Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นโท (สุภาษิตที่ ๘)

<h1>อธิบายวิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม</h1>

<h2>อสนฺเต นูปเสเวยฺย สนฺเต เสเวยฺย ปณฺฑิโต...</h2>

ขุ. ชา. วีส. ๒๗/๔๓๗.

ที่มาของสุภาษิต
( ขุ. ชา. วีส. ) = ขุททกนิกาย ชาดก วีสตินิบาต

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- อสัตบุรุษนำไปสู่นรกอย่างไร
- สัตบุรุษนำให้ถึงสุคติอย่างไร
- สัตบุรุษและอสัตบุรุษคือใคร
- บัณฑิตคือบุคคลเช่นใด

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- มิตรแท้ ๔ จำพวก
- มิตรเทียม ๔ จำพวก
- สัปปุริสธรรม ๗
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
ปาปมิตฺเต วิวชฺเชตฺวา    ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคเล
โอวาเท จสฺส ติฏฺเฐยฺย    ปตฺเถนฺโต อจลํ สุขํ.
ผู้ปรารถนาความสุขที่มั่นคง พึงเว้นมิตรชั่วเสีย
คบแต่บุคคลสูงสุด และพึงตั้งอยู่ในโอวาทของท่าน.
ยาทิสํ กุรุเต มิตฺตํ    ยาทิสญฺจูปเสวติ
โสปิ ตาทิสโก โหติ    สหวาโส หิ ตาทิโส.
คบคนเช่นใดเป็นมิตร และสมคบคนเช่นใด
เขาก็เป็นคนเช่นนั้น เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้น.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวนำมาเขียนอธิบายเนื้อหา

บัณฑิต คือ ท่านผู้รู้ เป็นนักปราชญ์ มีปกติชี้ความผิดให้ คือกล่าวเตือนเราให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นโทษ เป็นความผิดไม่ควรกระทำ และคอยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่มีโทษภัย เป็นต้น

สัตบุรุษ คือ คนดี เป็นกัลยาณชน เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ผู้ดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์คือความสงบสุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นเป็นปกติ สัตบุรุษประกอบด้วยคุณธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม

สัปปุริสธรรม ๗ คือ ๑.ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ๒.อัตถัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล ๓.อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตน ๔.มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ๕.กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาล ๖.ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน ๗.ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบคน และสัตบุรุษยังเป็นผู้มีธรรมอีก ๗ ประการ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปัญญา

เหตุที่สอนไม่ให้คบคนพาล เพราะคนพาล ๑.ชอบแนะนำไปในทางที่ไม่ควร คือชักจูงชักชวนไปในทางที่จะเกิดแต่ความเสียหาย ๒.ชอบยุ่งไม่เข้าเรื่อง คือมักแส่เข้าไปยุ่งแต่เรื่องของคนอื่น ๓.ชอบนำไปในทางผิด คือเมื่อชักจูงเขาได้แล้วก็จะเป็นผู้นำในการทำความผิดเอง ผู้หลงเชื่อก็จะกลายเป็นลูกมือในการกระทำความผิดนั้นๆ ๔.ชอบอวดดื้อถือดี คือเป็นคนว่ายากสอนยากและไร้เหตุผล แม้จะพูดบอกดีๆ ก็โกรธไม่ยอมรับฟัง ๕.ชอบขาดระเบียบวินัย คือเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง

บัณฑิตมักเลือกคบกับสัตบุรุษ เพราะสัตบุรุษนั้นจะทำ พูด คิดอะไรก็ล้วนแล้วเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เมื่อตัวเขามีความประพฤติเช่นนี้เวลาจะแนะนำบุคคลอื่นเขาก็จะถ่ายแต่สิ่งที่ดีๆให้เสมอ จะไม่แนะนำไปในทางที่เสียหาย คนที่คบกับสัตบุรุษคือคนดีจึงมีโอกาสที่จะได้ดีตาม เพราะถ้าทำตามที่คนดีสั่งสอนก็ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต หลังจากตายไปก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะผลกรรม เป็นต้น


ไม่มีความคิดเห็น