สุภาษิตที่ ๘ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา

<h1>บัณฑิตไม่พึงคบอสัตบุรุษ พึงคบสัตบุรุษ...</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
(ขุ.ชา.วีส. ๒๗/๔๓๗) = ขุททกนิกาย ชาดก วีสตินิบาต


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- อสัตบุรุษนำไปสู่นรกอย่างไร
- สัตบุรุษนำให้ถึงสุคติอย่างไร


{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- มิตรแท้ ๔
- มิตรเทียม ๔
- สัปปุริสธรรม ๗
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยงข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
บัณฑิต คือใคร
คือ ท่านผู้รู้ เป็นนักปราชญ์ มีปกติชี้ความผิดให้ คือกล่าวเตือนเราให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นโทษ เป็นความผิดไม่ควรกระทำ และคอยแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่มีโทษภัย เป็นต้น

สัตบุรษ คือใคร
คือ คนดี เป็นกัลยาณชน เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ผู้ดำเนินชีวิตเพื่อประโยชน์คือความสงบสุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นเป็นปกติ สัตบุรุษประกอบด้วยคุณธรรมที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗

เหตุที่สอนไม่ให้คบคนพาล
๑) ชอบแนะนำไปในทางที่ไม่ควร คือชักจูงชักชวนไปในทางที่จะเกิดแต่ความเสียหาย
๒) ชอบยุ่งไม่เข้าเรื่อง คือมักแส่เข้าไปยุ่งแต่เรื่องของคนอื่น
๓) ชอบนำไปในทางผิด คือเมื่อชักจูงเขาได้แล้วก็จะเป็นผู้นำในการทำความผิดเอง ผู้หลงเชื่อก็จะกลายเป็นลูกมือในการกระทำความผิดนั้นๆ
๔) ชอบอวดดื้อถือดี คือเป็นคนว่ายากสอนยากและไร้เหตุผล แม้จะพูดบอกดีๆ ก็โกรธไม่ยอมรับฟัง
๕) ชอบขาดระเบียบวินัย คือเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง

บัณฑิตให้เลือกคบสัตบุรุษ
เพราะสัตบุรุษนั้นจะทำ พูด คิดอะไรก็ล้วนแล้วเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น เมื่อตัวเขามีความประพฤติเช่นนี้เวลาจะแนะนำบุคคลอื่นเขาก็จะถ่ายแต่สิ่งที่ดีๆให้เสมอ จะไม่แนะนำไปในทางที่เสียหาย คนที่คบกับสัตบุรุษคือคนดีจึงมีโอกาสที่จะได้ดีตาม เพราะถ้าทำตามที่คนดีสั่งสอนก็ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิต หลังจากตายไปก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะผลกรรม เป็นต้น

อสัตบุรุษนำไปสู่นรกอย่างไร
เพราะ อสัตบุรุษมักชักจูงไปในทางเสียหาย ทำให้ผู้คบหาต้องพบกับหายนะทั้งในชีวิตปัจจุบันและสัมปรายภพ

สัตบุรุษนำให้ถึงสุคติอย่างไร
เพราะ สัตบุรุษจะไม่แนะนำไปในทางเสียหาย แต่จะแนะนำสิ่งที่ดีๆ เป็นบุญเป็นกุศลเสมอ จึงพบกับความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้า{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนอธิบายสุภาษิตกระทู้ธรรมชั้นโท ๘</h3>


{getButton} $text={ให้เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#0099ff}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นโท ประถมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นโท ประถมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT