Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นโท (สุภาษิตที่ ๙)

<h1>อธิบายวิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท</h1>

<h2>ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคเล...</h2>

ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙.

ที่มาของสุภาษิต
( ขุ. เถร. ) = ขุททกนิกาย เถรถาคา

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- มิตรชั่วเป็นอย่างไร
- บุคคลสูงสุดเป็นอย่างไร
- ทำไมท่านให้เลิกคบคนชั่วแคบแต่คนดี

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- มิตรแท้ ๔ จำพวก
- มิตรเทียม ๔ จำพวก
- สัปปุริสธรรม ๗
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
อสนฺเต นูปเสเวยฺย    สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต
อสนฺโต นิรยํ เนนฺติ    สนฺโต ปาเปนฺติ สุคตึ.
บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ พึงคบสัตบุรุษ เพราะ
อสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ.
ยาทิสํ กุรุเต มิตฺตํ    ยาทิสญฺจูปเสวติ
โสปิ ตาทิสโก โหติ    สหวาโส หิ ตาทิโส.
คบคนเช่นใดเป็นมิตร และสมคบคนเช่นใด
เขาก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้น.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวนำมาเขียนอธิบายเนื้อหา

มิตร หมายถึง บุคคลที่มีความสนิทชิดเชื้อ คนที่ต้องการความสุขที่ยั่งยืนต้องเว้นจากการคบมิตรที่ชั่ว เพราะมิตรที่ชั่วไม่อาจนับได้ว่าเป็นมิตร เป็นแต่คนเทียมมิตรเท่านั้น ซึ่งมีลักษณะคือ เป็นคนมีนิสัยชอบปอกลอก ดีแต่พูด เป็นคนหัวประจบ และชอบชักชวนไปในทางเสียหาย

การคบคนดี เป็นเหตุนำความสุขความเจริญมาให้ เพราะคนดีมีคุณธรรมมักจะแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ชักนำไปในทางเสียหาย ซึ่งหากเราทำตามคำที่ท่านบอกกล่าวชีวิตก็จะพบกับความสุขทั้งในปัจจุบันโลกและในสัมปรายภพ ตายไปก็เข้าสู่สุคติ

บุรุษผู้สูงสุด คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์จนบรรลุถึงพระอรหันต์แล้ว ย่อมได้พบบรมสุขอันสูงสุดคือพระนิพพานอย่างแน่นอน

สัตบุรุษ คือ คนดี เป็นกัลยาณชน เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ผู้ดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์คือความสงบสุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นเป็นปกติ สัตบุรุษประกอบด้วยคุณธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม

สัปปุริสธรรม ๗ คือ ๑.ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ๒.อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล ๓.อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน ๔.มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ๕.กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล ๖.ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน ๗.ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคน และสัตบุรุษยังเป็นผู้มีธรรมอีก ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา

เหตุที่สอนไม่ให้คบคนพาล เพราะคนพาล ๑.ชอบแนะนำไปในทางที่ไม่ควร คือชักจูงชักชวนไปในทางที่จะเกิดแต่ความเสียหาย ๒.ชอบยุ่งไม่เข้าเรื่อง คือมักแส่เข้าไปยุ่งแต่เรื่องของคนอื่น ๓.ชอบนำไปในทางผิด คือเมื่อชักจูงเขาได้แล้วก็จะเป็นผู้นำในการทำความผิดเอง ผู้หลงเชื่อก็จะกลายเป็นลูกมือในการกระทำความผิดนั้นๆ ๔.ชอบอวดดื้อถือดี คือเป็นคนว่ายากสอนยากและไร้เหตุผล แม้จะพูดบอกดีๆ ก็โกรธไม่ยอมรับฟัง ๕.ชอบขาดระเบียบวินัย คือเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง

บัณฑิตมักเลือกคบกับสัตบุรุษ เพราะสัตบุรุษนั้นจะทำ พูด คิดอะไรก็ล้วนแล้วเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เมื่อตัวเขามีความประพฤติเช่นนี้เวลาจะแนะนำบุคคลอื่นเขาก็จะถ่ายแต่สิ่งที่ดีๆให้เสมอ จะไม่แนะนำไปในทางที่เสียหาย คนที่คบกับสัตบุรุษคือคนดีจึงมีโอกาสที่จะได้ดีตาม เพราะถ้าทำตามที่คนดีสั่งสอนก็ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต หลังจากตายไปก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะผลกรรม เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น