สุภาษิตที่ ๔ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา

<h1>บุคคลควรเตือนกัน ควรสอนกัน และป้องกันจากคนไม่ดี เพราะเขาย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
ตัวย่อ: (ขุ.ธ. ๒๕/๒๕)
ตัวเต็ม: ขุททกนิกาย ธรรมบท


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- คนเราอยู่ด้วยกันควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- สังคหวัตถุ ๔
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
คนเราอยู่ร่วมกันควรปฏิบัติต่อกันอย่างไร
ควรปฏิบัติต่อกันด้วยความปรารถนาดี คือว่ากล่าวตักเตือนกัน เมื่อเห็นคนอื่นประพฤติผิด ออกนอกลู่นอกทาง มีความประมาท เป็นไปในทางไม่ถูกไม่ควร ก็พากันช่วยชี้นำว่าตักเตือนและให้กำลังใจ ส่วนผู้ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนก็ควรนำข้อที่คนอื่นแนะนำตน ไปพิจารณาแล้วปรับปรุงตน ท่านกล่าวว่าผู้ที่ชี้นำชักชวนให้ผู้อื่นเป็นคนดี นับว่าเป็นการชี้ทางสววรค์ให้คนอื่น และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ผู้ชี้โทษเป็นดุจผู้บอกขุมทรัพย์ และพระองค์ก็สอนให้คบกับบุคคลนั้นไว้เป็นมิตร

การเตือนสติกัน
คือ การบอกให้ทราบถึงความไม่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ

การแนะนำกัน
คือ แนะนำให้มองเห็นว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรทำแล้วจึงจะเจริญ และทำอะไรถึงทำให้เกิดความเสื่อม

การห้ามปรามกัน
คือ เมื่อเห็นอีกฝ่ายกำลังประกอบกรรมชั่ว ก็พูดชี้ให้เห็นถึงทุกข์ภัยที่จะเกิดตามมาจากกระทำนั้นๆ หรือพาให้พ้นไปจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการห้ามปรามเช่นกัน{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ๔ ระดับมัธยมศึกษา</h3>

{getButton} $text={เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#3daf2c}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๓ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT