Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก (สุภาษิตที่ ๙)

<h1>วิธีเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก</h1>

<h2>อนฺนโท พลโท โหติ  วตฺถโท โหติ วณฺณโท...</h2>

สํ. ส. ๑๕/๔๔.

ที่มาของสุภาษิต
( สํ. ส. ) = สังยุติตนิกาย สคาถวรรค

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ทำไมผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลัง
- ทำไมผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณ
- ทำไมผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข
- ทำไมผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- สังคหวัตถุ ๔ อย่าง
- บุคคลหาได้ยาก ๒ อย่าง
- อามิสทาน,ธรรมทาน
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ    เทยฺเยสุ โย ปเวจฺฉติ
อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ อธิคจฺฉติ.
ผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ ย่อมให้ในคนที่ควรให้
ผู้นั้น ประสบความเสื่อมเพราะอันตราย ย่อมได้สหาย.
อเทยฺเยสุ อททํ ทานํ    เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ
อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต    สหายํ นาธิคจฺฉติ.
ผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ ไม่ให้ในคนที่ควรให้
ผู้นั้น ประสบความเสื่อมเพราะอันตราย ย่อมไม่ได้สหาย.
มนาปทายี  ลถเต  มนาปํ
อคฺคสฺส  ทาตา  ลภเต  ปุนคฺคํ
วรสฺส  ทาตา  วรลาภี  จ  โหติ
เสฏฺฐนฺทโท  เสฏฺฐมุเปติ  ฐานํ.
ผู้ให้ของชอบใจ ย่อมได้ของชอบใจ ผู้ให้ของเลิศ ย่อมได้ของเลิศ
ผู้ให้ของดี ย่อมได้ของดี ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมถึงฐานะอันประเสริฐ.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวนำมาเขียนอธิบายเนื้อหา

ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง คำว่า ข้าว หมายเอาอาหารทุกชนิดที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้เป็นอยู่ได้ เพราะหากขาดอาหารในการดำเนินชีวิตย่อมไม่อาจอยู่ได้ แต่ถ้ามีอาหารในการรับประทานชีวิตก็ดำเนินไปได้ ทำให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหตุนี้ผู้ให้ข้าวจึงชื่อว่า ให้กำลัง

ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ คำว่า ผ้า ในที่นี้หมายถึงเครื่องนุ่งห่มสำหรับปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอาย ป้องกันความหนาวร้อน แดด ลม ฝน อันตรายจากสัตว์ มีเหลือบ ยุง ริ้น ไร เป็นต้น เพราะเหตุป้องกันอันตรายดังกล่าวแล้ว จึงทำให้มีผิวพรรณผ่องใส มีสง่าราศรี เป็นเครื่องประดับร่างกายทำให้น่าดูน่าชมแก่ผู้พบเห็น เหตุนี้ผู้ให้ผ้าจึงชื่อว่า ให้ผิวพรรณ

ผู้ให้ยานพหนะ ชื่อว่าให้ความสุข คำว่า ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นรถ เรือ ม้า เครื่องบิน เป็นต้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางทั้งใกล้และไกล ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ช่วยให้ถึงที่หมายได้เร็วขึ้น ไม่ต้องลำบากในการเดินทาง มีความสะดวกสบาย เช่นนี้ผู้ให้ยานพาหนะจึงชื่อว่า ให้ความสุข

ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ เพราะธรรมดาดวงตาของเราต้องอาศัยแสงสว่าง เช่น จากดวงอาทิตย์ แสงจากไฟฟ้า เป็นต้น จึงจะมองเห็นได้ ถ้าปราศจากแสงสว่างแล้วดวงตาก็ไม่อาจจะใช้การได้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในที่มืด แต่ถ้าได้แสงสว่างจากประทีปหรือดวงไฟ ก็จะสามารถมองเห็นได้ แม้แต่ในที่มืดก็ทำให้มองเห็น เหตุนี้ผู้ให้ประทีปโคมไฟจึงชื่อว่า ให้จักษุ


ไม่มีความคิดเห็น