Page Nav

HIDE

ดูยังค่ะ:

latest

Ads Place


รูปแบบการเขียนเรียงความกระทู้ธรรมชั้นตรี


<h1>รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมตรี</h1>

<h2>ขั้นตอนการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี</h2>

ขั้นตอนการเขียนตามรูปแบบชั้นตรี ดังนี้


            ขั้นตอนที่ ๑ : การเขียนสุภาษิตสนามหลวง(สุภาษิตบทตั้ง) ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ โดยเฉพาะคำแปลภาษาไทยสามารถเขียนให้เยื้องจากคำบาลีได้ประมา ๒-๓ ตัวอักษร หรือให้พองาม
            ขั้นตอนที่ ๒ : การเขียนคำอารัมบทคือ ตรงคำว่า บัดนี้จักได้อธิบาย...ฯ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ ๕-๖ ตัวอักษร หรือให้ดูเหมาะสม
            ขั้นตอนที่ ๓ : เริ่มการอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง (เขียนอธิบายไม่ควรต่ำกว่า ๘ บรรทัด ประมาณ ๘-๑๕ บรรทัด) ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ สังเกตการย่อหน้าให้ตรงกับอารัมภบท (ในขั้นตอนที่ ๒)
            ขั้นตอนที่ ๔ : การเขียนสุภาษิตเชื่อมและคำแปล ให้เขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเหมือนการเขียนสุภาษิตบทตั้ง ก่อนจะเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตเชื่อม ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนขั้นตอนที่ ๒,๓ และก่อนที่จะยกสุภาษิตมาเชื่อมต้องบอกที่มาของสุภาษิตเชื่อมนั้นด้วย ว่า สมดังสุภาษิตที่มาใน............ว่า
            ขั้นตอนที่ ๕ : การเขียนสรุปความ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วเขียนคำว่า สรุปความว่า.....ฯ การเขียนสรุปนั้นไม่ควรต่ำกว่า ๕ บรรทัด และไม่ควรเกิน ๘ บรรทัด
            ขั้นตอนที่ ๖ : เมื่อเขียนสรุปความจบลงแล้ว ให้ต่อด้วยคำว่า สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า...ฯ แล้วยกสุภาษิตสนามหลวงมาปิดท้ายอีกที การเขียนสุภาษิตก็ให้เขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ และ ๔
            ขั้นตอนที่ ๗ : บรรทัดสุดท้ายควรเขียนคำว่า "มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้" มาปิดท้ายด้วย
หมายเหตุ : ทุกขั้นตอนที่กล่าวมานี้นักเรียนต้อง "เขียนเว้นบรรทัด" ด้วย

รูปแบบที่ท่านกำหนดมานี้ นักเรียนต้องฝึกหัดเขียนให้ถูกต้องและชำนาญอย่าให้ผิด เพราะเป็นสิ่งแรกที่ท่านจะตรวจให้คะแนน หากรูปแบบผิด เช่น ไม่อ้างสุภาษิต หรืออธิบายไม่ถึง ๒ หน้า หรือจัดวรรคตอนผิด อาจถูกปรับให้ตกได้


<h1>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี</h1>
สำนวนที่เขียนต่างจากนี้ได้ คือ


ในขั้นตอนที่ ๒ คำอารัมภบท เช่น
- ณ บัดนี้จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาต่อไป
ในขั้นตอนที่ ๔ คำบอกที่มาของสุภาษิตเชื่อม เช่น
- สมดังสุภาษิตที่มาใน...ว่า
- สมดังพุทธภาษิตที่มาใน...ว่า
- สมดังธรรมสุภาษิตที่มาใน...ว่า
ในขั้นตอนที่ ๖ คำต่อท้ายสรุป เช่น
- สมดังสุภาษิตที่ได้ยกขึ้นเป็นนิกเขปบทไว้ ณ เบื้องต้นว่า...
- สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิตไว้ ณ เบื้องต้นนั้นว่า...

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเขียนตามที่ได้เรียนมาได้เลยไม่ผิด

ไม่มีความคิดเห็น

Latest Articles