สุภาษิตที่ ๘ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา

<h1>อริยมรรคย่อมบริสุทธิ์ เพราะขับไล่ความหลับ ความเกียจคร้าน ความบิดขี้เกียจ ความไม่ยินดี และความเมาอาหารนั้นได้ด้วยความเพียร</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
ตัวย่อ: (สํ.ส. ๑๕/๑๐)
ตัวเต็ม: สังยุตตนิกาย สคาถวรรค


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- อริยมรรค คืออะไร
- อริยมรรคจะเกิดขึ้นได้ด้วยการทำอย่างไร{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- ปธาน ๔
- ความเพียร
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
อริยมรรค คืออะไร
คือ หนทางอันนำไปสู่ความเป็นอริยบุคคล มีตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรค จนถึงพระอรหันตผล

อริยมรรคจะเกิดขึ้นได้ด้วยการทำอย่างไร
จะเกิดขึ้นได้ด้วยการทำความเพียร คือความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อหรือท้อถอย อดทน จนสามารถขับไล่ความหลับ คือความง่วงหงาวหาวนอน ความเกียจคร้าน ความบิดขี้เกียจ ความไม่ยินดีให้ยินดีได้ และรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่ติดในรสอาหารทั้งหลาย เมื่อทำได้เช่นนี้ย่อมทำให้อริยมรรคบริสุทธิ์{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ๘ ระดับมัธยมศึกษา</h3>

{getButton} $text={เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#3daf2c}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๓ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT