควรมีสิ่งใด เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ภาวนา


{getButton} $text={เบญจศีล ๕} $color={#009933}
๑. ศีล ที่แปลว่า ปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
๒. เบญจศีล ท่านบัญญัติไว้กี่ข้อ ?
ก. ๕ ข้อ
ข. ๘ ข้อ
ค. ๑๐ ข้อ
ง. ๒๒๗ ข้อ
๓. ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด ?
ก. กายกับใจ
ข. วาจากับใจ
ค. กายวาจาใจ
ง. กายกับวาจา
๔. เบญจศีล เป็นศีลของใคร ?
ก. ภิกษุ
ข. สามเณร
ค. แม่ชี
ง. บุคคลทั่วไป


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๑ เว้นการฆ่าสัตว์} $color={#009933}
๑. เบญจศีลข้อ ๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. สติ
๒. ศีลข้อใด ทำให้มนุษย์เห็นคุณค่าของชีวิต ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๓. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๔. ข้อใด เป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ ๑ ?
ก. ทำแท้ง
ข. ลักทรัพย์
ค. เสพยาบ้า
ง. พูดโกหก
๕. การฆ่า หมายถึงข้อใด ?
ก. ทำให้บาดเจ็บ
ข. ทำให้พิการ
ค. ทำให้ลำบาก
ง. ทำให้ตาย
๖. ข้อใด แสดงถึงการขาดเมตตาจิต ?
ก. เลี้ยงสุนัข
ข. เลี้ยงแมว
ค. เลี้ยงนก
ง. ตกปลา
๗. ข้อใดอนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?
ก. ทำร้ายจิตใจ
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๘. ข้อใดจัดเข้าในลักษณะแห่งปาณาติบาต ?
ก. ฆ่า
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๙. คำว่า ทรกรรม ได้แก่ การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?
ก. เด็ก
ข. สตรี
ค. คนชรา
ง. สัตว์
๑๐. ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
ก. ใช้การ
ข. ผจญสัตว์
ค. นำไป
ง. เล่นสนุก
๑๑. ศีลข้อที่ ๑ ขาดเพราะการกระทำในข้อใด ?
ก. ทำให้ตาย
ข. ทำให้ลำบาก
ค. ทำให้เจ็บ
ง. ทำให้พิการ
๑๒. ข้อใดไม่จัดเป็นการผจญสัตว์ ?
ก. ชนโค
ข. กัดปลา
ค. ตีไก่
ง. ขว้างนก
๑๓. คำว่า ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงอย่างไร ?
ก. บาดเจ็บ
ข. พิการ
ค. ลำบาก
ง. ตาย
๑๔. การกระทำใด เกี่ยวข้องกับเบญจศีลข้อที่ ๑ ?
ก. เก็บส่วย
ข. เล่นหวย
ค. งดเหล้า
ง. ฆ่าข่มขืน
๑๕. เบญจศีลข้อใด ช่วยสังคมลดปัญหาฆาตกรรม ?
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔
๑๖. คนที่มีอายุสั้น เพราะผิดศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๒ เว้นการลักทรัพย์} $color={#009933}
๑. อทินนาทาน เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ ศีลข้อ ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๒. งานสัมมาชีพ อุดหนุนเบญจศีลข้อไหน ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๓. เบญจศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดในเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์สิน
ค. ร่างกาย
ง. จิตใจ
๔. ปล้น เป็นการทำผิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๕. ข้อใด เกี่ยวข้องกับเบญจศีลข้อที่ ๒ ?
ก. ลักทรัพย์
ข. รับซื้อของโจร
ค. เลี่ยงภาษี
ง. ถูกทุกข้อ
๖. เบญจศีลข้อที่ ๒ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. ความสุจริต
ค. ความสามัคคี
ง. ความไม่ประมาท
๗. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่าอะไร ?
ก. กรรโชก
ข. สับเปลี่ยน
ค. เบียดบัง
ง. ตระบัด
๘. ข้อใด จัดเข้าในการทำอนุโจรกรรม ?
ก. ลัก
ข. ปล้น
ค. ฉก
ง. รับสินบน
๙. พูดปดให้โอนเงิน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ขู่กรรโชก
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๑๐. ขายสินค้าเลียนแบบ จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ปลอม
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๑๑. กู้เงินไปไม่ยอมใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ลัก
ข. ฉ้อ
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๑๒. ข้อใดจัดเป็นโจรกรรม ?
ก. ปล้น
ข. ผลาญ
ค. รับสินบน
ง. หยิบฉวย
๑๓. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด ?
ก. ตระบัด
ข. ปลอม
ค. ลวง
ง. หลอก
๑๔. คดในข้อ งอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๑๕. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลอย่างไร ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. พิการ
ง. บ้า
๑๖. เบญจศีลข้อใด ช่วยสังคมลดปัญหาโจรกรรม ?
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๓ เว้นการประพฤติผิดในกาม} $color={#009933}
๑. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๒. เบญจศีลข้อที่ ๓ ให้งดเว้นเกี่ยวกับเรื่องใด ?
ก. ผิดประเวณี
ข. ฆ่าสัตว์
ค. ดื่มสุราเมรัย
ง. พูดเท็จ
๓. คำว่า ภรรยา ได้แก่หญิงประเภทใด ?
ก. หญิงไม่มีสามี
ข. หญิงมีสามี
ค. หญิงหย่าสามี
ง. หญิงสามีตาย
๔. การทำผิดเบญจศีลข้อที่ ๓ เป็นเหตุให้เกิดโรคใด ?
ก. กามโรค
ข. ไข้หวัดใหญ่
ค. มะเร็ง
ง. ปอดบวม
๕. ศีลข้อที่ ๓ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ?
ก. พูดความจริง
ข. ไม่นอกใจคู่ครอง
ค. มีเมตตา
ง. ทำงานสุจริต
๖. การประพฤติผิดประเวณี เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๗. ศีลข้อที่ ๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด ?
ก. ครอบครัว
ข. การศึกษา
ค. การเงิน
ง. การเมือง
๘. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. ยาเสพติด
๙. สามีภรรยาที่รักและชื่อตรงต่อกัน เพราะศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติปาตา เวรมณี
ข. อทินนาทานา เวรมณี
ค. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
ง. มุสาวาทา เวรมณี
๑๐. หญิงที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?
ก. ลูกสาว
ข. ลูกสะใภ้
ค. หลานสาว
ง. หลานสะใภ้
๑๑. ปัญหาสังคมด้านใด เกิดเพราะละเมิดศีลข้อที่ ๓ ?
ก. หย่าร้าง
ข. อาชญากรรม
ค. ลักขโมย
ง. ทำร้ายร่างกาย
๑๒. รักเดียวใจเดียว ไม่เป็นคนเจ้าชู้ ต้องรักษาเบญจศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๑๓. เบญจศีลข้อใด ช่วยสังคมลดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ ?
ก. ข้อที่ ๑
ข. ข้อที่ ๒
ค. ข้อที่ ๓
ง. ข้อที่ ๔


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๔ เว้นจากการพูดปด} $color={#009933}
๑. มุสาวาท เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คือศีลข้อ ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๒. คำว่า มุสาวาท มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ทะเลาะวิวาท
ข. พูดปด
ค. ลักขโมย
ง. ก้าวร้าว
๓. พูดโกหกพ่อแม่ เป็นการทำผิดเบญจศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๔. นิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ เป็นตัวอย่างการทำผิดเบญจศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๕. คนพูดโกหก ย่อมได้รับโทษอย่างไร ?
ก. ไม่น่าเชื่อถือ
ข. ยากจน
ค. สอบตก
ง. เจ็บป่วย
๖. เบญศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้คนทำความดีด้านใด ?
ก. ความขยัน
ข. ความจริงใจ
ค. ความอดทน
ง. ความประหยัด
๗. ข้อใดเป็นความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ?
ก. โวหาร
ข. สำคัญผิด
ค. หลั้ง
ง. คืนคำ
๘. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใดบ้าง ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. กาย วาจา
๙. รู้แต่สั่นศีรษะว่าไม่รู้ เป็นความเท็จเกิดขึ้นทางใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. ถูกทุกข้อ
๑๐. คำพูดเช่นใด ทำให้แตกความสามัคคี ?
ก. ส่อเสียด
ข. หลอก
ค. สับปลับ
ง. กลับคำ
๑๑. มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกับข้อใด ?
ก. พูดให้แตกกัน
ข. พูดกลับคำ
ค. พูดเกินจริง
ง. พูดเล่นสำนวน
๑๒. พูดเพื่อทำลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๑. มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
ก. เล่าความเท็จ
ข. ทำเอกสารเท็จ
ค. แจ้งความเท็จ
ง. ให้การเท็จ
๑๓. รับคำท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ?
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. โวหาร
๑๔. ผู้มีปกติไม่พูดมุสา ย่อมได้รับผลเช่นใด ?
ก. น่าเชื่อถือ
ข. อายุยืน
ค. สุขภาพดี
ง. ไม่หลงลืม
๑๕. อยากเป็นคนรักษาคำพูด ต้องรักษา
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕


{getButton} $text={ศีลข้อที่ ๕ เว้นจากดื่มสุรา} $color={#009933}
๑. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทังสะมาทิยามิ เป็นศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๒. เบญจศีลข้อที่ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มน้ำเมา
๓. คำว่า เลิกเหล้าแล้วรวย เพื่อให้เห็นโทษการดื่มน้ำเมาข้อใด ?
ก. เสียทรัพย์
ข. ก่อวิวาท
ค. เกิดโรค
ง. ทอนกำลังปัญญา
๔. ข้อใด เป็นความเสียหายเพราะดื่มน้ำเมา ?
ก. ทำร้ายของ
ข. ทุบตีผู้อื่น
ค. ทะเลาะวิวาท
ง. ถูกทุกข้อ
๕. ข้อใด ไม่จัดเป็นของมึนเมาในเบญจศีลข้อที่ ๕ ?
ก. เบียร์
ข. ยาดองเหล้า
ค. กาแฟ
ง. ยาบ้า
๖. อาการใด เกิดจากการดื่มน้ำเมา ?
ก. มึนงง
ข. อาเจียน
ค. ความดันโลหิตสูง
ง. ถูกทุกข้อ
๗. ข้อใด ไม่ใช่โทษของการดื่มน้ำเมา ?
ก. คนยกย่อง
ข. เสียทรัพย์
ค. ก่อวิวาท
ง. เกิดโรค
๘. ปัญหายาเสพติด สะท้อนว่าสังคมไม่รักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
๙. สุรา ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นวัตถุต้องห้ามของศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๑๐. โครงการชวนพ่อเลิกเหล้า เป็นการรณรงค์ให้รักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๑๑. ข้อใด เป็นประโยชน์จากการรักษาเบญจศีลข้อที่ ๕ ?
ก. ลดอุบัติเหตุ
ข. ลดค่าใช้จ่าย
ค. ลดเหตุวิวาท
ง. ถูกทุกข้อ
๑๒. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มสุรา
๑๓. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. เสียสัตว์
ง. เสียสติ
๑๔. ข้อใด เป็นกฏหมายเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๕ ?
ก. ห้ามฆ่าสัตว์ในวัด
ข. ห้ามดื่มสุราในวัด
ค. ห้ามขายอาวุธในวัด
ง. ห้ามเล่นพนันในวัด
๑๕. ดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่น เพราะเหตุใด ?
ก. ประพฤติน่าอดสู
ข. ท่อนกำลังปัญญา
ค. ก่อการวิวาท
ง. เสียสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads