รูปแบบวิธีการเขียนเรียงความกระทู้ธรรมชั้นโท

<h1>รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท</h1>


{getButton} $text={ฟอร์มรูปแบบการเขียนชั้นโท} $color={#009933}
<h2>ขั้นตอนวิธีการเขียนกระทู้ธรรมชั้นโท</h2>


{getButton} $text={๗ ขั้นตอนการเขียนตามรูปแบบ} $color={#009933}
ขั้นตอนที่ ๑ : เขียนสุภาษิตบทตั้ง
ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งคำบาลีและคำแปลภาษาไทย โดยเฉพาะคำแปลภาษาไทยสามารถเขียนให้เยื้องจากคำบาลีได้ประมา ๒-๓ ตัวอักษร หรือให้พองาม

ขั้นตอนที่ ๒ : การเขียนคำอารัมบท
ตรงคำว่า บัดนี้จักได้อธิบายขยายความ...ฯ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ ๕-๖ ตัวอักษร หรือให้ดูเหมาะสม

ขั้นตอนที่ ๓ : อธิบายสุภาษิตบทตั้ง
การเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ สังเกตการย่อหน้าให้ตรงกับย่อหน้าอารัมภบท (ในขั้นตอนที่ ๒) และเริ่มเขียนอธิบายไม่ควรต่ำกว่า ๘ บรรทัด (ประมาณ ๘-๑๐ บรรทัด)

ขั้นตอนที่ ๔ : เขียนสุภาษิตบทเชื่อม (๑,๒)
ให้เขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเหมือนการเขียนสุภาษิตบทตั้ง ซึ่งก่อนที่จะยกสุภาษิตมาเชื่อมต้องบอกที่มาของสุภาษิตบทเชื่อมนั้นด้วย เช่นว่า "สมดังสุภาษิตที่มาใน...ขุททกนิกาย ธรรมบท..ว่า และก่อนที่จะเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทเชื่อม (ประมาณ ๘-๑๐ บรรทัด) ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนขั้นตอนที่ ๒,๓

ขั้นตอนที่ ๕ : เขียนสรุปกระทู้
การเขียนสรุปความ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วเขียนคำว่า สรุปความว่า.....ฯ การเขียนสรุปนั้นไม่ควรต่ำกว่า ๕ บรรทัด และไม่ควรเกิน ๘ บรรทัด

ขั้นตอนที่ ๖ : ปิดสรุปความ
เมื่อเขียนสรุปความในขั้นตอนที่ ๕ จบลงแล้ว ให้ต่อด้วยคำว่า สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า...ฯ แล้วยกสุภาษิตบทตั้งมาปิดอีกที การเขียนสุภาษิตก็ให้เขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ และ ๔

ขั้นตอนที่ ๗ : บรรทัดสุดท้าย
ในบรรทัดสุดท้ายให้เขียนคำว่า "มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ"


ทุกขั้นตอนที่กล่าวมานี้นักเรียนต้อง "เขียนเว้นบรรทัด" นะครับ และรูปแบบที่ท่านกำหนดมานี้ นักเรียนต้องฝึกฝนหัดเขียนให้ถูกต้องและชำนาญอย่าให้ผิด เพราะเป็นสิ่งแรกที่ท่านจะตรวจให้คะแนน หากรูปแบบผิด เช่น ไม่อ้างสุภาษิต หรืออธิบายไม่ถึง ๓ หน้า หรือจัดวรรคตอนผิด อาจถูกปรับให้ตกได้{alertInfo}{getButton} $text={ตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมชั้นโท} $color={#009933}
<h1>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท</h1>
<h1>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท</h1>
<h1>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท</h1>


{getButton} $text={สำนวนที่เขียนต่างจากนี้ได้} $color={#009933}

๑. คำอารัมภบท เช่นเขียนว่า...
บัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น พอเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติดังต่อไปนี้

๒. ที่มาสุภาษิตเชื่อม เช่นเขียนว่า...
- สมดังสุภาษิตที่มาใน........ว่า
- สมดังพุทธภาษิตที่มาใน........ว่า
- สมดังธรรมสุภาษิตที่มาใน........ว่า

๓. คำต่อท้ายสรุป เช่นเขียนว่า
- สมดังสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทไว้ ณ เบื้องต้นว่า...
- สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิตไว้ ณ เบื้องต้นนั้นว่า...

{alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า