สุภาษิตที่ ๑๐ ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา

<h1>ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคงดีแล้ว ปรารภความเพียร ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ ย่อมข้ามโอฆะที่ข้ามได้ยาก</h1>

{getButton} $text={ที่มาสุภาษิต}$color={#009933}
ตัวย่อ: (สํ.ส. ๑๕/๗๔)
ตัวเต็ม: สังยุตตนิกาย สคาถวรรค


{getButton} $text={ประเด็นของสุภาษิต} $color={#009933}
- โอฆะ คืออะไร
- ทผู้เช่นไรย่อมข้ามโอฆะได้{getButton} $text={หลักธรรมประกอบ} $color={#009933}
- ปธาน ๔
- โอฆะ ๔
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


{getButton} $text={แนวนำมาเขียนอธิบาย} $color={#009933}
โอฆะ คืออะไร
คือ กิเลสซึ่งเปรียบเสมือนห้วงน้ำใหญ่ที่พัดพาเอาสัตว์ให้จมลงสู่ความทุกข์ ให้ติดอยู่ในภพชาติ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวังฏสงสารอยู่ร่ำไปไม่จบสิ้น มี ๔ อย่างคือ ๑.กาโมฆะ คือกาม ๒.ภโวฆะ คือภพ ๓.ทิฏโฐฆะ คือทิฏฐิ ๔.อวิชโชฆะ คืออวิชชา ความไม่รู้ ความหลงไม่รู้จริง

ผู้ที่ข้ามโอฆะได้
ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีล มีปัญญา มีใจมั่นคง ผู้ปรารภความเพียร และผู้ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ

ผู้ถึงพร้อมด้วยศีล
คือ มีความสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติ

ผู้มีปัญญา
คือ รอบรู้ในสิ่งที่เป็นกุศลและอกุศล รู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร สิ่งใดเป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์

ผู้มีใจมั่นคงดีแล้ว
คือ ใจสงบเป็นสมาธิ ไม่หวั่นไหวไปในอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหลาย

ผู้ปรารภความเพียร
คือ มีความขยันไม่ย่อท้อ บากบั่นในการประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อบรรลุคุณธรรมขึ้นสูง เพื่อความหลุดพ้นจากวัฏทุกข์

ผู้ตั้งตนไว้ในกาลทุกเมื่อ
คือ มีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต{getButton} $text={ตัวอย่างการแต่งกระทู้ธรรม} $color={#ff0066}
<h3>ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก ๑๐ ระดับมัธยมศึกษา</h3>

{getButton} $text={เชื่อมด้วยสุภาษิต} $color={#3daf2c}
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๑ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๒ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>
<h3>สุภาษิตเชื่อมที่ ๓ ธ.ศ.ชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา</h3>

สำหรับ "การเขียนแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรม" ของนักเรียนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ขึ้นอยู่กับทักษะในการเขียนถ่ายทอดความรู้ได้มากน้อยกว่ากัน นักเรียนที่ขยันหาความรู้และหมั่นฝึกฝนฝึกเขียน ย่อมจะมีทักษะในการเขียนกระทู้ได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในการเขียน ดังนั้น ในตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมที่แนะนำไว้นี้ เป็นตัวอย่างไว้ให้ได้ศึกษา นักเรียนจะได้รู้แนวทางในการเขียน และเข้าใจบทสุภาษิตที่จะต้องเขียนแต่งกระทู้มากขึ้น และนำไปหัดฝึกเขียนกระทู้ธรรมของนักเรียนต่อไป {alertInfo}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT