เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา</h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
{getButton} $text={บทที่ ๑ ชมพูทวีปและประชาชน} $color={#009933}
๑. พุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พุทธสาวก
ค. พุทธสาวิกา
ง. พุทธบริษัท
๒. เจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?
ก. มิลักขะ
ข. อริยกะ
ค. เขมร
ง. ไทย
๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ?
ก. ๑ ชนชาติ
ข. ๒ ชนชาติ
ค. ๓ ชนชาติ
ง. ๔ ชนชาติ
๔. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบัน คือประเทศใด ?
ก. อินเดีย
ข. มาเลเชีย
ค. อินโดนีเชีย
ง. ออสเตรเลีย
๕. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๖. วรรณะในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้น ?
ก. ๓ ชนชั้น
ข. ๔ ชนชั้น
ค. ๕ ชนชั้น
ง. ๖ ชนชั้น
๗. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาการ ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๘. วรรณะพราหมณ์แต่งงานกับวรรณะศูทร บุตรที่เกิดมาเรียกว่าอะไร ?
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล{getButton} $text={บทที่ ๒ ศากยวงศ์} $color={#009933}
๑. พระเจ้าชัยเสนะ เป็นพระบิดาของใคร ?
ก. พระเจ้าสีหหนุ
ข. พระเจ้าอัญชนะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าโธโตทนะ
๒. พระเจ้าสุทโธทนะกับเจ้าชายสิทธัตถะเกี่ยวข้องกันคือ ?
ก. พระเจ้าปู
ข. พระเจ้าตา
ค. พระบิดา
ง. พระเจ้าอา
๓. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อของดาบสใด ?
ก. อุทกดาบส
ข. อสิตดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อาฬารดาบส
๔. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นกษัตริย์ปกครองพระนครใด ?
ก. พาราณสี
ข. กบิลพัสดุ์
ค. เทวทหะ
ง. สาวัตถี{getButton} $text={บทที่ ๓ เจ้าชายประสูติ} $color={#009933}
๑. พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร ?
ก. พญาช้างเผือกชูสังข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๒. โหราจารย์ทำนายสุบินนั้นอย่างไร ?
ก. จะได้พระธิดา
ข. จะได้พระโอรส
ค. จะได้ลาภก้อนโต
ง. จะโชคร้าย
๓. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
๔. วาจาที่พระมหาบุรุษทรงเปล่งในวันประสูติเรียกว่าอะไร ?
ก. อาสภิวาจา
ข. มธุรสวาจา
ค. ปิยวาจา
ง. สัณหวาจา
๕. พระมหาบุรุษ ประสูติที่ใด ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. สาลวัน
ค. อัมพวัน
ง. เวฬุวัน{getButton} $text={อสิตดาบสเข้าเฝ้า} $color={#009933}
๑. เมื่อพระมหาบุรุษประสูติได้ ๓ วัน ดาบสใดเข้าเยี่ยม ?
ก. อจุตดาบส
ข. อสิตดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุททกดาบส
๒. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
ก. ดาบสเข้าเฝ้า
ข. ขุดสระบัว
ค. ขนานพระนาม
ง. ได้ฌาน
๓. พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก. มีวาสนา
ข. มีรูปงาม
ค. มีความต้องการสำเร็จ
ง. มียศศักดิ์
๔. พราหมณ์ใด ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกผนวชแน่นอน ?
ก. ลักขณะ
ข. รามะ
ค. สยามะ
ง. โกณฑัญญะ
๕. พระมารดาของพระมหาบุรุษ พระนามว่าอะไร ?
ก. สิริมหามายา
ข. ประชาบดี
ค. ปมิตา
ง. อมิตา
๖. ใครเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากพระมารดาทิวงคต ?
ก. พระนางมหาปชาบดี
ข. พระนางปมิตา
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๗. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?
ก. อมิตา
ข. ปมิตา
ค. พิมพา
ง. รูปนันทา
๘. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานใต้ต้นหว้าในพิธีมงคลใด ?

ก. ขนานพระนาม
ข. แรกนาขวัญ
ค. อภิเษกสมรส
ง. ราชาภิเษก

๙. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก. วิศวามิตร
ข. อุทกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส{getButton} $text={บทที่ ๔ ทรงผนวชและตรัสรู้} $color={#009933}
๑. พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช พระชนมายุกี่พรรษา ?
ก. ๑๖
ข. ๒๐
ค. ๒๙
ง. ๓๕
๒. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาที่ริมแม่น้ำ ?
ก. อโนมา
ข. เรัญชรา
ค. คงคา
ง. สินธุ
๓. ข้อใดไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย
๔. ใครถวายบริขารพระมหาบุรุษ คราวเสด็จออกผนวช ?
ก. ท้าวสักกะ
ข. สหัมบดีพรหม
ค. ฆฏิการพรหม
ง. พระอินทร์
๕. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษเสด็จประทับแรมที่แคว้นใดก่อน ?
ก. มคธ
ข. โกศล
ค. สักกะ
ง. มัลละ
๖. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงปกครองแคว้นมคธ ?
ก. สุทโธทนะ
ข. พิมพิสาร
ค. ปเสนทิ
ง. อุเทน
๗. บรรพชาแล้ว พระมหาบุรุษทรงเริ่มศึกษาในสำนักใด ?
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๘. กษัตริย์ที่อัญเชิญให้สึกไปครองราชย์ด้วยคือใคร ?
ก. พระเจ้าประเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. พระเจ้าอชาตศัตรู
ง. มัลลกษัตริย์{getButton} $text={ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ} $color={#009933}
๑. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ? ?
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน
๒. ข้อใดไม่ใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อดข้าว อดน้ำ
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. ขบฟัน
ง. ยกแขนชี้ฟ้า
๓. ใครเป็นพยานการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อาฬารดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. ฉันนะอำมาตย์
ง. ปัญจวัคคีย์
๔. ข้อใดไม่นับเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. นั่งสมาธิ
๕. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
ง. ทรงคลายความเพียร
๖. ปัญจวัคคีย์หลีกหนีไป เพราะพระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญสิ่งใด ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={ก่อนตรัสรู้} $color={#009933}
๑. ใครถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษในวันตรัสรู้ ?
ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางอมิตา
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๒. พราหมณ์ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ นามว่าอะไร ?
ก. โสตถิยะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ฉันนะ
ง. ตปุสสะ
๓. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์{getButton} $text={ตรัสรู้} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด ?
ก. วันเพ็ญเดือน ๓
ข. วันเพ็ญเดือน ๖
ค. วันเพ็ญเดือน ๘
ง. วันเพ็ญเดือน ๑๐
๒. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
ก. สมมติสัจจะ
ข. ธรรมสัจจะ
ค. อริยสัจจะ
ง. ปรมัตถสัจจะ
๓. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปี จึงตรัสรู้ ?
ก. ๕
ข. ๖
ค. ๗
ง. ๘
๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?
ก. ๑๖
ข. ๒๙
ค. ๓๕
ง. ๘๐


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT