Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก (สุภาษิตที่ ๒)

<h1>วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก</h1>

<h2>นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ  นตฺถิ ธญฺญสมํ ธนํ...</h2>

สํ. ส. ๑๕/๙.

ที่มาของสุภาษิต
( สํ. ส. ) = สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- บรรดาของรักทั้งหลาย ทำไมตนจึงชื่อว่าเป็นที่รักสูงสุด
- บรรดาทรัพย์ทั้งหลาย ทำไมข้าวเปลือกมีค่ามากที่สุด
- บรรดาแสงสว่างในโลกนี้ ทำไมปัญญาชื่อว่ามีแสงสว่างยิ่งกว่าสิ่งอื่น
- ฝน ทำไมจึงชื่อว่าเป็นสระอย่างยิ่ง

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ศีล สมาธิ ปัญญา
- สัปปุริสธรรม ๗
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
อตฺตนา หิ อตฺตโน นาโถ    โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สทนฺเตน    นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ.
ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก.
อปฺปมาทรตา โหถ    สจิตฺตมนุรกฺขถ
ทุคฺคา อุทฺธรถตฺตานํ    ปงฺเก สนฺโนว กุญฺชโร.
ท่านทั้งหลาย จงยินดีในความไม่ประมาท คอยรักษาจิตของตน
จนถอนตนขึ้นจากหล่มเหมือนช้างที่ตกหล่มถอนตนขึ้น ฉะนั้น.
อปฺปมตฺตา สตีมนฺโต    สุสีลา โหถ ภิกฺขโว
สุสมาหิตสงฺกปฺปา    สจิตฺตมนุรกฺขถ.
ภิกษุทั้งหลาย! พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม
ตั้งความดำริไว้ให้ดี คอยรักษาจิตของตน.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวนำมาเขียนอธิบายเนื้อหา

สิ่งที่รัก (อื่น) เสมอด้วยตนไม่มี นั้น มีอธิบายว่า ธรรมดาของสัตว์โลก แม้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับสิ่งรอบข้างหรือรอบตัวมากมายหลายประการเพียงใดก็ตาม ทุกชีวิตต่างก็รักตัวกลัวตายเป็นที่สุดเหมือนกันทุกผู้ทุกนาม ตนจึงได้ชื่อว่าเป็นที่รักที่สุดของตน

ทรัพย์ (อื่น) เสมอด้วยข้าวเปลือก ไม่มี ความหมายโดยรวมได้แก่ อาหาร เพราะมนุษย์และสัตว์ย่อมดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหาร ถ้าไม่มีอาหารชีวิตก็ไม่สามารถจะดำเนินไปได้ ข้าวหรืออาหารจึงมีความสำคัญมากยิ่งกว่าทรัพย์ใดๆ มนุษย์ที่หิวกระหายย่อมสละทรัพย์อย่างอื่นเพื่อแลกกับอาหารแม้เพียงน้อยนิด สรุปแล้วขาดทรัพย์อย่างอื่นไม่ตาย แต่ถ้าขาดอาหารต้องตายแน่นอน (ไม่เชื่อลองดูสิ)

แสงสว่าง (อื่น) เสมอด้วยปัญญา ไม่มี แสงสว่างทั้งหลายมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็นต้น ย่อมสามารถส่องสว่างได้ในบางที่บางเวลาเท่านั้น และเป็นประโยชน์แก่คนที่มองเห็นได้เท่านั้น แต่สำหรับแสงแห่งปัญญาย่อมส่องสว่างได้ในทุกที่ ทุกสถาน ทุกกาล ทุกเมื่อ เป็นประโยชน์แก่คนที่มองเห็นปกติหรือแม้แต่คนที่ตาบอดด้วย และแสงแห่งปัญญานั้นยังทำให้บุคคลเห็นแจ้งในสัจธรรมของชีวิตและขจัดความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ เช่นปัญญาในการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย

ฝนแลเป็นสระอย่างยิ่ง หมายความว่า บรรดาน้ำในแห่งน้ำต่างๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แม้น้ำ ทะเล มหาสมุทร เป็นต้นที่เราได้ดื่มได้กินได้ใช้สอย ล้วนได้มาจากฝนทั้งสิ้น แต่แหล่งน้ำที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ย่อมใช้ประโยชน์ได้ในขอบเขตจำกัดและมีวันที่จะเหือดแห้งไปได้ แต่น้ำที่ได้จากฝนไม่มีขอบเขตจำกัด ตกในที่ใดก็ใช้ประโยชน์ได้และไม่มีวันหมด ท่านจึงกล่าวว่า ฝนเป็นสระ (แหล่งน้ำ) อย่างยิ่ง ที่สำคัญต่อมนุษย์และสัตว์โลกทั้งปวง


ไม่มีความคิดเห็น