Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นโท (สุภาษิตที่ ๓)

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นโท,วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท

ขนฺติโก เมตฺตวา ลาภี ยสสฺสี สุขสีลวา...,พุทธสุภาษิตชั้นโท

ส. ม. ๒๒๒.

ที่มาของสุภาษิต
( ส. ม. ) = สวดมนต์ฉบับหลวง

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ขันติคืออะไร
- ผลที่ได้รับจากความอดทนคืออะไร
- ทำไมผู้มีขันติจึงนับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ มีสุข
- ทำไมผู้มีขันติเป็นที่รักชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมอันทำให้งาม ๒
- กุศลมูล,อกุศลมูล ๓
- ปธาน ๔
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
อตฺตโนปิ ปรเสญฺจ    อตฺถาวโห ว ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ    อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก.
ผู้มีขันติชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่น
ผู้ที่มีขันติชื่อว่า เป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน.
สตฺถุโน วจโนวาทํ    กโรติเยว ขนฺติโก
ปรมาย จ ปูชาย    ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก.
ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา และ
ผู้มีขันติชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวเขียนอธิบายเนื้อหา

ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ความโกรธ ความไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็น จัดตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานอันเป็นสัมมาอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรีบยน ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทรหิวกระหายเป็น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ อดทนต่อความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อการทำล่วงเกินของคนอื่น เช่น อดทนต่อคำด่า คำเสียดสี หรือทนต่ออารมณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บใจต่างๆ
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส คือ อดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรม

ผู้มีขันติ คือ ผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลส ย่อมตัดรากถอนโคนบาปคืออกุศลทั้ง ๓ มีโลภะ ความโลภอยากได้ของผู้อื่น โทสะ ความคิดประทุษร้าย และโมหะ ความหลงงมงายอันเป็นเหตุให้เข้าใจผิด รู้ผิดได้ เป็นต้น

ที่ว่าเป็นคนมีลาภ มียศ เพราะผู้ที่มีความอดทนย่อมแสวงหาทรัพย์ได้ไม่ยาก เนื่องจากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์ต่างๆ ในการทำงาน จึงทำให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน

ที่ว่าเป็นคนมีความสุข เพราะผู้ที่มีความอดทน มีความเพียรพยายามของตนจนสำเร็จแล้ว ย่อมได้รับความสุข เพราะเป็นสิ่งที่ตนได้มาด้วยความสุจริตยุติธรรม

ที่ว่าเป็นที่รักใคร่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะคนที่รู้จักข่มใจจากอำนาจของอกุศลธรรมได้ ย่อมไม่คิดประทุษร้ายต่อใคร จะอยู่ที่ไหนก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน และยังทำให้สถานที่นั้นมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น