Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นโท (สุภาษิตที่ ๔)

ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นโท,วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท

สตฺถุโน วจโนวาทํ กโรติเยว ขนฺติโก...,พุทธสุภาษิตชั้นโท

ส. ม. ๒๒๒.

ที่มาของสุภาษิต
( ส. ม. ) = สวดมนต์ฉบับหลวง

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ขันติคืออะไร
- ผู้มีขันติในที่นี้คืออย่างไร
- เหตุใดผู้มีขันติจึงชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา
- เหตุใดผู้มีขันติจึงชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมอันทำให้งาม ๒
- กุศลมูล,อกุศลมูล ๓
- ปธาน ๔
- บูชา ๒
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
เกวลานํปิ ปาปานํ    ขนฺติ มูลํ นิกนฺตติ
ครหกลหาทีนํ    มูลํ ขนฺติ ขนฺติโก.
ขันติย่อมตักรากแห่งบาปทั้งสิ้น, ผู้มีขั้นติชื่อว่าย่อมขุด
รากแห่งความติเตียนและการทะเลาะกันเป็นต้นได้.
อตฺตโนปิ ปรเสญฺจ    อตฺถาวโห ว ขนฺติโก
สคฺคโมกฺขคมํ มคฺคํ    อารุฬฺโห โหติ ขนฺติโก.
ผู้มีขันติชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่คนอื่น
ผู้ที่มีขันติชื่อว่า เป็นผู้ขึ้นสู่ทางไปสวรรค์และนิพพาน.
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวเขียนอธิบายเนื้อหา

ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ความโกรธ ความไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็น จัดตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานอันเป็นสัมมาอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรีบยน ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทรหิวกระหายเป็น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ อดทนต่อความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อการทำล่วงเกินของคนอื่น เช่น อดทนต่อคำด่า คำเสียดสี หรือทนต่ออารมณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บใจต่างๆ
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส คือ อดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรม

ผู้มีขันติความอดทนในที่นี้ มุ่งหมายถึง ความอดทนต่อการบำเพ็ญเพียรเพื่อเผากิเลส เพื่อกำจัดบาปธรรมทั้งหลายให้เสื่อมไป แล้วก่อกุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญขึ้นแทน

ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระศาสดา คือ ผู้มีขันติเมื่อกำจัดบาปธรรมทั้งหลายให้เสื่อมไป แล้วก่อกุศลธรรมทั้งหลายให้เจริญขึ้นแทน ด้วยหลักปธาน ๔ คือ ๑.สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้น ๒.ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ๓.ภาวนาปธาน เพียรทำกุศลให้เกิดขึ้น และ ๔.อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป จึงชื่อว่า ทำตามคำสอนของพระศาสดา

ชื่อว่าบูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง คือ ผู้มีขันติอดทนต่อการทำความเพียรนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงมือปฏิบัติเท่านั้น หากมีแต่อดทนเฉยๆ แต่ไม่ลงมือปฏิบัติก็ไม่อาจบรรลุถึงธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้ ดังนั้นผู้มีความอดทนต่อการบำเพ็ญเพียรธรรมถือว่าเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา เป็นยอดกว่าอามิสบูชา จึงชื่อว่า บูชาพระชินเจ้าด้วยบูชาอันยิ่ง


ไม่มีความคิดเห็น