Page Nav

HIDE

ดูยังค่ะ:

latest

Ads Place


รูปแบบการเขียนเรียงความกระทู้ธรรมชั้นเอก

<h1>รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก</h1>

<h2>ขั้นตอนการเขียนกระทู้ธรรมชั้นเอก</h2>

ขั้นตอนการเขียนตามรูปแบบชั้นเอก


ขั้นตอนที่ ๑ การเขียนสุภาษิตสนามหลวง (สุภาษิตบทตั้ง) ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งบาลีและคำแปล
ขั้นตอนที่ ๒ การเขียนคำอารัมบทคือ คำว่า บัดนี้จักได้อธิบาย...ฯ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ ๕-๖ ตัวอักษรหรือให้ดูเหมาะสม
ขั้นตอนที่ ๓ เริ่มการอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง ควรอธิบายไม่ต่ำกว่า ๘ บรรทัดหรือประมาณ ๘-๑๒ บรรทัด ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ สังเกตการย่อหน้าให้ตรงกับคำอารัมภบท (ในขั้นตอนที่ ๒)
ขั้นตอนที่ ๔ การเขียนสุภาษิตเชื่อมและคำแปล ทั้ง ๓ สุภาษิตเชื่อม ให้เขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเหมือนการเขียนสุภาษิตบทตั้ง(ในขั้นตอนที่ ๒) ก่อนจะเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตเชื่อม ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ เหมือนขั้นตอนที่ ๓ และก่อนที่จะยกสุภาษิตมาเชื่อมต้องบอกที่มาของสุภาษิตเชื่อมนั้นด้วยว่า สมดังสุภาษิตที่มาใน............ว่า
ขั้นตอนที่ ๕ การเขียนสรุปความ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วเขียนคำว่า สรุปความว่า.....ฯ การเขียนสรุปนั้นไม่ควรต่ำกว่า ๕ บรรทัดและไม่ควรเกิน ๘ บรรทัด
ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อเขียนสรุปความจบลงแล้ว ให้เขียนต่อด้วยคำว่า สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า...ฯ แล้วยกสุภาษิตสนามหลวง(สุภาษิตบทตั้ง) มาปิดท้าย การเขียนสุภาษิตก็ให้เขียนไว้ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๗ บรรทัดสุดท้ายให้เขียนคำว่า "มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้" ปิดท้ายด้วย

หมายเหตุ : ทุกขั้นตอนที่กล่าวมานี้นักเรียนต้อง "เขียนเว้นบรรทัด" ด้วย


รูปแบบที่ท่านกำหนดมานี้ นักเรียนต้องฝึกหัดเขียนให้ถูกต้องและชำนาญอย่าให้ผิด เพราะเป็นสิ่งแรกที่ท่านจะตรวจให้คะแนน หากรูปแบบผิด เช่น ไม่อ้างสุภาษิต หรืออธิบายไม่ถึง ๔ หน้า หรือจัดวรรคตอนผิด อาจถูกปรับให้ตกได้


<h1>ตัวอย่างการเขียนกระทูธรรมชั้นเอก</h1>สำนวนที่เขียนต่างจากนี้ได้ คือ


ในขั้นตอนที่ ๒ คำอารัมภบท เช่น
- ณ บัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาต่อไป
ในขั้นตอนที่ ๔ คำบอกที่มาของสุภาษิตเชื่อม เช่น
- สมดังสุภาษิตที่มาใน...ว่า
- สมดังพุทธภาษิตที่มาใน...ว่า
- สมดังธรรมสุภาษิตที่มาใน...ว่า
ในขั้นตอนที่ ๖ คำต่อท้ายสรุป เช่น
- สมดังสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทไว้ ณ เบื้องต้นว่า...
- สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิตไว้ ณ เบื้องต้นนั้นว่า...

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเขียนตามที่ได้เรียนมาได้เลยไม่ผิด

ไม่มีความคิดเห็น

Latest Articles