ปุญฺเญ โจเรหิ ทูหรํ "โจรขโมยบุญใครไม่ได้" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับมัธยม | สุภาษิตที่ ๔

ปุญฺเญ โจเรหิ ทูหรํ โจรขโมยบุญใครไม่ได้

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


ปุญฺเญ โจเรหิ ทูหรํ
โจรขโมยบุญใครไม่ได้

อ่านบาลีว่า:
ปุน-ยัง, โจ-เร-หิ, ทู-หะ-รัง


บุญ คืออะไร
บุญ คือ คุณงามความดี เป็นชื่อของความสุข เป็นผลจากการกระทำความดี เช่น บุญเกิดจากการให้ทาน บุญเกิดจากการรักษาศีล บุญเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนา และเกิดจากการประพฤติชอบทางกาย ทางวาจา ทางใจ เป็นต้น

ทำไมโจรถึงเอาบุญไปไม่ได้
เพราะ บุญเป็นของเฉพาะตัว มีอยู่ประจำสันดานของแต่ละคน เหมือนเงาตามตัวเรา เมื่อเราไปที่ไหนบุญก็ตามไปด้วย ฉะนั้นแม้จะมีโจรมาจี้มาปล้นก็ไม่สามารถจะเอาไปได้

เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่บุญก็เป็นของเรา เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วบุญที่ทำไว้นั้นก็ยังเป็นของเราอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และบุญนั้นยังบันดาลให้ผู้ทำได้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

สุภาษิตมาใน:
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ตัวย่อสุภาษิต:
สํ.ส. ๑๕/๕๐.ตัวอย่างการเขียนแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรีแสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT