สุภาษิตที่ ๗ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>สัตว์ทั้งหลายย่อมต้องการความสุข ผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตน เบียดเบียนเขาด้วยอาชญา ผู้นั้นละไปย่อมไม่ได้สุข</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๒) = ขุททกนิกาย ธรรมบท


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- ผู้แสวงหาความสุขด้วยการเบียดเบียนคนอื่นจะได้รับทุกข์อย่างไร
- บุคคลควรแสวงหาความสุขอย่างไร{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- สุจริต ๓
- ศีล ๕
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
บุคคลควรจะแสวงหาความสุขอย่างไร
คือ การหาความสุขให้แก่ตนเองเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่การหาความสุขให้เกิดขึ้นกับตัว จะต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่ควรได้มาด้วยการเอารัดเอาเปรียบคนอื่น เพราะความสุขเช่นนั้น โบราณท่านกล่าวว่า เป็นการทำนาบนหลังคน คือเป็นการแสวงหาความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น นั้นเอง

ผู้ที่หาความสุขด้วยการเบียดเบียนคนอื่นย่อมได้รับทุกข์
คือ เขาย่อมได้รับคำติฉินนินทา เป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป ไม่มีใครอยากจะคบหา อาจถูกเขาแก้แค้นได้ เมื่อตายไปเวรภัยที่ก่อไว้ก็ย่อมติดตามไปเผาผลาญให้อยู่ไม่เป็นสุขในภพหน้า เป็นต้น{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท ๗</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT