สุภาษิตที่ ๓ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา

<h1>ผู้ใดมีความไร้ศีลธรรมครอบคลุม เหมือนย่านทรายคลุมไม้สาระ ผู้นั้นชื่อว่าทำตนถูกผู้ร้ายคุมตัว</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๗) = ขุททกนิกาย ธรรมบท


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- ความไร้ศีลธรรมคืออะไร
- ผู้ที่ถูกความไร้ศีลธรรมครอบคลุมมีลักษณะอย่างไร
- ทำไมจึงชื่อว่าทำตัวเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัว


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- สุจริต ๓
- ทุจริต ๓
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
ความไร้ศีลธรรม
หมายถึง การไม่ตั้งอยู่ในศีล การประพฤติล่วงละเมิดศีล หรือความเป็นผู้ทุศีล ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่ว ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญ

ลักษณะคนที่ถูกความไร้ศีลธรรมครอบคลุม
๑) ย่อมประพฤติชั่วทางกาย เรียกว่า กายทุจริต เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม
๒) ย่อมประพฤติชั่วทางวาจา เช่นพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ
๓) ย่อมประพฤติชั่วทางใจ เช่น คิดอยากได้ของคนอื่น คิดพยาบาทปองร้าย มีความเห็นผิดจากคลองธรรม เป็นต้น

ที่ว่าทำตนเหมือนถูกผู้ร้ายคุมตัว
หมายถึงว่า บุคคลที่ถูกผู้ร้ายคุมตัว ย่อมได้รับความเดือดร้อนและเป็นทุกข์ ได้รับความลำบากทั้งกายและใจ ฉันใด คนที่ไร้ศีลธรรม ก็ย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะผลกรรมของตนทั้งในชาตินี้และก็ชาติหน้า ฉันนั้น{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนอธิบายสุภาษิตกระทู้ธรรมชั้นเอก ๓</h3>

{getButton} $text={เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#3daf2c}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นเอก ประถมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นเอก ประถมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๓ ธ.ศ.ชั้นเอก ประถมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT