Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


เก็งข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก (ชุดที่ ๒)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรมะ ธ.ศ.ชั้นเอก ชุดที่ ๒</h1>

เก็งข้อสอบวิชาธรรม ธ.ศ.ชั้นเอก ชุดที่ ๒


๑.    พระพุทธเจ้าทรงเชิฐชวนให้มาดูโลก เพื่อประโยชน์อะไร
        ก.  เพื่อคลายเครียด
        ข.  เพื่อคลายทุกข์
        ค.  เพื่อให้รู้ความจริง
        ง.  เพื่อเพลิดเพลิน

๒.   คำว่า โลก ในส่วนปรมัตถปฏิปทา หมายถึงอะไร
        ก.  แผ่นดินน้ำอากาศ
        ข.  แผ่นดินและหมู่สัตว์
        ค.  แผ่นดินที่อาศัย
        ง.  หมู่สัตว์ผู้อยู่อาศัย

๓.    คำว่า คนเขลา หมายถึงคนเช่นไร
        ก.  คนดื้อรั้น
        ข.  คนมีความเห็นผิด
        ค.  คนขาดสติ
        ง.  คนไม่มีการศึกษา

๔.    คำว่า ผู้รู้ หมายถึงใคร
        ก.  ผู้รู้ทันโลก
        ข.  ผู้รู้โลกตามเป็นจริง
        ค.  ผู้รู้โลกธรรม
        ง.  ผู้รู้คดีโลกคดีธรรม

๕.    คำว่า ข้องอยู่ในโลก ได้แก่อาการเช่นไร
        ก.  พัวพันอยู่ในสิ่งอันล่อใจ
        ข.  มัวเมาในสิ่งที่อำนวยสุข
        ค.  เพลิดเพลินในสิ่งให้โทษ
        ง.  ถูกทุกข้อ

๖.    โทษล้างผลาญคุณความดีและทำให้เสียคน เรียกว่าอะไร
        ก.  มาร
        ข.  บ่วงมาร
        ค.  เสนามาร
        ง.  มัจจุมาร

๗.    คนเช่นไร สงเคราะห์เข้าในคำว่า มาร
        ก.  คนเป็นศัตรูกัน
        ข.  คนอันธพาล
        ค.  คนขัดขวางการทำดี
        ง.  คนหลอกลวง

๘.    คำว่า บ่วงแห่งมาร หมายถึงข้อใด
        ก.  กิเลสกาม
        ข.  วัตถุกาม
        ค.  กามฉันท์
        ง.  กามตัณหา

๙.    ทำอย่างไร จึงจะพ้นจากบวงแห่งมาร
        ก.  สำรวมอินทรีย์
        ข.  มนสิการกัมมัฏฐาน
        ค.  เจริญวิปัสสนา
        ง.  ถูกทุกข้อ

๑๐.  เบื่อหน่ายอะไร จัดเป็นนิพพาน
        ก.  เบื่อหน่ายสังขาร
        ข.  เบื่อหน่ายการงาน
        ค.  เบื่อหน่ายการเรียน
        ง.  เบื่อหน่ายสังคม

๑๑.  คนและสัตว์ จัดเป็นสังขารประเภทใด
        ก.  วิสังขาร
        ข.  ปุญญาภิสังขาร
        ค.  อุปาทินนกสังขาร
        ง.  อนุปาทินนกสังขาร

๑๒.  ความขาดแห่งสันตติ ทำให้เห็นอะไร
        ก.  ความไม่เที่ยง
        ข.  ความทุกข์
        ค.  ความแก่
        ง.  ความตาย

๑๓.  อนิจจลักษณะ ไม่ปรากฎในข้อใด
         ก.  ร่างกาย
         ข.  จิตใจ
         ค.  ต้นไม้
         ง.  นิพพาน

๑๔.  อนิจจตา มีลักษณะเช่นไร
         ก.  เกิดแล้วเสื่อมไป
         ข.  ทนอยู่ไม่ได้
         ค.  ไม่อยู่ในอำนาจ
         ง.  หาเจ้าของมิได้

๑๕.  เกิด แก่ ตาย จัดเป็นทุกข์ประเภทใด
         ก.  สภาทุกข์
         ข.  ปกิณณกทุกข์
         ค.  นิพัทธทุกข์
         ง.  พยายธิทุกข์

๑๖.  มองไม่เห็นทุกข์ เพราะมีอะไรบิดบังไว้
         ก.  สันตติ
         ข.  อิริยาบถ
         ค.  ฆนสัญญา
         ง.  สุขเวทนา

๑๗.  ปกิณณกทุกข์ ได้แก่ข้อใด
         ก.  เศร้าโศกเสียใจ
         ข.  หนาวร้อน
         ค.  เจ็บไข้ได้ป่วย
         ง.  หิวกระหาย

๑๘.  ข้อใด จัดเป็นนิพัทธทุกข์
         ก.  เสียใจ
         ข.  เจ็บป่วย
         ค.  เกิด แก่ ตาย
         ง.  หนาวร้อน

๑๙.  ลาภ ยศ สรรเสริญ จัดเป็นทุกข์ประเภทใด
         ก.  สภาวทุกข์
         ข.  ปกิณณกทุกข์
         ค.  นิพัทธทุกข์
         ง.  สหคตทุกข์

๒๐.  ความไม่อยู่ในอำนาจ จัดเป็นอาการของอะไร
         ก.  อนิจจตา
         ข.  ทุกขตา
         ค.  อนัตตตา
         ง.  สามัญญตา

๒๑.  ทุกสิ่งมีสภาพสูญ หมายถึงข้อใด
         ก.  ควบคุมไม่ได้
         ข.  ค้นหาไม่พบ
         ค.  ไม่เที่ยงแท้
         ง.  มีความแปรปรวน

๒๒.  ข้อใด เป็นความหมายของวิราคะ
         ก.  สิ้นอาลัย
         ข.  สิ้นกำหนัด
         ค.  สิ้นวัฏฏะ
         ง.  สิ้นตัณหา

๒๓.  วิกขัมภนวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้นั้น คือข่มอะไร
         ก.  โลภะ
         ข.  โทสะ
         ค.  นิวรณ์
         ง.  ตัณหา

๒๔.  การหลุดพ้นด้วยวิธีใด เรียกว่าปัญญาวิมุตติ
         ก.  เจริญสมถะอย่างเดียว
         ข.  เจริญวิปัสสนาอย่างเดียว
         ค.  เจริญทั้งสมถะและวิปัสสนา
         ง.  ถูกทุกข้อ

๒๕.  วิสุทธิ ความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย ในพระพุทธศาสนากล่าวเรื่องนี้ไว้อย่างไร
         ก.  สัตว์บริสุทธิได้ด้วยลอยบาป
         ข.  สัตว์บริสุทธิได้ด้วยชำระบาป
         ค.  สัตว์บริสุทธิได้ด้วยปัญญา
         ง.  สัตว์บริสุทธิได้ด้วยเทพเจ้า

๒๖.  เห็นว่า "นั่นมิใช่เรา นั่นมิใช่ของเรา" จัดเป็นอนัตตาในข้อใด
         ก.  ไม่อยู่ในอำนาจ
         ข.  แย้งต่ออัตตา
         ค.  หาเจ้าของมิได้
         ง.  เป็นสภาพสูง

๒๗.  เพราะถูกอะไรปิดบังไว้ จึงไม่เห็นสังขารเป็นอนัตตา
         ก.  อิริยาบถ
         ข.  สันตติ
         ค.  อนิจจสัญญา
         ง.  ฆนสัญญา

๒๘.  เมื่อเกิดนิพพิทา ย่อมเป็นเหตุให้เกิดอะไรตามา
         ก.  ความหลุดพ้น
         ข.  ความสิ้นกำหนัด
         ค.  ความไม่ประมาท
         ง.  ความบริสุทธิ์

๒๙.  อิริยาบถใด เหมาะแก่ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน
         ก.  ยืน เดิน
         ข.  ยืน นอน
         ค.  นั่ง เดิน
         ง.  นั่ง นอน

๓๐.  ผู้ฝึกจิตจนช่ำชองแล้ว ควรใช้อิริยาบถใด
         ก.  ยืน
         ข.  เดิน
         ค.  นั่ง
         ง.  ทุกอิริยาบถ

๓๑.  อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเจริญกัมมัฏฐานไม่ได้ผล
         ก.  ไม่ตั้งใจจริง
         ข.  ปฏิบัติไม่ถูกวิธี
         ค.  มีปลิโพธมาก
         ง.  กัมมัฏฐานไม่ถูกจริต

๓๒.  สถานที่ใด เหมาะแก่ผู้เริ่มเจริญกัมมัฏฐาน
         ก.  ป่าไม้
         ข.  ป่าช้า
         ค.  โคนไม้อันสงัด
         ง.  ถูกทุกข้อ

๓๓.  ข้อใด มิใช่ความหมายของคำว่า "พุทโธ"
         ก.  ผู้รู้
         ข.  ผู้ตื่น
         ค.  ผู้เบิกบาน
         ง.  ผู้มีโชค

๓๔.  คนที่เห็นว่า "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว" ตรงกับข้อใด
         ก.  สัมมาสติ
         ข.  สัมมาทิฏฐิ
         ค.  สัมมาสมาธิ
         ง.  สัมมาสังกัปปะ

๓๕.  ข้อใด จัดเข้าในจิตตวิสุทธิ
         ก.  สัมมาวาจา
         ข.  สัมมากัมมันตะ
         ค.  สัมมาอาชีวะ
         ง.  สัมมาสติ

๓๖.  ข้อใด เป็นอุบายกับกามฉันท์นิวรณ์
         ก.  พิจารณาว่าไม่เที่ยง
         ข.  พิจารณาว่าไม่งาม
         ค.  พิจารณาสักว่าเป็นธาตุ
         ง.  ถูกทุกข้อ

๓๗.  คนชอบง่วงนอน ควรเจริญกัมมัฏฐานอะไร
         ก.  พรหมวิหาร
         ข.  กสิณ
         ค.  มูลกัมมัฏฐาน
         ง.  พุทธานุสสติ

๓๘.  ข้อใด ตรงกับคำว่า "จริต" ความประพฤติเป็นไปของสัตว์โลก
         ก.  อุปนิสัย
         ข.  นิสัย
         ค.  จิต
         ง.  อารมณ์

๓๙.  คนสัทธาจริต มีลักษณะเช่นไร
         ก.  เชื่อง่าย
         ข.  เชื่อเหตุผล
         ค.  เชื่อมั่นตัวเอง
         ง.  เชื่ออาจารย์

๔๐.  กัมมัฏฐานข้อใด เหมาะแก่คนสัทธาจริต
         ก.  พุทธานุสสติ
         ข.  กายคตาสติ
         ค.  มรณสติ
         ง.  อุปสมานุสสติ

๔๑.  คนโทสจริต มักมีลักษณะเช่นไร
         ก.  เคียดง่าย
         ข.  หงุดหงิดง่าย
         ค.  ฟุ้งซ่านง่าย
         ง.  ใจน้อยง่าย

๔๒.  กัมมัฏฐานข้อใด เหมาะแก่คนโทสะจริต
         ก.  อสุภะ
         ข.  อนุสสติ
         ค.  กสิณ
         ง.  พรหมวิหาร

๔๓.  คนวิตกจริต มีลักษณะเช่นไร
         ก.  คิดฟุ้งซ่าน
         ข.  กังวลไปทุกเรื่อง
         ค.  นอนไม่ค่อยหลับ
         ง.  ถูกทุกข้อ

๔๔.  กัมมัฏฐานข้อใด เหมาะแก่คนวิตกจริต
         ก.  อานาปานสติ
         ข.  มรณสติ
         ค.  อสุภะ
         ง.  พรหมวิหาร

๔๕.  ผู้เจริญมรณสติต้องประกอบด้วยองค์อะไรบ้าง จึงจะแยบคาย
         ก.  ระลึกถึงความตาย
         ข.  รู้ว่าต้องตายแน่
         ค.  เกิดสังเวชสลดใจ
         ง.  ถูกทุกข้อ

๔๖.  เจริญมรณสติอย่างไร ชื่อว่าไม่แยบคาย
         ก.  ไม่กลัวตาย
         ข.  เกิดความสังเวช
         ค.  สะดุ้งหวาดผวา
         ง.  กล้าเผชิญความตาย

๔๗.  พิจารณา เกสา โลมา... อย่างไร จึงจัดเป็นวิปัสสนา
         ก.  ปฏิกูลน่าเกลียด
         ข.  ไม่งามน่ารังเกียจ
         ค.  เต็มไปด้วยซากศพ
         ง.  ไม่จิรังต้องแตกสลาย

๔๘.  เหตุใด ท่านจึงสอนให้เจริญเมตตาในตนก่อน
         ก.  เพื่อให้ตนเป็นพยาน
         ข.  เพื่อให้รักตนมากๆ
         ค.  เพื่อให้ตนเป็นที่รัก
         ง.  เพื่อให้หมดโทสะ

๔๙.  อะไรเป็นผลของการปฏิบัติวิปัสสนา
         ก.  ความบริสุทธิ์แห่งจิต
         ข.  ความบริสุทธิของความเห็น
         ค.  ความบริสุทธิ์ของปัญญา
         ง.  ถูกทุกข้อ

๕๐.  ประโยชน์สูงสุดของการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน คืออะไร
         ก.  พ้นจากสังสารทุกข์
         ข.  กำจัดพยาบาท
         ค.  กำจัดความสงสัย
         ง.  กำจัดกามฉันทะ
ไม่มีความคิดเห็น