เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นตรี (ระดับประถมศึกษา)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นตรี ระดับประถมศึกษา, แนวข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>


แนวข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={ชมพูทวีปและประชาชน} $color={#009933}
๑. พุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พุทธสาวก
ค. พุทธสาวิกา
ง. พุทธบริษัท
๒. เจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?
ก. มิลักขะ
ข. อริยกะ
ค. เขมร
ง. ไทย
๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ?
ก. ๑ ชนชาติ
ข. ๒ ชนชาติ
ค. ๓ ชนชาติ
ง. ๔ ชนชาติ
๔. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบัน คือประเทศใด ?
ก. อินเดีย
ข. มาเลเชีย
ค. อินโดนีเชีย
ง. ออสเตรเลีย

{getButton} $text={วรรณะ ๔} $color={#009933}
๑. เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๒. วรรณะในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่ชนชั้น ?
ก. ๓ ชนชั้น
ข. ๔ ชนชั้น
ค. ๕ ชนชั้น
ง. ๖ ชนชั้น
๓. วรรณะใด มีหน้าที่สั่งสอนศิลปวิทยาการ ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๔. วรรณะพราหมณ์แต่งงานกับวรรณะศูทร บุตรที่เกิดมาเรียกว่าอะไร ?
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล


{getButton} $text={ลำดับศากยวงศ์} $color={#009933}
๑. พระเจ้าชัยเสนะ เป็นพระบิดาของใคร ?
ก. พระเจ้าสีหหนุ
ข. พระเจ้าอัญชนะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าโธโตทนะ
๒. พระเจ้าสุทโธทนะกับเจ้าชายสิทธัตถะเกี่ยวข้องกันคือ ?
ก. พระเจ้าปู
ข. พระเจ้าตา
ค. พระบิดา
ง. พระเจ้าอา
๓. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อของดาบสใด ?
ก. อุทกดาบส
ข. อสิตดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อาฬารดาบส
๔. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นกษัตริย์ปกครองพระนครใด ?
ก. พาราณสี
ข. กบิลพัสดุ์
ค. เทวทหะ
ง. สาวัตถี


{getButton} $text={ประสูติ} $color={#009933}
๑. พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร ?
ก. พญาช้างเผือกชูสังข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๒. โหราจารย์ทำนายสุบินนั้นอย่างไร ?
ก. จะได้พระธิดา
ข. จะได้พระโอรส
ค. จะได้ลาภก้อนโต
ง. จะโชคร้าย
๓. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
๔. วาจาที่พระมหาบุรุษทรงเปล่งในวันประสูติเรียกว่าอะไร ?
ก. อาสภิวาจา
ข. มธุรสวาจา
ค. ปิยวาจา
ง. สัณหวาจา
๕. พระมหาบุรุษ ประสูติที่ใด ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. สาลวัน
ค. อัมพวัน
ง. เวฬุวัน


{getButton} $text={อสิตดาบสเข้าเฝ้า} $color={#009933}
๑. เมื่อพระมหาบุรุษประสูติได้ ๓ วัน ดาบสใดเข้าเยี่ยม ?
ก. อจุตดาบส
ข. อสิตดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุททกดาบส
๒. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
ก. ดาบสเข้าเฝ้า
ข. ขุดสระบัว
ค. ขนานพระนาม
ง. ได้ฌาน
๓. พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก. มีวาสนา
ข. มีรูปงาม
ค. มีความต้องการสำเร็จ
ง. มียศศักดิ์
๔. พราหมณ์ใด ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกผนวชแน่นอน ?
ก. ลักขณะ
ข. รามะ
ค. สยามะ
ง. โกณฑัญญะ
๕. พระมารดาของพระมหาบุรุษ พระนามว่าอะไร ?
ก. สิริมหามายา
ข. ประชาบดี
ค. ปมิตา
ง. อมิตา
๖. ใครเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากพระมารดาทิวงคต ?
ก. พระนางมหาปชาบดี
ข. พระนางปมิตา
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๗. เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงพระองค์ใด ?
ก. อมิตา
ข. ปมิตา
ค. พิมพา
ง. รูปนันทา
๘. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานใต้ต้นหว้าในพิธีมงคลใด ?

