สุภาษิตที่ ๙ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>คนมีปัญญาทรามได้ยศแล้ว ย่อมประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ย่อมปฏิบัติเพื่อเบียดเบียนทั้งแก่ตนและผู้อื่น</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ขุ.ชา.เอก. ๒๗/๔๐) = ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- คนมีปัญญาทรามคือคนเช่นไร
- คนมีปัญญาได้ยศแล้วจะเกิดผลเสียแก่ตนและคนอื่นอย่างไร{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- บาป,บุญ
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
คนมีปัญญาทราม คือคนเช่นไร
คือn คนที่โง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดเป็นบาป บุญ คุณและโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ คนเช่นนี้จะทำดีหรือชั่วอันใดก็ไม่รู้ ย่อมสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและคนอื่น

คนมีปัญญาทรามได้ยศแล้วเป็นอย่างไร
คือ เมื่อคนมีปัญญาทรามได้ยศ มีอำนาจ มีหน้าที่เป็นถึงผู้นำ ใช้อำนาจหน้าที่นั้น ย่อมสร้างความเสียหายอย่างมากแก่คนอื่น เช่นประพฤติล่วงละเมิดคนอื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะว่ายศนั้นเปรียบเหมือนไฟ ถ้าตกอยู่ในมือของคนชั่วช้าก็สร้างความหายนะอย่างใหญ่ให้แก่ตนเองและคนอื่นด้วย ตรงกันข้ามหากยศนั้นตกอยู่ในมือของคนมีปัญญาก็จะสามารถทำประโยชน์ต่างๆ ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างมากมายด้วย{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท ๙</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT