เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นตรี (ชุดที่ ๑)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี</h1>


แนวข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={วิชาพุทธประวัติ} $color={#009933}
๑. พุทธประวัติพรรณาเรื่องของใคร
ก. นักบวช
ข. พระพุทธเจ้า
ค. นักพรต
ง. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๒. พ่อแม่มีวรรณต่างกันทำให้เกิดในชนชั้นใด
ก. พราหมณ์
ข. แพศย์
ค. ศูทย์
ง. จัณฑาล
๓. นครกบิลพัสด์ุ มีความสัมพันธ์กับนครใด
ก. สาวัตถี
ข. เทวหะ
ค. พาราณสี
ง. ราชคฤห์
๔. เมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร
ก. พญาช้างเผือกชูสังข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๕. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ตรงกับข้อใด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฎฐมีบูชา
๖. สถานที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ปัจจุบันอยู่ในประเทศใด
ก. เนปาล
ข. ปากีสถาน
ค. ศรีลังกา
ง. อินเดีย
๗. เจ้าชายสิทธัตถะประกอบด้วยมหาบุรุษลักษณะกี่ประการ
ก. ๓๑ ประการ
ข. ๓๒ ประการ
ค. ๓๗ ประการ
ง. ๓๘ ประการ
๘. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วันมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
ก. ดาบสเข้าเฝ้า
ข. ขุดสระบัว
ค. ขนานพระนาม
ง. ได้ฌาน
๙. พระนามว่าสิทธัตถะมีความหมายว่าอย่างไร
ก. มีวาสนา
ข. มีรูปงาม
ค. มีความต้องการสำเร็จ
ง. มียศศักดิ์
๑๐. พระนางใดเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัคถะหลังพระมารดาสิ้นพระชนม์
ก. พระนางกัญจนา
ข. พระนางยโสธรา
ค. พระนางพิมพา
ง. พระนางประชาบดีโคตมี
๑๑. เจ้าชายสิทธัตถะพอพระทัยในบรรพชา เพราะเห็นเทวทูตใด
ก. คนแก่
ข. คนเจ็บ
ค. คนตาย
ง. สมณะ
๑๒. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชใครนำบาตรมาถวาย
ก. มหาพรหม
ข. ฆฎิกาพรหม
ค. ท้าวธตรฐ
ง. ท้าวกุเวร
๑๓. เจ้าชายสิทธัตถะผนวชด้วยวิธีใด
ก. อธิษฐานเพศ
ข. เอหิภิกขุ
ค. รับสรณะ
ง. ญัตติกรรม
๑๔. หลังบรรพชาแล้วพระมหาบุรุษศึกษาในสำนักของใครก่อน
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๑๕. อัตตกิลมถานุโยค คืออะไร
ก. ทรมานตน
ข. เสวยกามสุข
ค. ทำความเพียร
ง. เจริญภาวนา
๑๖. พระมหาบุรษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฎฐิวัน
๑๗. พระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาเพราะเหตุใด
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงคลายความเพียร
ง. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
๑๘. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปีจึงตรัสรู้
ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี
๑๙. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่มาประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ
ก. อรดี
ข. ราคะ
ค. ตัณหา
ง. อิสสา
๒๐. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์
๒๑. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาธรรมใด
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. บารมี
ง. ปฏิจจสมุปบาท
๒๒. พระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดใครเป็นอันดับแรก
ก. อาฬารดาบส
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. อุทกดาบส
ง. ตปุสสะ-ภัลลิกะ
๒๓. เมื่อทรงแสดงอนัตตลักขณะสูตรจบ มีพระอรหันต์เกิดขึ้นกี่องค์
ก. ๕ องค์
ข. ๑๑ องค์
ค. ๖๑ องค์
ง. ๘๐ องค์
๒๔. พระอริยสาวกองค์แรกคือใคร
ก. พระวัปปะ
ข. พระภัททิยะ
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระอัสสชิ
๒๕. พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาครั้งแรกแก่ใคร
ก. พระยสะ
ข. พ่อพระยสะ
ค. แม่พระยสะ
ง. เพื่อนพระยสะ
๒๖. ท่านจะแสวงหาหญิงหรือแสวงหาตนดีกว่า ใครกล่าว
ก. พระพุทธเจ้า
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ปัญจวัคคีย์
ง. พระยสะ
๒๗. พระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรโปรดใคร
ก. ปัญจวัคคีย์
ข. ภัททวัคคีย์
ค. ชฎิล ๓ พี่น้อง
ง. ปริพาชก
๒๘. อุบาสกคนแรกผู้ถึงรัตนะ ๓ คือใคร
ก. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี
ข. ตปัสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ
๒๙. คนสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเป็นคนแรก
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. นางมัลลิกา
ค. อนาถปิณฑิกะ
ง. นางวิสาขา
๓๐. พระโมคคัลลานะขณะบำเพ็ญเพียร มีอุปสรรคเรื่องใด
ก. ความหิว
ข. ความร้อน
ค. ความเหนื่อย
ง. ความง่วง
๓๑. พระพุทธเจ้าทรงแสดงการไหว้ทิศ ๖ แก่ใคร
ก. นันทมาณพ
ข. โกลิตมาณพ
ค. สิงคาลมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ
๓๒. พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาสุดท้าย ณ สถานที่ใด
ก. ภัณฑุคาม
ข. เวฬุวคาม
ค. กัลลวาลมุตตคาม
ง. หัตถีคาม
๓๓. พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุสังขารก่อนปรินิพพานกี่เดือน
ก. ๓ เดือน
ข. ๔ เดือน
ค. ๕ เดือน
ง. ๖ เดือน
๓๔. พระพุทธเจ้าตรัสสั่งให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่ใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระกาฬุทายี
ค. พระสุภัททะ
ง. พระวักกลิ
๓๕. ใครทำปุพพเปตพลีเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนา
ก. พระเจ้าพิมพิสาร
ข. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ค. อนาถปิณฑิกะเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี
๓๖. พระปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความสามัคคี
ข. ความกตัญญู
ค. ความไม่ประมาท
ง. ความอดทน
๓๗. พระเพลิงที่ถวายพระพุทธสรีระ จุดไม่ติดเพราะรอใคร
ก. พระฉันนะ
ข. พระอุบาลี
ค. พระอานนท์
ง. พระมหากัสสปะ
๓๘. วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เรียกว่าวันอะไร
ก. มาฆบูชา
ข. วิสาขบูชา
ค. อัฎฐมีบูชา
ง. อาสาฬหบูชา
๓๙. การร้อยกรองพระธรรมวินัยเป็นหมวดหมู่ เรียกว่าอะไร
ก. สัมมนา
ข. สังคายนา
ค. สาธยาย
ง. สันนิบาต
๔๐. ใครเป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ
ก. มัลลกสัตริส
ข. มหาพราหมณ์
ค. วัสการพราหมณ์
ง. โทณพราหมณ์
๔๑. ผู้รับนับถือพระพุทธศาสนามีคำ เรียกว่าอะไร
ก. พุทธชยันตี
ข. พุทธสาวก
ค. พุทธมามกะ
ง. พุทธบุตร
๔๒. ข้อใดจัดเป็นกุศลพิธี
ก. ช่วยเหลือคน
ข. ดูแลบุพพการี
ค. ปล่อยปลา
ง. รักษาศีล
๔๓. การเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดเข้าในพิธีใด
ก. กุศลพิธี
ข. บุญพิธี
ค. ทานพิธี
ง. ปกิณณกพิธี
๔๔. พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญของชาวพุทธ เพื่อระลึกถึงใคร
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
๔๕. การนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธี ใช้คำว่าอะไร
ก. อาราธนา
ข. นมัสการ
ค. กราบเรียน
ง. เรียนเชิญ
๔๖. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย เป็นคำอะไร
ก. กรวดน้ำ
ข. บูชาพระ
ค. อาราธนาศีล
ง. อาราธนาธรรม
๔๗. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด
ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพ
ค. ถวายแก่พระสงฆ์ทั่วไป
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง
๔๘. ข้อใดเป็นกาลทานที่จำกัดเวลาถวาย
ก. สังฆทาน
ข. ธรรมทาน
ค. วัตถุทาน
ง. กฐินทาน
๔๙. กิริยาที่ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ มีคำเรียกว่าอะไร
ก. น้อมถวาย
ข. ประเคน
ค. นำถวาย
ง. อังคาส
๕๐. การกราบด้วยองค์เท่าไร เรียกว่าเบญจางคประดิษฐ์
ก. องค์ ๓
ข. องค์ ๔
ค. องค์ ๕
ง. องค์ ๘

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads