Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นโท (สุภาษิตที่ ๒)

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นโท,กระทู้ธรรมชั้นโท,ระดับประถม

เกวลานํปิ ปาปานํ ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ...,กระทู้ธรรมชั้นโท

ส. ม. ๒๒๒.

ที่มาของสุภาษิต
( ส. ม. ) = สวดมนต์ฉบับหลวง

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ขันติคืออะไร
- ขันติตัดรากบาปได้อย่างไร
- ขันติย่อมขุดรากการติเตียนและทะเลาะวิวาทกันได้อย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมอันทำให้งาม ๒
- กุศลมูล,อกุศลมูล ๓
- ปธาน ๔
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
อตฺตโนปิ ปรเสญฺจ    อตฺถาวโห ว ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ    อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก.
ผู้มีขันติชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่น
ผู้ที่มีขันติชื่อว่า เป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน.
สตฺถุโน วจโนวาทํ    กโรติเยว ขนฺติโก
ปรมาย จ ปูชาย    ชินํ ปูเชติ ขนฺติโก.
ผู้มีขันติ ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา และ
ผู้มีขันติชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวเขียนอธิบายเนื้อหา

ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ความโกรธ ความไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็น จัดตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานอันเป็นสัมมาอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรีบยน ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทรหิวกระหายเป็น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ อดทนต่อความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อการทำล่วงเกินของคนอื่น เช่น อดทนต่อคำด่า คำเสียดสี หรือทนต่ออารมณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บใจต่างๆ
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส คือ อดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรม

ผู้มีขันติ คือ ผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นต่ออำนาจกิเลส ย่อมตัดรากถอนโคนบาปคืออกุศลทั้ง ๓ มีโลภะ ความโลภอยากได้ของผู้อื่น โทสะ ความคิดประทุษร้าย และโมหะ ความหลงงมงายอันเป็นเหตุให้เข้าใจผิด รู้ผิดได้ เป็นต้น

ผู้มีขันติย่อมขุดรากการติเตียนและทะเลาะวิวาทกัน กล่าวคือ คนที่มีขันติ เพราะอดทนต่อการไม่ทำชั่วทางกาย วาจา ใจ จึงได้รับอานิสงส์คือ ตนเองก็ตำหนิติเตียนตนเองไม่ได้ และย่อมไม่คิดก่อเวรก่อภัยกับใคร ทำให้การทะเลาะวิวาทอันเกิดจากความโกรธก็ไม่มี รวมความว่า ผู้มีความอดทนย่อมตักรากของอกุศลมูล คำติเตียนทั้งจากตนและผู้อื่น การทะเลาะวิวาทกับคนอื่นได้

ไม่มีความคิดเห็น