สุภาษิตที่ ๒ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา

<h1>ถ้าพึงทำบาป ก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ ไม่ควรทำความพอในในบาปนั้น เพราะการสั่งสมบาปนำทุกมาให้</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
ตัวย่อ: (ขุ.ธ. ๒๕/๓๐)
ตัวเต็ม: ขุททกนิกาย ธรรมบท


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- บาป คืออะไร
- เหตุใดจึงไม่ควรทำบาป


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- อกุศลมูล ๓
- ทุจริต ๓
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
บาป คืออะไร
คือ ความชั่ว ความไม่ดีทั้งหลาย อันเกิดจากอกุศลกรรม ๓ อย่างคือ
๑. กายทุจริต มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ลัก ปล้น ฉ้อโกง และล่วงเกินประเวณี ฉุดคร่า อนาจาร
๒. วจีทุจริต มีการพูดเท็จให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย พูดยุยงให้คนเขาแตกสามัคคีกัน พูดแดกดันให้ผู้อื่นเจ็บใจ และพูดจาเหลวไหล ไร้ประโยชน์
๓. มโนทุจริต คิดโลภมากอยากได้สมบัติของผู้อื่น คิดปองร้ายเข้า และเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

ถ้าบุคคลพึงทำบาปก็ไม่ควรทำบ่อย ๆ
คือ ไม่ควรทำซ้ำแล้วซ้ำอีก

ไม่ควรทำความพอใจในบาป
คือไม่ควรทำความยินดี เพลิดเพลินในบาป

เหตุใดจึงไม่ควรทำบาป
เพราะ การทำบาปนำความทุกข์เดือดร้อนมาให้ ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น การพอกพูนบาปให้มากขึ้นๆ ย่อมจะนำทุกข์ทั้งทางกายและทางใจมาให้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า ท่านจึงเปรียบบาปเมือนก้อนอุจจาระ แม้เพียงเล็กน้อยก็น่ารังเกียจ อาจจะมีบ้างครั้งที่เผลอสติทำลงไป แต่เมื่อตั้งสติได้แล้วก็ไม่ควรที่จะทำอีก เหมือนเผลอจับอุจจาระ เมื่อล้างออกแล้วก็ไม่ควรจับอีกนะ{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ๒ ระดับมัธยมศึกษา</h3>

{getButton} $text={เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#3daf2c}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๓ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT