สุภาษิตที่ ๔ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยคนผู้ทอดทิ้งการงาน ด้วยอ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก เย็นเสียแล้ว</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ที.ปาฏิ. ๑๑/๑๙๙) = ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- ประโยชน์ คืออะไร
- ทำไมคนเกียจคร้านจึงเสียประโยชน์
- ในการทำงานต้องมีคุณธรรมอะไรจึงจะสำเร็จประโยชน์
- ผลที่ได้รับจากการบำเพ็ญประโยชน์คืออะไร


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ๔
- สัมปรายิกัตถประโยชน์ ๔
- อิทธิบาท ๔
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
ประโยชน์ คืออะไร
คือ ผลที่ได้ตามต้องการ แบ่งออกเป็น ๓ อย่าง คือ ๑.ประโยชน์ในปัจจุบัน ๒.ประโยชน์ในภายภาคหน้า และ ๓.ประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพาน

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
คือ ประโยชน์ในโลกนี้ เป็นความสุขในปัจจุบันทันตา เรียกว่า โลกิยสุข มี ๔ อย่าง คือ
๑.ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียร
๒.ถึงพร้อมด้วยการรักษา
๓.รู้จักคบเพื่อนดีเป็นมิตร
๔.รู้จักดำรงชีวิตที่พอดี

สัมปรายิกัตถประโยชน์
คือ ประโยชน์ในภายภาคหน้า ความสุขที่จะให้ผลในภพชาติหน้า เช่น มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ แบ่งออกเป็น ๔ อย่าง คือ
๑.ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
๒.ถึงพร้อมด้วยศีล
๓.รู้จักการบริจาคทาน
๔.ถึงพร้อมด้วยปัญญา

ทำไมคนเกียจคร้านถึงเสียประโยชน์
เพราะว่า คนที่เกียจคร้านมักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาระหน้าที่การงาน และไม่ทำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตน ทำให้สิ่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้ สิ่งที่ควรจะมีก็ไม่มี เพราะมัวแต่อ้างว่าหนาวนัก ร้อนนัก เช้าอยู่ เย็นเสียแล้ว สุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่าง

คุณธรรมที่ทำให้สำเร็จประโยชน์
คือ ในปัจจุบันก็ให้ดำเนินตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ในภายภาคหน้าก็ให้ดำเนินตามสัมปรายิกัตถประโยชน์ และในอนาคตก็ให้ดำเนินตามหลักไตรสิกขาหรือมรรค์มีองค์ ๘{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท ๔</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT