Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นตรี (สุภาษิตที่ ๑๐)

<h1>ตัวอย่างการเขียนอธิบายกระทู้ธรรมชั้นตรี</h1>

<h2>สติมา สุขเมธติ,คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข</h2>

สํ. ส. ๑๕/๓๐๖.

ที่มาของสุภาษิต
( สํ. ส. ) = สังยุตตินิกาย สคาถวรรค

ประเด็นหลักที่ต้องอธิบาย
- สติคืออะไร
- คนผู้มีสติคืออย่างไร
- คนผู้มีสติย่อมได้รับความสุขอย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมมีอุปการะมาก ๒
- สติปัฎฐาน ๔
- ความไม่ประมาท
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
- สุขํ ยาว ชรา สีลํ.
- ศีล นำสุขมาให้ตราบเท่าชรา
- สติมโต สทา ภทฺทํ.
- คนมีสติ มีความเจริฐทุกเมื่อ
- สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา.
- สติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวเขียนอธิบายเนื้อหา

สติ ความระลึกได้ หมายถึง ความระลึกนึกขึ้นได้ ฉุกคิดขึ้นได้ถึงสิ่งที่ทำ พูด คิด เป็นอาการที่จิตไม่หลงลืม มีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่ของสติ คือ จดจำสิ่งต่างๆ ได้ไม่ลืมหลง และกำจัดความประมาท

สติสามารถระลึกได้ ๓ กาล คือ ๑.ระลึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้ว เช่น ระลึกถึงการงานที่ทำ ถ้อยคำที่พูดแล้วได้ ๒.ระลึกถึงสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้ เช่นระลึกถึงการงานที่กระทำอยู่ หรือกำหนดระลึกถึงลมหายใจเข้าออก และ ๓.ระลึกถึงสิ่งอันมีขึ้นในภายหน้า เช่นระลึกถึงความตายอันจะมีแก่ตนในภายข้างหน้า

สติ มีลักษณะให้รู้ได้ ๒ อย่าง ๑.การเตือนใจ คือสติจะค่อยเตือนใจว่า สิ่นนั้นดี สิ่งนั้นไม่ดี สิ่งมีประโยชน์ สิ่งนั้นไม่มีประโยชน์ และ ๒.การรับเอาแต่สิ่งที่ดี คือสติจะค่อยเตือนใจให้รับเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นเข้ามาสู่ชีวิตของตน

คนผู้สติ ย่อมได้รับความสุข คือ เพราะว่าคนมีสติ ระลึกได้ไม่ว่าจะทำ จะพูด จะคิด ก็มีสติควบคุมไม่ให้ผิดพลาด และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นบุญกุศลแก่ตนเอง คนมีสติจึงชื่อว่า ได้รับความสุข


<h1>ตัวอย่างการเขียนอธิบายกระทู้ธรรมชั้นตรี</h1>

ไม่มีความคิดเห็น