วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี (ช่วงชั้นประถม มัธยม อุดม)

<h1>รูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี</h1>

<h2>รูปแบบขั้นตอนการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี</h2>


๑. ขั้นตอนที่ ๑ : เขียนสุภาษิตบทตั้ง
ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ทั้งคำบาลีและคำแปลภาษาไทย โดยเฉพาะคำแปลภาษาไทยสามารถเขียนให้เยื้องจากคำบาลีได้ประมา ๒-๓ ตัวอักษร หรือให้พองาม
๒. ขั้นตอนที่ ๒ : การเขียนคำอารัมบท
ตรงคำว่า บัดนี้จักได้อธิบายขยายความ...ฯ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ ๕-๖ ตัวอักษร หรือให้ดูเหมาะสม
๓. ขั้นตอนที่ ๓ : อธิบายสุภาษิตบทตั้ง
การเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทตั้ง ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ สังเกตการย่อหน้าให้ตรงกับย่อหน้าอารัมภบท (ในขั้นตอนที่ ๒) และเริ่มเขียนอธิบายไม่ควรต่ำกว่า ๘ บรรทัด (ประมาณ ๘-๑๐ บรรทัด)
๔. ขั้นตอนที่ ๔ : เขียนสุภาษิตบทเชื่อม
ให้เขียนไว้ตรงกลางหน้ากระดาษเหมือนการเขียนสุภาษิตบทตั้ง ซึ่งก่อนที่จะยกสุภาษิตมาเชื่อมต้องบอกที่มาของสุภาษิตบทเชื่อมนั้นด้วย เช่นว่า "สมดังสุภาษิตที่มาใน...ขุททกนิกาย.ธรรมบท..ว่า และก่อนที่จะเริ่มอธิบายเนื้อความสุภาษิตบทเชื่อม (ประมาณ ๘-๑๐ บรรทัด) ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่เหมือนขั้นตอนที่ ๒,๓
๕. ขั้นตอนที่ ๕ : เขียนสรุปกระทู้
การเขียนสรุปความ ให้ย่อหน้ากระดาษขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วเขียนคำว่า สรุปความว่า.....ฯ การเขียนสรุปนั้นไม่ควรต่ำกว่า ๕ บรรทัด และไม่ควรเกิน ๘ บรรทัด
๖. ขั้นตอนที่ ๖ : ปิดสรุปความ
เมื่อเขียนสรุปความในขั้นตอนที่ ๕ จบลงแล้ว ให้ต่อด้วยคำว่า สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ได้ลิขิตไว้ ณ เบื้องต้นว่า...ฯ แล้วยกสุภาษิตบทตั้งมาปิดอีกที การเขียนสุภาษิตก็ให้เขียนไว้กึ่งกลางหน้ากระดาษ เช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๑ และ ๔
๗. ขั้นตอนที่ ๗ : บรรทัดสุดท้าย
ในบรรทัดสุดท้ายให้เขียนคำว่า "มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ"


ทุกขั้นตอนที่กล่าวมานี้นักเรียนต้อง "เขียนเว้นบรรทัด" นะครับ และรูปแบบที่ท่านกำหนดมานี้ นักเรียนต้องฝึกฝนหัดเขียนให้ถูกต้องและชำนาญอย่าให้ผิด เพราะเป็นสิ่งแรกที่ท่านจะตรวจให้คะแนน หากรูปแบบผิด เช่น ไม่อ้างสุภาษิต หรืออธิบายไม่ถึง ๒ หน้า หรือจัดวรรคตอนผิด อาจถูกปรับให้ตกได้{alertInfo}


[ ตัวอย่างเขียนกระทู้ธรรม ]

<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี1</h3>
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี2</h3>


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT