สุภาษิตที่ ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>ผู้ใดมีปัญญาทราม มีใจไม่มั่นคง พึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปี ส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจ มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ดีกว่า</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ขุ.ธ. ๒๕/๒๙) = ขุททกนิกาย ธรรมบท


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- คนมีใจไม่มั่นคงมีชีวิตถึงร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์
- คนมีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่วันเดียวยังประเสริฐกว่าอย่างไร{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- ปัญญา
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
คนมีปัญญาทราม คือคนเช่นไร
คือ คนที่โง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นบาป บุญ คุณและโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ คนเช่นนี้จะทำดีหรือชั่วอันใดก็ไม่รู้ และยิ่งคนมีปัญญาทรามเป็นคนที่มีใจไม่มั่นคงตั้งมั่นในสิ่งที่ตนต้องทำแล้ว ก็ถือว่าใช้ชีวิตอยู่เพียงหายใจทิ้งไปวันๆ เท่านั้น

คนมีปัญญาเพ่งพินิจ คืออย่างไร
คือ คนที่ใช้ปัญญาพิจารณาดูกิจต่างๆ ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำ อะไรควรเว้น อะไรเป็นกิจธุระที่ต้องรีบทำ เป็นต้น นี่คือในแง่ของปัจจุบัน แต่ในแง่ของประโยชน์ในภายหน้า และประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน คนมีปัญญาย่อมรู้ถึงประโยชน์เหล่านั้นด้วยการให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา บำเพ็ญปัญญาของตนให้ยิ่งๆ ขึ้น และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท เร่งสร้างคุณความดีสั่งสมบารมีของตนตามหลักไตรสิกขา ท่านจึงกล่าวว่าคนมีปัญญาแม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว ยังดีกว่ามีชีวิตตั้งร้อยปี แต่ไม่ยอมทำอะไรเลย{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท ๑๐</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

1 ความคิดเห็น

  1. เป็นแนวทางในการที่จะสอบครับ​ขอบคุณครับ

    ตอบลบ
ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT