Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก (สุภาษิตที่ ๑๐)

<h1>กระทู้ธรรมชั้นเอก</h1>

<h2>มนาปทายี ลถเต มนาปํ...</h2>

องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๕๖.

ที่มาของสุภาษิต
( องฺ. ปญฺจก. ) = อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ของชอบใจ ของเลิศ ของดี ของประเสริฐคือของเช่นไร
- ผู้ให้ของเช่นนั้นย่อมถึงฐานะอย่างไร
- ของที่ควรให้เป็นอย่างไร
- ของที่ไม่ควรให้เป็นอย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- สังคหวัตถุ ๔ อย่าง
- อามิสทาน,ธรรมทาน
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
อนฺนโท พลโท โหติ    วตฺถโท โหติ วณฺณโท
ยานโท สุขโท โหติ    ทีปโท โหติ จกฺขุโท.
ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ ผู้ให้ยาน
พาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ.
อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ    เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ
อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ อธิคจฺฉติ.
ผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ ย่อมให้ในคนที่ควรให้
ผู้นั้น ประสบความเสื่อมเพราะอันตราย ย่อมได้สหาย.
อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ    เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ
อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ นาธิคจฺฉติ.
ผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนที่ควรให้
ผู้นั้น ประสบความเสื่อมเพราะอันตราย ย่อมไม่ได้สหาย.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวนำมาเขียนอธิบายเนื้อหา

ของชอบใจ คือ ของที่ผู้รับไปเขาถูกใจ ชอบใจ

ของเลิศ คือ ให้ของที่ดีที่สุด ของที่คัดสรรแล้วอย่างดี

ของดี คือ ของที่ใช้ประโยชน์ได้ และไม่เสียหาย

ของประเสริฐ คือ ของที่ให้ด้วยความเต็มใจ ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ทั้งก่อนให้ กำลังให้ และหลังจากให้ไปแล้ว

ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ คือเป็นผู้ไม่ตกต่ำ ไม่ตกไปในอบายภูมิ เมื่อตายไปย่อมเข้าสู่สุคติภพ มีโลกสวรรค์ เป็นต้น และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุ คือมีอายุยืน ถึงพร้อมด้วยชื่อเสียง คือมียศถาบรรดาศักดิ์ เป็นต้น

ของดีเลิศ ๑. ต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ คือได้มาด้วยการประกอบการงานสุจริตไม่ผิดศีลธรรม ๒.ต้องเป็นของที่ไม่ผ่านการใช้สอย และ ๓.ต้องเป็นสิ่งของที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้รับ คือผู้รับรับไปแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ยิ่งมีประโยชน์มาก ก็ยิ่งมีอานิสงส์มาก

วัตถุอันเลิศ คือ สิ่งของที่จะให้แก่ผู้รับไม่เป็นพิษภัยต่อเขา และเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้สอยหรือบริโภคมาก่อน เช่นข้าวปลาอาหาร ก็เป็นข้าวเป็นอาหารทำขึ้นเป็นครั้งแรก และเป็นของที่ได้มาในทางที่ชอบธรรม


ไม่มีความคิดเห็น