Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


วิธีเขียนกระทู้ธรรม ธ.ศ.ชั้นตรี (สุภาษิตที่ ๑)

<h1>ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี,ระดับประถมศึกษา</h1>

<h2>ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง</h2>

ที. มหา. ๑๐/๕๗., ขุ.ธ. ๒๕/๔๐

ที่มาของสุภาษิต
( ที. มหา. ) = ทีฆนิกาย มหาวรรค
( ขุ. ธ. ) = ขุททกนิกาย ธรรมบท

ประเด็นหลักที่ควรต้องอธิบาย
- ขันติ คือความอดทนอย่างไร
- ขันติความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งอย่างไร

แนะนำหลักธรรมมาประกอบอธิบาย
- ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง
- เหตุควรอดทน ๔ ประเภท
- เรื่องอื่นๆ (ที่เกี่ยวข้อง)


แนะนำสุภาษิตใช้เชื่อม
- มนาโป โหติ ขนฺติโก.
- ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของคนอื่น)
- อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ.
- ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน
- สุภาษิตอื่นๆ (ไม่บังคับ)

แนวนำมาเขียนอธิบายเนื้อหา

ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่แสดงอาการทุกข์ร้อน ความโกรธ ความไม่พอใจหรือฉุนเฉียวออกมาให้เห็น จัดตามเหตุที่ควรอดทนเป็น ๔ ประเภทคือ
๑. อดทนต่อความยากลำบากตรากตรำ คือ ความอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากในการทำงานอันเป็นสัมมาอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรีบยน ไม่แสดงอาการท้อแท้เหนื่อยหน่าย เช่น ทนร้อน ทนหนาว ทรหิวกระหายเป็น
๒. อดทนต่อทุกขเวทนา คือ อดทนต่อความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บทางกาย ไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ
๓. อดททนต่อความเจ็บใจ คือ อดทนต่อการทำล่วงเกินของคนอื่น เช่น อดทนต่อคำด่า คำเสียดสี หรือทนต่ออารมณ์ที่ทำให้เกิดความเจ็บใจต่างๆ
๔. อดทนต่ออำนาจของกิเลส คือ อดทนต่ออารมณ์ต่างๆ ที่เข้ามายั่วยวนให้เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลงทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดศีลธรรม

ขันติเป็นตบะอย่างยิ่ง คือ เป็นความเพียรเครื่องเผากิเลส หมายถึงเป็นฐานให้ผู้กระทำความเพียรก้าวไปสู่ความสำเร็จ กล่าวคือผู้ที่ลงมือทำสิ่งใดด้วยความตั้งใจแล้ว ต้องมีขันติ คือความอดทนอดกลั้นจึงจะสามารถทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ ถ้าหากขาดขันติเป็นฐานแล้วกิจที่ทำก็อาจล้มเหลว ไปไม่สู่ความเร็จได้

<h1>ตัวอย่างการเขียนกระทู้ธรรมชั้นตรี</h1>
ไม่มีความคิดเห็น