Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นตรี (สุภาษิตที่ ๓)

<h1>สอนเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี</h1>

<h2>ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของคนอื่น)</h2>

ส.ม. (สวดมนต์ฉบับหลวง)

ที่มาของสุภาษิต
( ส. ม. ) = สวดมนต์ฉบับหลวง

ประเด็นหลักที่ต้องอธิบาย
- ผู้มีความอดทนมีลักษณะอย่างไร
- ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่นอย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
- เหตุที่ควรอดทน ๔ ประเภท
- สัปปุริสัทธรรม ๗
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)

แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
- ขนฺติ หิตสุขาวหา.
- ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข
- อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
- ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวเขียนอธิบายเนื้อหา

ขันติ ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ความโกรธ ความไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็น จัดตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานอันเป็นสัมมาอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรีบยน ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทรหิวกระหายเป็น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ อดทนต่อความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อการทำล่วงเกินของคนอื่น เช่น อดทนต่อคำด่า คำเสียดสี หรือทนต่ออารมณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บใจต่างๆ
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส คือ อดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรม

ผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของคนอื่น คือ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมสูง เป็นแบบอย่างที่ดี น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นผู้สามารถแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นได้ดำเนินชีวิตในทางที่ถูก

<h1>วิธีการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นตรี</h1>

ไม่มีความคิดเห็น