ก. ขนานพระนาม
ข. แรกนาขวัญ
ค. อภิเษกสมรส
ง. ราชาภิเษก

๙. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก. วิศวามิตร
ข. อุทกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส


{getButton} $text={เสด็จออกบรรพชา} $color={#009933}
๑. พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช พระชนมายุกี่พรรษา ?
ก. ๑๖
ข. ๒๐
ค. ๒๙
ง. ๓๕
๒. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาที่ริมแม่น้ำ ?
ก. อโนมา
ข. เรัญชรา
ค. คงคา
ง. สินธุ
๓. ข้อใดไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย
๔. ใครถวายบริขารพระมหาบุรุษ คราวเสด็จออกผนวช ?
ก. ท้าวสักกะ
ข. สหัมบดีพรหม
ค. ฆฏิการพรหม
ง. พระอินทร์
๕. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษเสด็จประทับแรมที่แคว้นใดก่อน ?
ก. มคธ
ข. โกศล
ค. สักกะ
ง. มัลละ
๖. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงปกครองแคว้นมคธ ?
ก. สุทโธทนะ
ข. พิมพิสาร
ค. ปเสนทิ
ง. อุเทน
๗. บรรพชาแล้ว พระมหาบุรุษทรงเริ่มศึกษาในสำนักใด ?
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๘. กษัตริย์ที่อัญเชิญให้สึกไปครองราชย์ด้วยคือใคร ?
ก. พระเจ้าประเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. พระเจ้าอชาตศัตรู
ง. มัลลกษัตริย์


{getButton} $text={ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ๓ วาระ} $color={#009933}
๑. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ? ?
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฏฐิวัน
๒. ข้อใดไม่ใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อดข้าว อดน้ำ
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. ขบฟัน
ง. ยกแขนชี้ฟ้า
๓. ใครเป็นพยานการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อาฬารดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. ฉันนะอำมาตย์
ง. ปัญจวัคคีย์
๔. ข้อใดไม่นับเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. นั่งสมาธิ
๕. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
ง. ทรงคลายความเพียร
๖. ปัญจวัคคีย์หลีกหนีไป เพราะพระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญสิ่งใด ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ


{getButton} $text={ก่อนตรัสรู้} $color={#009933}
๑. ใครถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษในวันตรัสรู้ ?
ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางอมิตา
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๒. พราหมณ์ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ นามว่าอะไร ?
ก. โสตถิยะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ฉันนะ
ง. ตปุสสะ
๓. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์


{getButton} $text={ตรัสรู้} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด ?
ก. วันเพ็ญเดือน ๓
ข. วันเพ็ญเดือน ๖
ค. วันเพ็ญเดือน ๘
ง. วันเพ็ญเดือน ๑๐
๒. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
ก. สมมติสัจจะ
ข. ธรรมสัจจะ
ค. อริยสัจจะ
ง. ปรมัตถสัจจะ
๓. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปี จึงตรัสรู้ ?
ก. ๕
ข. ๖
ค. ๗
ง. ๘
๔. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ขณะมีพระชนมายุกี่ปี ?
ก. ๑๖
ข. ๒๙
ค. ๓๕
ง. ๘๐


{getButton} $text={เสวยวิมุติสุข} $color={#009933}
๑. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้ พระศาสดาทรงพิจารณาธรรมใด ?
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. บารมี
ง. ปฏิจจสมุปบาท
๒. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่ประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ ?
ก. อรดี
ข. ราคา
ค. ตัณหา
ง. อิสสา
๓. คำว่า นิโครธ เป็นชื่อของต้นไม้ใด ?
ก. ต้นจิก
ข. ต้นไทร
ค. ต้นโพธิ์
ง. ต้นรัง
๔. เทววาจิกอุบาสก หมายถึงใคร ?
ก. ตปุสสะ ภัลลิกะ
ข. บิดายสะ
ค. มารดายสะ
ง. นางสุชาดา
๕. สหัมบดีพรหม ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทำสิ่งใด ?
ก. แสดงธรรม
ข. สวดมนต์
ค. รับบิณฑบาต ง. รับผ้าไตร
๖. บุคคลผู้มีปัญญาเฉียบแหลมอุปมาดั่งบัวพ้นน้ำ ตรงกับข้อใด ?
ก. อุคฆติตัญญู
ข. วิปจิตัญญู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ
๗. เวไนยสัตว์เปรียบได้กับดอกบัวกี่เหล่า ?
ก. ๒ เหล่า
ข. ๓ เหล่า
ค. ๔ เหล่า
ง. ๕ เหล่า
๘. ระหว่างทางเสด็จไปเมืองพาราณสี พระพุทธเจ้าทรงพบกับผู้ใด ?
ก. นางสุชาดา
ข. นายโสตถิยะ
ค. พานิช ๒ พี่น้อง
ง. อุปกาชีวิวก


{getButton} $text={แสดงปฐมเทศนา} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกแก่ชนกลุ่มใด ?
ก. ภัททวัคคีย์
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. สหายพระยสะ
ง. ชฏิล ๓ พี่น้อง
๒. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ยสกุลบุตร
ค. ภัททวัคคีย์
ง. ชฏิล ๓ พี่น้อง
๓. ทางสุดโต่ง ๒ อย่างและทางสายกลางอยู่ในพระสูตรใด ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร
๔. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. ปฐมเทศนา
ง. อนุปุพพิกถา
๕. มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ได้แก่อะไร ?
ก. สมาบัติ ๘
ข. วิชชา ๘
ค. อริยบุคคล ๘
ง. มรรค ๘
๖. ผู้ได้ดวงตาเห็นธรรม หมายถึง พระอริยบุคคลชั้นไหน ?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต์
๗. ผู้ใดได้ดวงตาเห็นธรรมหลังฟังปฐมเทศนา ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. ภัททิยะ
ง. มหานามะ
๘. พระอริยสาวกองค์แรก คือใคร ?
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ


{getButton} $text={แสดงอนัตตลักขณสูตร} $color={#009933}
๑. พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกครั้งแรก เพราะฟังพระสูตรใด ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อนัตตลักขณสูตร
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. อนุปุพพิกถา
๒. ในอนัตตลักขณสูตร พระพุทธเจ้าแสดงสิ่งใดว่าเป็นอนัตตา ?
ก. มรรค ๘
ข. ขันธ์ ๕
ค. อริยสัจ ๔
ง. ธาตุ ๔
๓. หลังฟังอนัตตลักขณสูตร ปัญจวัคคีย์เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
๔. แสดงอนัตตลักขณสูตรจบพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์ ?
ก. ๕ องค์
ข. ๑๑ องค์
ค. ๖๑ องค์
ง. ๘๐ องค์


{getButton} $text={ประกาศพระศาสนา} $color={#009933}
๑. ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ เป็นคำพูดของใคร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. ยสกุลบุตร
ค. อุปติสสะ
ง. โกลิตะ
๒. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร ?
ก. พระยสะ
ข. พ่อพระยสะ
ค. แม่พระยสะ
ง. เพื่อนพระยสะ
๓. คฤหัสถ์ผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์คนแรก ชื่อว่าอะไร ?
ก. ยสะ
ข. สุพาหุ
ค. ปุณณชิ
ง. ควัมปติ
๔. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร ?
ก. อนาถปิณฑิกะ
ข. ตปุสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ
๕. ผู้ถึงรัตนะ ๓ เป็นสรณะ เรียกว่าอะไร ?
ก. เทวาจิกอุบาสก
ข. เตวาจิกอุบาสก
ค. จตุวาจิกอุบาสก
ง. ปัญจวาจิกอุบาสก
๖. มารดาและภรรยาของพระยสะ เป็นพระอริยบุคคลชั้นใด ?
ก. โสดาบัน
ข. สกทาคามี
ค. อนาคามี
ง. อรหันต์
๗. พระสาวกที่ไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกกี่องค์ ?
ก. ๕ องค์
ข. ๗ องค์
ค. ๔๕ องค์
ง. ๖๐ องค์
๘. พระอุรุเวลกัสสปะ เดิมนับถือลัทธิอะไร ?
ก. บูชาไฟ
ข. บูชายัญ
ค. บูชาเทวดา
ง. บูชาพรหม
๙. ผู้ใด ไม่นับเข้าในชฏิล ๓ พี่น้อง
ก. อุรุเวลกัสสปะ
ข. นทีกัสสปะ
ค. คยากัสสปะ
ง. กุมารกัสสปะ
๑๐. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร ?
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฏิล ๓ พี่น้อง
ง. ปริพาชก


{getButton} $text={โปรดพระเจ้าพิมพิสาร} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าประดิษฐานพระพุทธศาสนาครั้งแรกที่ใด ?
ก. มคธ
ข. วัชชี
ค. มัลละ
ง. กาสี
๒. วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ชื่อว่าอะไร ?
ก. เชตวัน
ข. เวฬุวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๓. ใครสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. นางมัลลิกา
ค. อนาถปิณฑิกะ
ง. นางวิสาขา
๔. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรก ในพระพุทธศาสนา ?
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี


{getButton} $text={ทรงได้พระอัครสาวก} $color={#009933}
๑. อุปติสสะ เป็นชื่อเดิมของพระเถระรูปใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอานนท์
๒. พระโมคคัลลานะ เดิมเป็นนักบวชในลัทธิใด ?
ก. ปริพาชก
ข. ชฏิล
ค. อาชีวก
ง. นิครนถ์
๓. ๓. พระโมคคัลลานะ ขณะบำเพ็ญเพียรมีอุปสรรค์เรื่องใด ?
ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง
๔. เวทนาปริคคหสูตร พระพุทธเจ้าแสดงแก่ใคร ?
ก. ทีฆนขปริพาชก
ข. พระสารีบุตร
ค. พระมหาโมคคัลลานะ
ง. พระอุบาลี
๕. พระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ หลังอุปสมบทแล้วกี่วัน ?
ก. ๗ วัน
ข. ๑๒ วัน
ค. ๑๕ วัน
ง. ๓๐ วัน
๖. พระอัครสาวกเบื้องขวา เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. สุทัตตะ
ข. โกลิตะ
ค. อุปติสสะ
ง. ราธะ
๗. พระเถระใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระโมคคัลลานะ
ค. พระยสะ
ง. พระอัสสชิ
๘. พระสาวกรูปใด เป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้าย ?
ก. พระอัสสชิ
ข. พระยสะ
ค. พระสารีบุตร
ง. พระโมคคัลลานะ


{getButton} $text={พุทธกิจในแคว้นมคธ} $color={#009933}
๑. ปิปผลิมาณพ เป็นคนเดียวกันกับข้อใด ?
ก. อุปติสสะ
ข. โกลิตะ
ค. อุรุเวลกัสสปะ
ง. มหากัสสปะ
๒. พระสาวกรูปใด ได้รับการอุปสมบทด้วยโอวาท ๓ ข้อ ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระยสะ
ง. พระสารีบุตร
๓. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา ทรงอุปสมบทแก่ใคร ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระโมคคัลลานะ
ง. พระมหากัสสปะ
๔. พระมหากัสสปะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. มีปัญญามาก
ข. มีฤทธิ์มาก
ค. ถือธุดงค์
ง. มีความเพียรมาก
๕. วันจาตุรงคสันนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอะไร ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. โอวาทปาฏิโมกข์
ค. อริยธรรม
ง. วิมุตติธรรม
๖. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ณ สถานที่ใด ?
ก. วัดเวฬุวัน
ข. วัดเชตวัน
ค. วัดบุพพาราม
ง. วัดนิโครธาราม
๗. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร ?
ก. นันทมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ
๘. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดสิงคาลกมาณพ เรื่องใด ?
ก. ธาตุ ๔
ข. ขันธ์ ๕
ค. อายตนะ ๖
ง. ทิศ ๖


{getButton} $text={เสด็จแคว้นสักกะ} $color={#009933}
๑. พระเถระใด ทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์สำเร็จ ?
ก. พระนันทะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระราหุล
ง. พระโมคคัลลานะ
๒. พระเถระใด เป็นสหชาติของพระพุทธเจ้า ?
ก. พระนันทะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระราหุล
ง. พระโมคคัลลานะ
๓. สามเณรราหุล บรรพชาขณะมีอายุกี่ปี ?
ก. ๖ ปี
ข. ๗ ปี
ค. ๘ ปี
ง. ๙ ปี
๔. วัดที่พระประยูรญาติสร้างถวายคือวัดใด ?
ก. วัดบุปผาราม
ข. วัดนิโครธาราม
ค. วัดเชตวัน
ง. วัดเวฬุวัน
๕. พระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งหมดกี่วัน ?
ก. ๗ วัน
ข. ๑๐ วัน
ค. ๑๕ วัน
ง. ๑ เดือน
๖. มหาเวสสันดรชาดก ว่าด้วยการบำเพ็ยบารมีใด ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. เนกขัมมะ
ง. ปัญญา


{getButton} $text={ปรินิพพาน} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด ?
ก. ภัณฑุคาม
ข. เวฬุวัน
ค. กัลลวาลมุตตคาม
ง. หัตถีคาม
๒. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขาร ณ ที่ใด ?
ก. อานันทเจดีย์
ข. อุทเทสิกเจดีย์
ค. ปาวาลเจดีย์
ง. ธรรมเจดีย์
๓. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน ?
ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน
๔. พระพุทธเจ้าทรงรับบิณฑบาตครั้งสุดท้ายจากใคร ?
ก. นางสุชาดา
ข. นางวิสาขา
ค. นายจุนทะ
ง. มัลลกษัตริย์
๕. สุกรมัทวะ เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?
ก. อาหารมื้อแรก
ข. อาหารมื้อสุดท้าย
ค. อาหารที่ทำจากหมู
ง. ยาทำให้หายประชวร
๖. กายของพระตถาคตจะผ่องใสที่สุดเวลาใด ?
ก. ตรัสรู้
ข. ปลงอายุสังขาร
ค. ใกล้ปรินิพพาน
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
๗. ผ้าสิงคิวรรณมีสีตรงกับข้อใด ?
ก. เหลืองดังทองคำ
ข. แดงเหมือนถ่านเพลิง
ค. เขียวดังปีกแมงทับ
ง. เขียวเหมือนใบไม้อ่อน
๘. อนุฏฐานไสยา มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. นอนแล้วลุกอีก
ข. นอนครั้งแรก
ค. นอนไม่ลุกขึ้นอีก
ง. นอนหลับๆ ตื่น ๆ
๙. ก่อนปรินิพพาน ทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. ธรรมวินัย
๑๐. ปัจฉิมโอวาทมีใจความสำคัญว่าด้วยเรื่องอะไร ?
ก. ความไม่ประมาท
ข. ความตาย
ค. ความเพียร
ง. ความสามัคคี
๑๑. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?
ก. ไพสาลี
ข. สาวัตถี
ค. พาราณสี
ง. กุสินารา
๑๒. พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ต้นไม้ใด ?

ก. ต้นจิก
ข. ต้นโพธิ์
ค. ต้นสาละ
ง. ต้นไทร

๑๓. สถานที่ใด ไม่ใช่สังเวชนียสถาน ?
ก. ที่ประสูติ
ข. ที่ตรัสรู้
ค. ที่ปรินิพพาน
ง. ที่ถวายพระเพลิง
๑๔. พระสาวกองค์สุดท้ายที่ทันเห็นพระพุทธเจ้า คือใคร ?
ก. พระอานนท์
ข. พระสุภัททะ
ค. พระนันทะ
ง. พระอุปวาณะ

{getButton} $text={ถวายพระเพลิง} $color={#009933}
๑. สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระคือข้อใด ?
ก. ปาวาลเจดีย์
ข. มกุฏพันธนเจดีย์
ค. ป่ามหาวัน
ง. อุทเทสิกเจดีย์
๒. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าวันอะไร ?
ก. มาฆบูชา
ข. วิสาขบูชา
ค. อัฏฐมีบูชา
ง. อาสาฬหบูชา
๓. พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ตรงกับข้อใด ?
ก. กระดูก
ข. บาตร
ค. จีวร
ง. สังฆาฏิ


{getButton} $text={แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ} $color={#009933}
๑. สงครามแย่งพระบรมสารีริกธาตุไม่เกิดขึ้นเพราะใคร ?
ก. พระอานนท์
ข. เทวดา
ค. โทณพราหมณ์
ง. มัลลกษัตริย์
๒. ใครทำหน้าที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ?
ก. วัสสการพราหมณ์
ข. ราธพราหมณ์
ค. โฑณพราหมณ์
ง. หุหุกพราหมณ์
๓. ใครขอทะนานตวงพระบรมสารีริกธาตุไปบูชา ?
ก. พระอินทร์
ข. ฆฏิการพร่หมณ์
ค. โฑณพราหมณ์
ง. พระเจ้าโมริยะ
๔. เมืองที่ได้รับแจกพระบรมสารีริกธาตุมีกี่เมือง ?
ก. ๘ เมือง
ข. ๙ เมือง
ค. ๑๐ เมือง
ง. ๑๑ เมือง
๕. พระบรมสารีริกธาตุ ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วน ?

ก. ๖ ส่วน
ข. ๗ ส่วน
ค. ๘ ส่วน
ง. ๙ ส่วน

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads