สุภาษิตที่ ๓ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา

<h1>บัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อน สอนผู้อื่นภายหลังจึงไม่มั่วหมอง</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ขุ.ธ. ๒๕/๓๖) = ขุททกนิกาย ธรรมบท


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- บัณฑิต คือใคร
- ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงควรสอนคนอื่น


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- สัปปุริสธรรม ๗
- สุจริต ๓
- ศีล ๕
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
บัณฑิต คือใคร
คือ ผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา รู้จักแยกแยะสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร สิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งใดให้โทษ จะทำพูดคิดแต่ในสิ่งที่ดี และเป็นบุคคลต้นแบบที่สามารถสอนคนอื่นให้ทำตามได้ อย่างไม่มีโทษทั้งต่อตนเองและคนที่นำคำสอนไปปฏิบัติ

ต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงสอนคนอื่นได้
คือ ต้องทำ พูด คิดแต่เรื่องดีๆ แล้วดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของคนดี ที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ คือ ๑.เป็นผู้รู้จักเหตุ ๒.รู้จักผล ๓.รู้จักตน ๔.รู้จักประมาณ ๕.รู้จักกาล ๖.รู้จักชุมชน ๗.รู้จักบุคคลว่ามีความแตกต่างกัน เมื่อปฏิบัติตนได้อย่างนี้จึงสามารถสอนคนอื่นได้อย่างไม่มีโทษทั้งตนเองและผู้อื่น

คุณธรรมอันสมควรก่อน คืออะไร
คือ บัณฑิตต้องยึดมั่นในคุณธรรม เช่น ตั้งอยู่ในสุจริต ๓, ตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ ๓, ตั้งอยู่ในอปัณณกปฏิปทา ๓, ตั้งอยู่ในอธิษฐานธรรม ๔, ตั้งอยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้า ๓, ตั้งอยู่ในสัปปุริสธรรม ๗ เป็นต้น{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท ๓</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท มัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT