เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาศึกษาและประชาชนทั่วไป</h1>


เก็งข้อสอบวิชาเบญจศีลเบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาศึกษาและประชาชนทั่วไป
{getButton} $text={บทที่ ๑ วินัย} $color={#009933}
๑. ในหนังสือเบญจศีล กล่าวว่าอะไรเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำความดี ?
ก. ศีล
ข. ทาน
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
๒. หลักปฏิบัติเบื้องต้นแห่งการทำความดี ได้แก่ข้อใด ?
ก. รักษาศีล
ข. เจริญสมาธิ
ค. อบรมปัญญา
ง. เจริญภาวนา
๓. การรักษาศีล เป็นการปฏิบัติตนตามข้อใด ?
ก. ข้อห้าม
ข. กฎเกณฑ์
ค. ระเบียบ
ง. ข้อบังคับ
๔. เครื่องป้องกันความชั่วทางกายวาจา คือข้อใด ?
ก. ศีล
ข. สมาธิ
ค. ปัญญา
ง. ภาวนา
๕. บุคคลควรมีสิ่งใดเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. สมาธิ
ง. ภาวนา
๖. วัตถุประสงค์ของการบัญญัติศีล คืออะไร ?
ก. ทำใจให้สงบ
ข. ละกิเลส
ค. ฝึกกายวาจา
ง. ดับทุกข์{getButton} $text={บทที่ ๒ เบญจศีลข้อ ๑} $color={#009933}
๑. ข้อใด เป็นหลักปฏิบัติคู่กับเบญจธรรม ?
ก. ขันธ์ ๕
ข. อินทรีย์ ๕
ค. พละ ๕
ง. ศีล ๕
๒. ศีล ที่แปลว่า ปกติ มุ่งถึงศีลประเภทใด ?
ก. ศีล ๕
ข. ศีล ๘
ค. ศีล ๑๐
ง. ศีล ๒๒๗
๓. ศีล ๕ เป็นข้อปฏิบัติให้มนุษย์มีความสะอาดในด้านใด ?
ก. กายกับใจ
ข. วาจากับใจ
ค. กายวาจาใจ
ง. กายกับวาจา
๔. ศีลข้อ ๑ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สัจจะ
ง. สติ
๕. ความรู้สึกหวงแหนชีวิตจะเกิดขึ้นได้ เพราะรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๖. การฆ่า หมายถึงการกระทำในข้อใด ?
ก. ทำให้บาดเจ็บ
ข. ทำให้พิการ
ค. ทำให้ลำบาก
ง. ทำให้ตาย
๗. ข้อใดอนุโลมเข้าในการทำปาณาติบาต ?
ก. ทำร้ายจิตใจ
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทำลายทรัพย์สิน
ง. ทำลายชื่อเสียง
๘. ข้อใดจัดเข้าในลักษณะแห่งปาณาติบาต ?
ก. ฆ่า
ข. ทำร้ายร่างกาย
ค. ทรกรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๙. คำว่า ทรกรรม ได้แก่ การประพฤติเหี้ยมโหดแก่ใคร ?
ก. เด็ก
ข. สตรี
ค. คนชรา
ง. สัตว์
๑๐. ทรกรรมสัตว์ให้ได้รับความลำบาก ตรงกับข้อใด ?
ก. ใช้งานเกินกำลัง
ข. กักขังในที่แคบ
ค. เล่นสนุก
ง. ถูกทุกข้อ
๑๑. ยิงนกตกปลาล่าสัตว์เพื่อความสำราญ จัดเข้าในทรกรรมข้อใด ?
ก. ใช้การ
ข. ผจญสัตว์
ค. นำไป
ง. เล่นสนุก
๑๒. ข้อใดไม่จัดเป็นการผจญสัตว์ ?
ก. ชนโค
ข. กัดปลา
ค. ตีไก่
ง. ขว้างนก
๑๓. คำว่า ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป หมายถึงอย่างไร ?
ก. บาดเจ็บ
ข. พิการ
ค. ลำบาก
ง. ตาย
๑๔. คนที่มีอายุสั้น เพราะผิดศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติบาต
ข. อทินนาทาน
ค. กาเมสุมิจฉาจาร
ง. มุสาวาท{getButton} $text={เบญจศีล ข้อที่ ๒} $color={#009933}
๑. ศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเรื่องใด ?
ก. ชีวิต
ข. ทรัพย์สิน
ค. ร่างกาย
ง. จิตใจ
๒. การสลับของดีไว้กับตน ให้ของไม่ดีแก่คนอื่น เรียกว่าอะไร ?
ก. กรรโชก
ข. สับเปลี่ยน
ค. เบียดบัง
ง. ตระบัด
๓. ข้อใด จัดเข้าในการทำอนุโจรกรรม ?
ก. ลัก
ข. ปล้น
ค. ฉก
ง. รับสินบน
๔. พูดปดให้โอนเงิน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ขู่กรรโชก
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๕. ขายสินค้าเลียนแบบ จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ปลอม
ข. ฉ้อโกง
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๖. กู้เงินไปไม่ยอมใช้คืน จัดเข้าในโจรกรรมข้อใด ?
ก. ลัก
ข. ฉ้อ
ค. หลอก
ง. ล่อลวง
๗. ข้อใดจัดเป็นโจรกรรม ?
ก. ปล้น
ข. ผลาญ
ค. รับสินบน
ง. หยิบฉวย
๘. ใช้เอกสารเท็จ จัดเป็นโจรกรรมใด ?
ก. ตระบัด
ข. ปลอม
ค. ลวง
ง. หลอก
๙. ขู่เอาทรัพย์หรือตบทรัพย์ผู้อื่น เป็นโจรกรรมประเภทใด ?
ก. ลัก
ข. ฉก
ค. กรรโชก
ง. ปล้น
๑๐. แอบนำเข้าสินค้าโดยไม่เสียภาษีให้รัฐ เป็นโจรกรรมประเภทใด ?
ก. เบียดบัง
ข. สับเปลี่ยน
ค. ลักลอบ
ง. ยักยอก
๑๑. คดในข้อ งอในกระดูก มีความหมายตรงกับศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๑๒. การละเมิดศีลข้ออทินนาทาน ส่งผลอย่างไร ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. พิการ
ง. บ้า
๑๓. การรักษาศีลข้อที่ ๒ มีประโยชน์อย่างไร ?
ก. มีเมตตา
ข. มีอาชีพสุจริต
ค. ครอบครัวอบอุ่น
ง. มีความจริงใจ{getButton} $text={เบญจศีล ข้อที่ ๓} $color={#009933}
๑. ศีลข้อที่ ๓ ห้ามประพฤติทุจริตทางใด ?
ก. ทางกาย
ข. ทางวาจา
ค. ทางใจ
ง. ทางกายวาจา
๒. ศีลข้อที่ ๓ ต้องการให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ?
ก. พูดความจริง
ข. ไม่นอกใจคู่ครอง
ค. มีเมตตา
ง. ทำงานสุจริต
๓. การประพฤติผิดประเวณี เป็นการล่วงละเมิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๔
๔. ศีลข้อที่ ๓ เป็นประโยชน์โดยตรงแก่สถาบันใด ?
ก. ครอบครัว
ข. การศึกษา
ค. การเงิน
ง. การเมือง
๕. การรักษาศีลข้อที่ ๓ ช่วยลดปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. คนว่างงาน
ค. ละเมิดทางเพศ
ง. ยาเสพติด
๖. สามีภรรยาที่รักและซื่อตรงต่อกัน เพราะศีลข้อใด ?
ก. ปาณาติปาตา เวรมณี
ข. อทินนาทานา เวรมณี
ค. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
ง. มุสาวาทา เวรมณี
๗. หญิงที่อยู่ในพิทักษ์รักษาของบิดามารดา ตรงกับข้อใด ?
ก. ลูกสาว
ข. ลูกสะใภ้
ค. หลานสาว
ง. หลานสะใภ้
๘. ปัญหาสังคมข้อใด เกิดเพราะละเมิดศีลข้อที่ ๓ ?
ก. หย่าร้าง
ข. อาชญากรรม
ค. ลักขโมย
ง. ทำร้ายร่างกาย{getButton} $text={เบญจศีล ข้อที่ ๔} $color={#009933}
๑. ข้อใด เป็นความผิดที่นับเข้าในมุสาวาท ?
ก. โวหาร
ข. สำคัญผิด
ค. พลั้ง
ง. คืนคำ
๒. มุสาวาท แสดงออกได้ทางใดบ้าง ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. กาย วาจา
๓. รู้แต่สั่นศีรษะว่าไม่รู้ เป็นความเท็จเกิดขึ้นทางใด ?
ก. กาย
ข. วาจา
ค. ใจ
ง. ถูกทุกข้อ
๔. คำพูดเช่นใด ทำให้แตกความสามัคคี ?
ก. ส่อเสียด
ข. หลอก
ค. สับปลับ
ง. กลับคำ
๕. มุสาวาทประเภทเสริมความ ตรงกับข้อใด ?
ก. พูดให้แตกกัน
ข. พูดกลับคำ
ค. พูดเกินจริง
ง. พูดเล่นสำนวน
๖. พูดเพื่อทำลายประโยชน์คนอื่น ผิดศีลข้อใด ?
ก. ข้อที่ ๒
ข. ข้อที่ ๓
ค. ข้อที่ ๔
ง. ข้อที่ ๕
๗. คำพูดประเภทใด ตรงกับคำว่า ประจบสอพลอ ?
ก. พูดเห็นแก่ได้
ข. พูดยกย่อง
ค. พูดหลีกเลี่ยง
ง. พูดให้แตกแยก
๘. ป่วยน้อยแกล้งเป็นป่วยมาก เป็นมุสาประเภทใด ?
ก. ปด
ข. ทนสาบาน
ค. มารยา
ง. ทำเลศ
๙. มุสาวาททางกาย มีลักษณะตรงกับข้อใด ?
ก. เล่าความเท็จ
ข. ทำเอกสารเท็จ
ค. แจ้งความเท็จ
ง. ให้การเท็จ
๑๐. ข้อใด จัดเป็นอนุโลมมุสา ?
ก. สับปลับ
ข. ทำเลศ
ค. เพ้อเจ้อ
ง. พลั้ง
๑๑. รับคำท่านแล้วภายหลังไม่ปฏิบัติตาม เรียกว่าอะไร ?
ก. ผิดสัญญา
ข. คืนคำ
ค. เสียสัตย์
ง. โวหาร
๑๒. ผู้มีปกติไม่พูดมุสา ย่อมได้รับผลเช่นใด ?
ก. น่าเชื่อถือ
ข. อายุยืน
ค. สุขภาพดี
ง. ไม่หลงลืม{getButton} $text={เบญจศีล ข้อที่ ๕} $color={#009933}
๑. ปัญหายาเสพติด สะท้อนว่าสังคมไม่รักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
๒. สุรา ยาบ้า ยาไอซ์เป็นวัตถุต้องห้ามของศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๒
ข. ข้อ ๓
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕
๓. ศีลข้อ ๕ สอนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ยาเสพติด
๔. โครงการเมาไม่ขับ สนับสนุนให้งดเว้นเรื่องใด ?
ก. ฆ่าสัตว์
ข. ลักทรัพย์
ค. พูดเท็จ
ง. ดื่มสุรา
๕. ข้อใด เป็นโทษของการดื่มสุรา ?
ก. โหดร้าย
ข. มือไว
ค. ใจเร็ว
ง. เกิดโรค
๖. ข้อใด เป็นโทษเกิดจากการดื่มสุราเมรัย ?
ก. อายุสั้น
ข. ยากจน
ค. เสียสัตย์
ง. เสียสติ
๗. ข้อใด เป็นกฎหมายเกี่ยวข้องกับศีลข้อที่ ๕ ?
ก. ห้ามฆ่าสัตว์ในวัด
ข. ห้ามดื่มสุราในวัด
ค. ห้ามขายอาวุธในวัด
ง. ห้ามเล่นพนันในวัด
๘. ข้อใด เป็นความเสียหายเกิดจากการเสพของมึนเมา ?
ก. ทำลายข้าวของ
ข. ทุบตีผู้อื่น
ค. ทะเลาะวิวาท
ง. ถูกทุกข้อ
๙. ดื่มสุราเป็นเหตุให้เกิดโทษแก่ตนและผู้อื่น เพราะเหตุใด ?
ก. ประพฤติน่าอดสู
ข. ทอนกำลังปัญญา
ค. ก่อการวิวาท
ง. เสียสุขภาพ
๑๐. หากไม่รักษาศีลข้อที่ ๕ จะเกิดปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. ติดการพนัน
ข. อาชญากรรม
ค. ยาเสพติด
ง. ทุจริตคอรัปชั่น
๑๑. การรักษาศีลข้อที่ ๕ ให้สมบูรณ์ ควรหลีกเลี่ยงอะไร ?
ก. ของผิดกฎหมาย
ข. ของคนอื่น
ค. คู่ครองคนอื่น
ง. ของมึนเมา
๑๒. การทำผิดศีลข้อที่ ๕ ทำให้บกพร่องในคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. สัจจะ
ง. สติสัมปชัญญะ
๑๓. การตั้งใจงดเว้นจากข้อห้าม เรียกว่าอะไร ?
ก. ศีล
ข. วิรัติ
ค. ปฏิบัติ
ง. พฤติกรรม
๑๔. พระอริยบุคคลเว้นจากการประพฤติผิดศีลได้เด็ดขาด เป็นวิรัติใด ?
ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={บทที่ ๓ วิรัติ} $color={#009933}
๑. เจตนางดเว้นจากข้อห้าม อันเรียกว่า วิรัติ มีกี่อย่าง ?
ก. ๑ อย่าง
ข. ๒ อย่าง
ค. ๓ อย่าง
ง. ๔ อย่าง
๒. สัมปัตตวิรัติ เป็นการงดเว้นจากการประพฤติผิดศีลของใคร ?
ก. คนทั่วไป
ข. คนสมาทานศีล
ค. อริยบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
๓. หัวขโมยยังไม่สบโอกาสจึงไม่ขโมย ตรงกับข้อใด ?
ก. สัมปัตตวิรัติ
ข. สมาทานวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ไม่เป็นวิรัติ
๔. การรับศีลจากพระสงฆ์ จัดเข้าในวิรัติใด ?
ก. สมาทานวิรัติ
ข. สัมปัตตวิรัติ
ค. สมุจเฉทวิรัติ
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={เบญจธรรม ข้อที่ ๑} $color={#009933}
๑. หลักธรรมสำหรับประพฤติควบคู่กับศีล ๕ เรียกว่าอะไร ?
ก. กัลยาณธรรม
ข. โลกธรรม
ค. มนุษยธรรม
ง. อริยธรรม
๒. เบญจธรรมมีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ธรรม ๕ อย่าง
ข. ธรรมสำหรับคนดี
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. ธรรมสำหรับ ๕ คน
๓. ข้อใดไม่จัดเข้าในเบญจธรรม ?
ก. สติสัมปชัญญะ
ข. หิริโอตตัปปะ
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. เมตตากรุณา
๔. เบญจธรรมข้อที่ ๑ ทำให้มนุษย์มีพฤติกรรมเช่นใด ?
ก. เมตตาต่อกัน
ข. รักษาศีลได้มั่นคง
ค. ซื่อตรงต่อกัน
ง. มีสติรอบคอบ
๕. รู้จักช่วยเหลือกันยามตกทุกข์ได้ยาก เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. สัมมาอาชีวะ
ง. ความมีสัตย์
๖. การบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย ชื่อว่ามีกัลยาณธรรมใด ?
ก ความมีเมตตา
ข. ความมีกรุณา
ค. ความมีสัตย์
ง. มีสติรอบคอบ
๗. คนไม่ฆ่าสัตว์ แต่ปราศจากความสงสาร ตรงกับข้อใด ?
ก. มีศีลธรรม
ข. มีศีลแต่ขาดธรรม
ค. ขาดศีลแต่มีธรรม
ง. ขาดศีลธรรม
๘. เบญจธรรมข้อ ๑ สนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมด้านใด ?
ก. อาชญากรรม
ข. โจรกรรม
ค. ทุจริตคอรัปชั่น
ง. ยาเสพติด
๙. เบญจธรรมข้อใด ทำให้มนุษย์ไม่เบียดเบียนต่อกัน ?
ก. เมตตา กรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. วาจาสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๑๐. กัลยาณธรรมข้อใด ทำให้มนุษย์เอื้อเฟื้อกันทั้งในยามสุขยามทุกข์ ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความภักดี
ง. มีสติรอบคอบ{getButton} $text={เบญจธรรม ข้อที่ ๒} $color={#009933}
๑. สัมมาอาชีวะ ในเบญจธรรมข้อที่ ๒ หมายถึงข้อใด ?
ก. เลี้ยงชีพชอบ
ข. ตั้งใจชอบ
ค. เจรจาชอบ
ง. ดำริชอบ
๒. การแสวงหาทรัพย์โดยสุจริต เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความมีสัตย์
ค. ความมีสติ
ง. ความมีเมตตา
๓. นายจ้างจ่ายค่าแรงลูกจ้างตามสัญญา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
๔. ลูกจ้างเข้าทำงานตรงเวลา ชื่อว่าประพฤติเป็นธรรมในข้อใด ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
๕. การทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณแผ่นดิน ขาดเบญจธรรมใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. ความมีสติ
ค. ความมีกรุณา
ง. ความมีสัตย์
๖. คนไม่ดื่มสุราแต่จำหน่ายสุราหนีภาษี ขาดเบญจธรรมใด ?
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. ความมีสติ
ง. ความมีสัตย์
๗. การลักลอบผลิตสินค้าเลียนแบบ ชื่อว่าประพฤติไม่เป็นธรรมในข้อใด ?
ก. กิจการ
ข. บุคคล
ค. วัตถุ
ง. ถูกทุกข้อ
๘. โครงการพระราชดำริใด สอดคล้องกับเบญจธรรมข้อที่ ๒ ?
ก. แก้มลิง
ข. แกล้งดิน
ค. ฝนหลวง
ง. เศรษฐกิจพอเพียง{getButton} $text={เบญจธรรม ข้อที่ ๓} $color={#009933}
๑. เบญจธรรมข้อใด ทำให้ผู้ประพฤติไม่นอกใจคู่ครอง ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. สำรวมในกาม
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติ
๒. การประพฤติกัลยาณธรรมข้อ ๓ เกิดประโยชน์แก่ผู้ครองเรือนอย่างไร ?
ก. ช่วยเหลือกัน
ข. ไว้วางใจกัน
ค. กตัญญูต่อกัน
ง. ภักดีต่อกัน
๓. เบญจธรรมข้อ ๓ เป็นหลักปฏิบัติระหว่างใครกับใคร ?
ก. ลูก-พ่อแม่
ข. ศิษย์-อาจารย์
ค. สามี-ภรรยา
ง. นาย-บ่าว
๔. ผู้ประพฤติตามเบญจธรรมข้อ ๓ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?
ก. ตั้งใจเรียน
ข. เคารพพ่อแม่
ค. เชื่อฟังครู
ง. ไม่เป็นคนเจ้าชู้
๕. ข้อใดเป็นโทษของการไม่สำรวมในกาม ?
ก. เสียทรัพย์
ข. เสียงาน
ค. เสียคำพูด
ง. ถูกทุกข้อ
๖. ปัญหาหย่าร้างในสังคม เพราะขาดเบญจธรรมใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สัมมาอาชีวะ
ค. สำรวมในกาม
ง. ความมีสติ
๗. สามีไม่นอกใจภรรยาครองคู่อยู่จนแก่เฒ่า ตรงกับข้อใด ?
ก. สทารสันโดษ
ข. ปติวัตร
ค. สำรวมในกาม
ง. ถูกทุกข้อ
๘. สามีไม่นอกใจภรรยา เป็นการประพฤติกัลยาณธรรมข้อใด ?
ก. สัมมาอาชีวะ
ข. กามสังวร
ค. ความซื่อตรง
ง. ความไม่ประมาท
๙. ภรรยาตั้งใจปรนนิบัติสามี ไม่บกพร่องในหน้าที่ ตรงกับข้อใด ?
ก. สทารสันโดษ
ข. ปติวัตร
ค. สำรวมในกาม
ง. ถูกทุกข้อ{getButton} $text={เบญจธรรม ข้อที่ ๔} $color={#009933}
๑. การประพฤติตนเป็นคนซื่อตรงไม่คดโกง เป็นเบญจธรรมข้อใด ?
ก. เมตตากรุณา
ข. สำรวมในกาม
ค. ความมีสัตย์
ง. ความมีสติ
๒. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ เป็นความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. สวามิภักดิ์
ข. ซื่อตรง
ค. เที่ยงธรรม
ง. กตัญญู
๓. ความเที่ยงธรรมในเบญจธรรมข้อ ๔ ตรงกับข้อใด ?
ก. ตรงต่อหน้าที่
ข. ซื่อตรงต่อมิตร
ค. ภักดีต่อนาย
ง. รู้คุณท่าน
๔. หลักธรรมที่ควรใช้ในการตัดสินคดี ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความสวามิภักดิ์
ง. ความกตัญญู
๕. การให้ยศศักดิ์ด้วยความยุติธรรม ปราศจากอคติ ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความกตัญญู
ง. สวามิภักดิ์
๖. ตั้งใจรับราชการโดยสุจริตไม่เสียดายชีวิต ตรงกับความมีสัตย์ข้อใด ?
ก. ความเที่ยงธรรม
ข. ความซื่อตรง
ค. ความกตัญญู
ง. สวามิภักดิ์
๗. ความมีสัตย์ สนับสนุนการรักษาศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๔
ง. ข้อ ๕{getButton} $text={เบญจธรรม ข้อที่ ๕} $color={#009933}
๑. ข้อใด เป็นคุณพิเศษประดับผู้มีศีลข้อที่ ๕ ?
ก. รู้จักใช้จ่าย
ข. ไม่เลินเล่อในการงาน
ค. มีสติรอบคอบ
ง. ถูกทุกข้อ
๒. ความมีสติรอบคอบ ควรประพฤติคู่กับศีลข้อใด ?
ก. ข้อ ๑
ข. ข้อ ๒
ค. ข้อ ๓
ง. ข้อ ๕
๓. ข้อใด ชื่อว่าไม่ประมาทเลินเล่อในการทำงาน ?
ก. ขยันขวนขวาย
ข. ไม่ทอดธุระ
ค. มีความรับผิดชอบ
ง. ถูกทุกข้อ
๔. จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ ต้องรักษาศีล ๕ คู่กับหลักธรรมใด ?
ก. ทาน
ข. ภาวนา
ค. ปัญญา
ง. เบญจธรรม
๕. สติสัมปชัญญะมีประโยชน์กับใครมากที่สุด ?
ก. นักเรียน
ข. ทหาร
ค. พระสงฆ์
ง. ทุกคน
๖. การดื่มสุรา เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อคุณธรรมใด ?
ก. เมตตา
ข. สัมมาชีพ
ค. มีสัตย์
ง. สติรอบคอบ
๗. ละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส มีความรอบคอบในเรื่องใด ?
ก. การบริโภค
ข. การศึกษา
ค. การทำงาน
ง. การปฏิบัติธรรม
๘. การใช้จ่ายแต่พอเพียง ตามกำลังทรัพย์ของตน มีความรอบคอบในเรื่องใด ?
ก. การบริโภค
ข. การศึกษา
ค. การทำงาน
ง. การปฏิบัติธรรม
๙. ข้อใด ทำให้คนเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ?
ก. ศีลธรรม
ข. ทรัพย์สมบัติ
ค. ยศศักดิ์
ง. ชาติตระกูล
๑๐. ข้อใด เป็นประโยชน์ของเบญจศีลเบญจธรรม ?
ก. ไม่เดือดร้อน
ข. ไม่นอนเป็นทุกข์
ค. มีแต่ความสุขใจ
ง. ถูกทุกข้อ


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT