เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖ปัญหาข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖
เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖


ปัญหาเฉลยข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท ปีพ.ศ.๒๕๖๖

 1. ประวัติอนุพุทธบุคคลมีความสำคัญต่อผู้ศึกษาอย่างไร ?
  ตอบ มีความสำคัญ คือ ทำให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ในจริยาวัตร และคุณความดีที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอด จนถึงผลงานในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาอันทำให้เจริญสืบ มาถึงทุกวันนี้ นำให้เกิดความเลื่อมใสและความนับถือเป็นทิฏฐานุคติอันดี สามารถน้อมนำมาปฏิบัติตามได้ ฯ
 2. สัมมาสัมพุทธะ ปัจเจกพุทธะ และอนุพุทธะ ต่างกันอย่างไร ?
  ตอบ สัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้เองโดยชอบ และสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
  ปัจเจกพุทธะ ตรัสรู้เฉพาะตน ไม่สอนผู้อื่นให้รู้ตาม
  อนุพุทธะ ตรัสรู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน และสามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตาม ฯ
 3. พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? ความย่อว่าอย่างไร ?
  ตอบ พระธรรมเทศนาชื่อ อนัตตลักขณสูตร ฯ
  ความย่อว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฯ
 4. พระธรรมเทศนาที่ได้ชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตรเพราะเหตุไร ? พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ?
  ตอบ เพราะแสดงสภาวธรรมเป็นของร้อน อันเหมาะแก่บุรพจรรยาของผู้ฟัง ฯ
  พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พวกปุราณชฎิล ฯ
 5. พระสาวกรูปใด เมื่อทราบว่าพระอาจารย์ของตนอยู่ทางทิศใด ก็นอนหันศรีษะไปทางทิศนั้น ? การปฏิบัติเช่นนั้นจัดเป็นคุณธรรมอะไร ?
  ตอบ พระสารีบุตร ฯ จัดเป็นกตัญญู ฯ
 6. สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ? ได้บรรลุพระอรหัตเพราะฟังธรรมจากใคร ?
  ตอบ สามเณรราหุล ฯ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ
 7. ธรรมุทเทศ มีอะไรบ้าง ? ใครแสดงแก่ใคร ?
  ตอบ ธรรมุทเทศ มี
  ๑. โลกคือหมู่สัตว์ อันชรานำเข้าไปใกล้ ไม่ยั่งยืน
  ๒. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีผู้ป้องกัน ไม่เป็นใหญ่จำเพาะตน
  ๓. โลกคือหมู่สัตว์ ไม่มีอะไรเป็นของ ๆ ตน จำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป
  ๔. โลกคือหมู่สัตว์ พร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา ฯ
  พระรัฐบาลแสดงถวายพระเจ้าโกรัพยะ ฯ
 8. จงระบุชื่อพระสาวกผู้ที่บวชเพราะเหตุต่อไปนี้ ?
  ๑. บวชเพราะศรัทธา
  ๒. บวชเพราะจำใจ
  ๓. บวชเพราะหลงไหลในรูป

  ตอบ ๑. บวชเพราะศรัทธา คือ พระรัฐบาล
  ๒. บวชเพราะจำใจ คือ พระนันทะ
  ๓. บวชเพราะหลงใหลในรูป คือ พระวักกลิ ฯ
 9. การศึกษาศาสนพิธี มีประโยชน์อย่างไร ?
  ตอบ มีประโยชน์ดังนี้
  ๑. ทำให้เข้าใจเรื่องของศาสนพิธีได้โดยถูกต้อง
  ๒. ทำให้เห็นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ไร้สาระ
  ๓. ทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนจากขนบธรรมเนียมประเพณี ฯ
 10. สามีจิกรรม หมายถึงอะไร ? มีอะไรบ้าง ?
  ตอบ สามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย ฯ
  มี ๒ คือ
  ๑. แบบขอขมาโทษ
  ๒. แบบถวายสักการะ ฯ

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบวิชาพุทธ/PDFแสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT