สุภาษิตที่ ๕ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้รับผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(สํ.ส. ๑๕/๓๓๓) = สังยุตตนิกาย สคาถวรรค


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ดีอย่างไร
- ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่วอย่างไร{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- ทาน,ศีล,ภาวนา
- สุจริต ๓
- ทุจริต ๓
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
ปลูกพืชออะไรย่อมได้ผลอันนั้น
คือ พืชพันธ์ทุกชนิดที่ปลูกถูกต้องตามฤดูกาล มีน้ำ มีดิน มีปุ๋ยสมบูรณ์ ก็ย่อมผลิดอกออกผลให้ เช่น ปลูกมะม่วงก็ได้ผลเป็นมะม่วง ฉันใด ผู้ที่ทำกรรมดีหรือชั่ว ก็ย่อมผลิผลให้แก่ผู้ที่ทำกรรม ฉันนั้น

ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ดี
คือ บุคคลผู้ที่ทำกรรมดี เช่น รู้จักให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำ ย่อมถึงความสุขความเจริญในโลกนี้ เมื่อตายไปย่อมมีสุคติภูมิเป็นที่ไป

ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ชั่ว
คือ บุคคลผู้ที่ทำกรรมชั่วอยู่เป็นประจำ ทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ ย่อมต้องได้รับความเดือดร้อนเนื้อใจอยู่ไม่ขาด ตายไปก็ย่อมมีทุคติเป็นที่ไป เช่น นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน เป็นต้น

บุคคลย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรม
คือ บุคคลย่อมมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผาพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย และทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้น ทำดีก็ได้ดี หากทำชั่วก็ย่อมได้ชั่ว{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท ๕</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT