เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาศึกษาและประชาชนทั่วไป

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป</h1>


เก็งข้อสอบวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับอุดมศึกษาศึกษาและประชาชนทั่วไป
{getButton} $text={การสังคายนาพระไตรปิฎก} $color={#009933}
๑. สังคายนา คืออะไร ?
ก. การร้อยกรองพระธรรมวินัย
ข. การตั้งศาสดา
ค. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ง. การแสดงธรรม
๒. เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ทรงตั้งใครเป็นศาสดาแทน ?
ก. พระอานนท์
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. ไม่ได้ทรงตั้งใคร
๓. ปฐมสังคายนา ใครเป็นประธาน ?
ก. พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ
ข. พระมหินทเถระ
ค. พระพุทธทัตตะ
ง. พระมหากัสสปะ
๔. มูลเหตุของการสังคายนาครั้งที่ ๑ เกิดจากอะไร ?
ก. พวกเดียรถีย์ปลอมบวช
ข. ประดิษฐานศาสนา
ค. ถูกจ้วงจาบพระธรรมวินัย
ง. พระสงฆ์จะแตกกัน
๕. ใครเป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในสุวรรณภูมิ ?
ก. พระโสณเถระ-พระอุตตรเถระ
ข. พระมหินทเถระ
ค. พระธัมมรักขิตเถระ
ง. พระมหาเทวเถระ{getButton} $text={ว่าด้วยการศึกษาพุทธประวัติ} $color={#009933}
๑. พุทธประวัติทำให้ทราบความเป็นไปของใคร ?
ก. พระพุทธเจ้า
ข. พุทธสาวก
ค. พุทธสาวิกา
ง. พุทธบริษัท
๒. เจ้าของถิ่นเดิมในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?
ก. มิลักขะ
ข. อริยกะ
ค. เขมร
ง. ไทย
๓. ประชาชนในชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่ชนชาติ ?
ก. ๑ ชนชาติ
ข. ๒ ชนชาติ
ค. ๓ ชนชาติ
ง. ๔ ชนชาติ
๔. ชมพูทวีปตั้งอยู่ทางทิศใด ของประเทศไทย ?
ก. ตะวันออก
ข. ตะวันออกเฉียงเหนือ
ค. ตะวันตก
ง. ตะวันตกเฉียงเหนือ
๕. แคว้นใหญ่ในชมพูทวีป ตรงกับข้อใด ?
ก. วังสะ
ข. สักกะ
ค. โกลิยะ
ง. อังคุตตราปะ
๖. ดินแดนชมพูทวีปในปัจจุบัน คือประเทศใด ?
ก. อินเดีย
ข. มาเลเซีย
ค. อินโดนีเชีย
ง. ออสเตรเลีย
๗. ศากยวงศ์ ตั้งอยู่ในป่าที่หนาแน่นด้วยต้นไม้ใด ?
ก. พยุง
ข. สาละ
ค. ตะเคียน
ง. สักกะ{getButton} $text={พระชาติกำเนิด} $color={#009933}
๑. กษัตริย์องค์ใด โปรดให้พระราชโอรสและพระราชธิดาไปสร้างเมืองอยู่ใหม่ ?
พระเจ้าโอกกากราช
ข. พระเจ้าชยเสนะ
ค. พระเจ้าสีหหนุ
ง. พระเจ้าอัญชนะ
๒. พระเจ้าชัยเสนะ เป็นพระบิดาของใคร ?
ก. พระเจ้าสีหหนุ
ข. พระเจ้าอัญชนะ
ค. พระเจ้าสุทโธทนะ
ง. พระเจ้าโธโตทนะ
๓. พระเจ้าสีหหนุมีพระราชโอรสกี่พระองค์ ?
ก. ๓ พระองค์
ข. ๔ พระองค์
ค. ๕ พระองค์
ง. ๖ พระองค์
๔. พระนางมายา เป็นราชธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระเจ้าโอกกากราช
ข. พระเจ้าชยเสนะ
ค. พระเจ้าสีหหนุ
ง. พระเจ้าอัญชนะ
๕. กษัตริย์เมืองใด เป็นพระราชบิดาของพระนางมายา ?
ก. กบิลพัสดุ์
ข. เทวทหะ
ค. พาราณสี
ง. สาวัตถี
๖. พระเจ้าสุทโธทนะกับเจ้าชายสิทธัตถะเกี่ยวข้องกันคือ ?
ก. พระเจ้าปู่
ข. พระเจ้าตา
ค. พระบิดา
ง. พระเจ้าอา
๗. เมืองกบิลพัสดุ์ ตั้งตามชื่อของดาบสใด ?
ก. อุทกดาบส
ข. อสิตดาบส
ค. กบิลดาบส
ง. อาฬารดาบส
๘. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นกษัตริย์ปกครองพระนครใด ?
ก. พาราณสี
ข. กบิลพัสดุ์
ค. เทวทหะ
ง. สาวัตถ{getButton} $text={เสด็จลงสู่พระครรภ์} $color={#009933}
๑. พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิ ในพระครรภ์ของพระนางใด ?
ก. พระนางปมิตา
ข. พระนางอมิตา
ค. พระนางมายา
ง. พระนางปชาบดี
๒. พระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์ สุบินนิมิตอย่างไร ?
ก. พญาช้างเผือกชูสังข์
ข. พญาช้างเผือกชูดอกบัว
ค. พราหมณ์มอบสังข์ทอง
ง. พราหมณ์มอบดอกบัว
๓. โหราจารย์ทำนายสุบินนั้นอย่างไร ?
ก. จะได้พระธิดา
ข. จะได้พระโอรส
ค. จะได้ลาภก้อนโต
ง. จะโชคร้าย
๔. วันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติตรงกับข้อใด ?
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
๕. วาจาที่พระมหาบุรุษทรงเปล่งในวันประสูติเรียกว่าอะไร ?
ก. อาสภิวาจา
ข. มธุรสวาจา
ค. ปิยวาจา
ง. สัณหวาจา
๖. พระมหาบุรุษ ประสูติที่ใด ?
ก. ลุมพินีวัน
ข. สาลวัน
ค. อัมพวัน
ง. เวฬุวัน{getButton} $text={อสิตดาบสเข้าเฝ้า} $color={#009933}
๑. เมื่อพระมหาบุรุษประสูติได้ ๓ วัน ดาบสใดเข้าเยี่ยม ?
ก. อจุตดาบส
ข. อสิตดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุททกดาบส
๒. อสิตดาบสทำนายพระลักษณะเจ้าชายสิทธัตถะ มีคติเป็นกี่อย่าง ?
ก. ๑ อย่าง
ข. ๒ อย่าง
ค. ๓ อย่าง
ง. ๔ อย่าง
๓. เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๕ วัน มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ?
ก. ดาบสเข้าเฝ้า
ข. ขุดสระบัว
ค. ขนานพระนาม
ง. ได้ฌาน
๔. พระนามว่า สิทธัตถะ มีความหมายว่าอย่างไร ?
ก. มีวาสนา
ข. มีรูปงาม
ค. มีความต้องการสำเร็จ
ง. มียศศักดิ์
๕. พราหมณ์ใด ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะออกผนวชแน่นอน ?
ก. ลักขณะ
ข. รามะ
ค. สยามะ
ง. โกณฑัญญะ
๖. พระมารดาของพระมหาบุรุษ พระนามว่าอะไร ?
ก. สิริมหามายา
ข. ปชาบดี
ค. ปมิตา
ง. อมิตา
๗. ใครเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะหลังจากพระมารดาทิวงคต ?
ก. พระนางมหาปชาบดี
ข. พระนางปมิตา
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๘. เจ้าชายสิทธัตถะได้ปฐมฌานใต้ต้นหว้าในพิธีมงคลใด ?
ก. ขนานพระนาม
ข. แรกนาขวัญ
ค. อภิเษกสมรส
ง. ราชาภิเษก
๙. ใครเป็นครูคนแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ ?
ก. วิศวามิตร
ข. อุทกดาบส
ค. อสิตดาบส
ง. อาฬารดาบส
๑๐. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดา ของกษัตริย์เมืองใด ?
ก. พาราณสี
ข. สาวัตถี
ค. เทวทหะ
ง. กบิลพัสดุ์{getButton} $text={เสด็จออกบรรพชา} $color={#009933}
๑. พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวช พระชนมายุกี่พรรษา ?
ก. ๑๖
ข. ๒๐
ค. ๒๙
ง. ๓๕
๒. ข้อใดไม่จัดอยู่ในเทวทูต ๔ ?
ก. คนเกิด
ข. คนแก่
ค. คนเจ็บ
ง. คนตาย
๓. เจ้าชายสิทธัตถะทรงอธิษฐานเพศบรรพชาที่ริมแม่น้ำ ?
ก. อโนมา
ข. เนรัญชรา
ค. คงคา
ง. สินธุ
๔. ใครถวายบริขารพระมหาบุรุษ คราวเสด็จออกผนวช ?
ก. ท้าวสักกะ
ข. สหัมบดีพรหม
ค. ฆฏิการพรหม
ง. พระอินทร์
๕. กษัตริย์ที่อัญเชิญให้สึกไปครองราชย์ด้วยคือใคร ?
ก. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าพิมพิสาร
ค. พระเจ้าอชาตศัตรู
ง. มัลลกษัตริย์
๖. หลังผนวชพระมหาบุรุษทรงรับปฏิญญาของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. พระเจ้าชยเสนะ
ข. พระเจ้าสีหหนุ
ค. พระเจ้าอัญชนะ
ง. พระเจ้าพิมพิสาร
๗. หลังผนวชแล้ว พระมหาบุรุษเสด็จประทับแรมที่แคว้นใดก่อน ?
ก. มคธ
ข. โกศล
ค. สักกะ
ง. มัลละ
๘. กษัตริย์พระองค์ใด ทรงปกครองแคว้นมคธ ?
ก. สุทโธทนะ
ข. พิมพิสาร
ค. ปเสนทิ
ง. อุเทน
๙. บรรพชาแล้ว พระมหาบุรุษทรงเริ่มศึกษาในสำนักใด ?
ก. กาฬเทวิลดาบส
ข. กบิลดาบส
ค. อาฬารดาบส
ง. อุทกดาบส
๑๐. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ที่ใด ?
ก. คยาสีสะ
ข. อุรุเวลาเสนานิคม
ค. อนุปิยอัมพวัน
ง. ลัฎฐิวัน
๑๑. ข้อใดไม่ใช่การบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อดข้าว อดน้ำ
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. ขบฟัน
ง. ยกแขนชี้ฟ้า
๑๒. ใครเป็นพยานการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. อาฬารดาบส
ข. อุทกดาบส
ค. ฉันนะอำมาตย์
ง. ปัญจวัคคีย์
๑๓. ข้อใดไม่นับเป็นการบำเพ็ญทุกรกิริยาของพระมหาบุรุษ ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. นั่งสมาธ
๑๔. พระมหาบุรุษทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา เพราะเหตุใด ?
ก. ทรงท้อพระทัย
ข. ทรงเบื่อหน่าย
ค. ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้
ง. ทรงคลายความเพียร
๑๕. ปัญจวัคคีย์หลีกหนีไป เพราะพระมหาบุรุษเลิกบำเพ็ญสิ่งใด ?
ก. กดพระทนต์
ข. กลั้นลมหายใจ
ค. อดอาหาร
ง. ถูกทุกข้อ
๑๖. พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลาทั้งสิ้นกี่ปี ?
ก. ๖ ปี
ข. ๒๙ ปี
ค. ๓๕ ปี
ง. ๔๕ ปี
๑๗. ใครถวายข้าวมธุปายาสแก่พระมหาบุรุษในวันตรัสรู้ ?
ก. พระนางพิมพา
ข. พระนางอมิตา
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๑๘. พราหมณ์ถวายหญ้าคาแก่พระมหาบุรุษ นามว่าอะไร ?
ก. โสตถิยะ
ข. ปุกกุสะ
ค. ฉันนะ
ง. ตปุสสะ
๑๙. ต้นพระศรีมหาโพธิ์มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?
ก. อัสสัตถพฤกษ์
ข. ชัยพฤกษ์
ค. ราชพฤกษ์
ง. กัลปพฤกษ์{getButton} $text={ตรัสรู้} $color={#009933}
๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในวันใด ?
ก. วันเพ็ญ เดือน ๓
ข. วันเพ็ญ เดือน ๖
ค. วันเพ็ญ เดือน ๘
ง. วันเพ็ญ เดือน ๑๐
๒. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?
ก. สมมติสัจจะ
ข. ธรรมสัจจะ
ค. อริยสัจจะ
ง. ปรมัตถสัจจะ
๓. พระมหาบุรุษผนวชได้กี่ปีจึงตรัสรู้ ?
ก. ๕ ปี
ข. ๖ ปี
ค. ๗ ปี
ง. ๘ ปี
๔. พระมหาบุรุษตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก่อนพุทธศักราชกี่ปี ?
ก. ๒๙ ปี
ข. ๓๕ ปี
ค. ๔๕ ปี
ง. ๘๐ ปี{getButton} $text={เสวยวิมุตติสุข} $color={#009933}
๑. สัปดาห์แรกหลังตรัสรู้ พระศาสดาทรงพิจารณาธรรมใด ?
ก. อริยสัจ
ข. อริยมรรค
ค. บารมี
ง. ปฏิจจสมุปบาท
๒. ข้อใดไม่ใช่ธิดามารที่ประเล้าประโลมพระมหาบุรุษ ?
ก. อรดี
ข. ราคา
ค. ตัณหา
ง. อิสสา
๓. คำว่า นิโครธ เป็นชื่อของต้นไม้ใด ?
ก. ต้นจิก
ข. ต้นไทร
ค. ต้นโพธิ์
ง. ต้นรัง
๔. เทววาจิกอุบาสก หมายถึงใคร ?
ก. ตปุสสะ ภัลลิกะ
ข. บิดายสะ
ค. มารดายสะ
ง. นางสุชาดา
๕. หลังตรัสรู้ พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขในที่ต่างๆ รวมทั้งสิ้นกี่วัน ?
ก. ๒๙ วัน
ข. ๓๙ วัน
ค. ๔๙ วัน
ง. ๕๙ วัน{getButton} $text={พิธีบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญ} $color={#009933}
๑. ในวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมบำเพ็ญกุศลใด ?
ก. ตักบาตร
ข. รักษาศีล
ค. ฟังธรรม
ง. ถูกทุกข้อ
๒. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์เข้าจำพรรษาในฤดูใด ?
ก. ฤดูร้อน
ข. ฤดูหนาว
ค. ฤดูฝน
ง. ฤดูแล้ง
๓. การจำพรรษาหลัง จะเริ่มจากวันใด ?
ก. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ค. แรม ๑ ค่ำ เดือน ๙
ง. ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙
๔. การถวายผ้าวัสสิกสาฎกนิยมถวายในโอกาสใด ?
ก. วันขึ้นปีใหม่
ข. วันเถลิงศก
ค. วันสงกรานต์
ง. วันเข้าพรรษา
๕. วันปวารณา ตรงกับข้อใด ?
ก. เข้าพรรษา
ข. ออกพรรษา
ค. ธรรมสวนะ
ง. เทโวโรหณะ
๖. ในพรรษาที่ ๗ พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่ใด ?
ก. วัดพระเชตวัน
ข. วัดพระเวฬุวัน
ค. สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
ง. สวรรค์ชั้นดุสิต
๗. ตักบาตรเทโวโรหนะ นิยมจัดขึ้นในวันใด ?
ก. แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑
ข. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑
ค. ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒
ง. แรม ๑ ค่ำเดือน ๑๒
๘. วันเทโวโรหณะ เรียกอีกอย่างว่าวันอะไร ?
ก. วันพระเจ้าเปิดโลก
ข. วันพระเจ้าปิดโลก
ค. วันเปิดสวรรค์
ง. วันพระเจ้าเปิดฟ้า
๙. ในวันตักบาตรเทโวฯ นิยมทำกิจกรรมตามข้อใด ?
ก. สวดมนต์ข้ามคืน
ข. ถือศีล ๘
ค. ตักบาตรอาหารสด
ง. ตักบาตรอาหารแห้ง
๑๐. ธรรมสวนะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. ฟังธรรม
ข. ถวายทาน
ค. รักษาศีล
ง. เจริญภาวนา
๑๑. หนึ่งเดือนพระพุทธเจ้ากำหนดวันพระไว้กี่วัน ?
ก. ๔ วัน
ข. ๕ วัน
ค. ๖ วัน
ง. ๘ วัน
๑๒. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นกล่าวถึงสรณะใดเป็นที่พึ่ง ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
๑๓. อาราธนาธรรม คือขอให้พระทำอะไร ?
ก. ให้ศีล
ข. สวดพระปริตร
ค. แสดงธรรมเทศนา
ง. สวดพระอภิธรรม
๑๔. การกรวดน้ำหลังจากบำเพ็ญกุศล มุ่งประโยชน์อะไร ?
ก. อุทิศส่วนบุญ
ข. แสดงความเคารพ
ค. ตั้งจิตอธิษฐาน
ง. เพื่อให้เทวดารับรู
๑๕. เมื่อพระสวดว่า ยะถา วาริวะหา ควรทำเช่นใด ?
ก. กรวดน้ำ
ข. ประนมมือรับพร
ค. นั่งฟัง
ง. ลุกหนี
๑๖. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย คืออะไร ?
ก. คำกรวดน้
ำ ข. คำบูชาพระ
ค. คำอาราธนาศีล
ง. คำอาราธนาธรรม
๑๗. กษัตริย์พระนามว่าอะไร เป็นต้นแบบของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ ?
ก. ปเสนทิโกศล
ข. พิมพิสาร
ค. สุทโธทนะ
ง. จัณฑปัชโชต


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT