สุภาษิตที่ ๕ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

<h1> อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺย,ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(สํ.ส. ๑๕/๖๘) = สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
(ขุ.ธ. ๒๕/๕๖) = ขุททกนิกาย ธรรมบท


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- ความชั่ว คืออะไร
- เหตุใดจึงไม่ควรทำความชั่ว


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- ทุจริต ๓
- อกุศลมูล ๓
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
ความชั่ว คืออะไร
คือ การกระทำที่เป็นบาป ผิดศีลธรรม ซึ่งตรงข้ามกับความดี อันเกิดจากการกระทำชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในทางกาย เรียกว่า กายทุจริต มี ๓ อย่างคือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม ในทางวาจา เรียก วจีทุจริต มี ๔ อย่างคือ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ และในทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต มี ๓ อย่างคือ อยากได้ของคนอื่น คิดประทุษร้ายผู้อื่น และเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

เหตุใดจึงไม่ควรทำความชั่ว
เพราะว่า ขึ้นชื่อว่า ความชั่ว แม้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่ควรทำ เพราะแม้ว่าบาปธรรมหรือความชั่วจะเล็กน้อย จะมีใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตาม บาปนั้นก็ย่อมตามให้ผล คือตามไปส่งผลให้ผู้ทำความชั่วได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายหลัง ทั้งในชาตินี้ และในชาติหน้าย่อมนำให้ถึงทุคติอันหาความสุขความเจริญไม่ได้{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี ๕</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT