เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธ.ศ.ชั้นโท (ชุดที่ ๑)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรมะ ธ.ศ.ชั้นโท ชุดที่ ๑</h1>


แนวข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={วิชาธรรมวิภาค} $color={#009933}
๑. บริกรรมว่า พุทโธ จัดเป็นการเจริญกัมมัฏฐานอะไร
ก. สมถกัมมัฎฐาน
ข. วิปัสสนากัมมัฎฐาน
ค. อสุภกัมมัฎฐาน
ง. เมตตากัมมัฎฐาน
๒. ข้อใดจัดเป็นวิปัสสนากัมมัฎฐาน
ก. เพ่งอสุภะ
ข. พิจารณาไตรลักษณ์
ค. บริกรรมกสิณ
ง. บริกรรมอนุสสติ
๓. ข้อใดไม่ใช่กิเลสกาม
ก. ราคะ
ข. โลภะ
ค. อิจฉา
ง. รูป
๔. เสียงประเภทใดจัดเป็นวัตถุกาม
ก. เสียงสวดมนต์
ข. เสียงเพลง
ค. เสียงผรุสวาท
ง. เสียงนินทา
๕. ปฏิบัติบูชามีประโยชน์สูงสุดอย่างไร
ก. ทำให้พ้นทุกข์
ข. ทำให้มีบริวาร
ค. ทำให้จิตสงบ
ง. ทำให้คนนับถือ
๖. การเลี้ยงต้อนรับผู้มาเยือน จัดเข้าในข้อใด
ก. อามิสบูชา
ข. ปฏิบัติบูชา
ค. อามิสปฏิสันถาร
ง. ธัมมปฏิสันถาร
๗. อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขทางใจ
ก. ปราศจากโรค
ข. ปราศจากหนี้
ค. ปราศจากศัตรู
ง. ปราศจากกิเลส
๘. ผู้ถูกวิหิงสาวิตกครอบงำมีพฤติกรรมเช่นไร
ก. ปองร้ายผู้อื่น
ข. เบียดเบียนผู้อื่น
ค. อยากได้ของผู้อื่น
ง. อาฆาตผู้อื่น
๙. วิหิงสาวิตกมีอะไรเป็นมูล
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. โลภะ
๑๐. วิตกเรื่องใดเป็นผลร้ายต่อสุขภาพจิต
ก. เนกขัมมวิตก
ข. อพยาบาทวิตก
ค. อวิหิงสาวิตก
ง. พยาบาทวิตก
๑๑. ผู้มีเนกขัมมวิตก มักมีความคิดเรื่องใด
ก. บริจาคทาน
ข. ฟังธรรม
ค. ออกบวช
ง. รักษาศีล
๑๒. ผู้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษเพราะถูกไฟอะไรแผดเผา
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ตัณหา
๑๓. เมื่อใดโทสะเกิดขึ้น จะระงับด้วยวิธีใด
ก. เจริญเมตตา
ข. เจริญอสุภะ
ค. เจริญปัญญา
ง. เจริญอนุสสติ
๑๔. ผู้มีอัตตาธิปเตยยะมีลักษณะเช่นไร
ก. ถือความเห็นของตน
ข. ถือความเห็นพวกพ้อง
ค. ถือความเห็นหมู่ญาติ
ง. ถือความเห็นส่วนร่วม
๑๕. การทำงานมุ่งความถูกต้องเป็นที่ตั้ง จัดว่ามีอธิปเตยยะใด
ก. อัตตาธิปเตยยะ
ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ
ง. ประชาธิปไตย
๑๖. ผู้อยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะถูกอะไรครอบงำ
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ตัณหา
๑๗. ข้อใดจัดเป็นภวตัณหา
ก. อยากร่ำรวย
ข. อยากมีรถใหม่
ค. อยากมีโทรศัพท์ใหม่
ง. อยากเป็นใหญ่
๑๘. ผู้มีธัมปเตยยะ มีลักษณะเช่นไร
ก. ถือตน
ข. ถือพวกพ้อง
ค. ถือความถูกต้อง
ง. ถือเสียงส่วนใหญ่
๑๙. ข้อใดเป็นอนิสงส์ของพระวินัย
ก. ทำให้มีอำนาจ
ข. อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
ค. ทำให้มีทรัพย์
ง. ทำให้มีความรู้พิธีกรรม
๒๐. ข้อใดจัดเป็นญาตัตถะจริยา
ก. แสดงธรรมแก่พระบิดา
ข. แสดงธรรมแก่ประชาชน
ค. แสดงธรรมแก่สัตว์โลก
ง. แสดงธรรมแก่เทวดา
๒๑. การเวียนว่ายตายเกิดมีอะไรเป็นเหตุ
ก. กิเลส กรรม วิบาก
ข. ราคะ โทสะ โมหะ
ค. กุศล อกุศล
ง. ทาน ศีล ภาวนา
๒๒. ข้อใดกล่าวลำดับของวัฎฎะได้ถูกต้องที่สุด
ก. มีวิบากเพราะกิเลสเกิด
ข. กิเลสเกิดแล้วทำกรรม
ค. ทำกรรมแล้วกิเลสเกิด
ง. กิเลสเกิดจึงมีวิบาก
๒๓. ข้อใดเป็นความหมายของสิกขาในพระพุทธศาสนา
ก. ฝึกหัดกาย วาจา ใจ
ข. เรียนหนังสือ
ค. สาธยายมนต์
ง. เจริญสมาธิ
๒๔. ถูกเพื่อนด่า ควรใช้อปัสเสนธรรมข้อใด
ก. พิจารณาแล้วเสพ
ข. พิจารณาแล้วอดกลั้น
ค. พิจารณาแล้วเว้น
ง. พิจารณาแล้วบรรเทา
๒๕. ยินดีเมื่อเพื่อนสอบได้ จัดว่ามีอัปปมัญญาข้อใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๒๖. ข้อใดจัดเป็นข้าศึกของเมตตา
ก. ความรัก
ข. ความโลภ
ค. ความหลง
ง. ความพยาบาท
๒๗. พระอรหันต์ ตรงกับข้อใด
ก. ผู้ถึงกระแสนิพพาน
ข. ผู้ไกลจากกิลเส
ค. ผู้เกิดอีกครั้งเดียว
ง. ผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีก
๒๘. คนถูกห่วงน้ำ คือ อวิชชาท่วมทับมีลักษณะเช่นไร
ก. หลงงมงาย
ข. ยึดติดในตำแหน่ง
ค. มีความเห็นผิด
ง. ยึดดีในกาม
๒๙. ปัญญาหยั่งรู้ในอริยสัจมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ฌาน
ข. ญาณ
ค. สมาบัติ
ง. สมาธิ
๓๐. เมื่อนิโรธเกิดขึ้น ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. ควรทำให้เจริญ
ข. ควรทำให้แจ้ง
ค. ควรละ
ง. ควรกำหนดรู้
๓๑. พระพุทธเจ้าทรงยกย่องอนุสาสนีปาฎิหาริย์ เพราะเหตุใด
ก. ทำให้สวย
ข. ทำให้รวย
ค. ทำให้ฉลาด
ง. ทำให้พ้นทุกข์
๓๒. มรรคระดับใดเป็นเหตุละโอรัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง ๕ ได้
ก. โสดาปัตติมรรค
ข. สกทาคามิมรรค
ค. อนาคามิมรรค
ง. อรหันตมรรค
๓๓. กามาทีนวกถา กล่าวถึงเรื่องใด
ก. ทาน
ข. สวรรค์
ค. การออกบวช
ง. โทษของกาม
๓๔. ความตระหนี่อะไร จัดเป็นธัมมัจฉริยะ
ก. ความดี
ข. ความรู้
ค. ที่อยู่
ง. ตระกูล
๓๕. บุญบาป จัดเป็นมารประเภทใด
ก. ขันธมาร
ข. กิเลสมาร
ค. อภิสังขารมาร
ง. มัจจุมาร
๓๖. คนโทสะจริตมีลักษณะเช่นใด
ก. รักสวยรักงาม
ข. โกรธง่าย
ค. หลงงมงาย
ง. เชื่อง่าย
๓๗. คนโทสะจริตควรแก้ด้วยกัมมัฎฐานใด
ก. เมตตา
ข. อสุภะ
ค. อนุสสติ
ง. อานาปานสติ
๓๘. ธรรมคุณว่า สนฺทิฎฐิโก ตรงกับข้อใด
ก. ไม่จำกัดกาล
ข. เห็นได้ด้วยตนเอง
ค. เรียกให้มาดู
ง. น้อมเข้าใส่ตน
๓๙. ท้าให้มาพิสูจน์ได้ ตรงกับธรรมคุณบทใด
ก. สนฺทิฎฐิโก
ข. อกาลิโก
ค. เอหิปสฺสิโก
ง. โอปนยิโก
๔๐. อานิสงส์สูงสุดของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา ตรงกับข้อใด
ก. กำจัดภัย
ข. กำจัดโศก
ค. กำจัดโรค
ง. กำจัดกิเลส
๔๑. แผ่เมตตาอย่างไร จัดเป็นอัปปมัญญา ?
ก. เจาะจงบุคคล
ข. จำกัดบุคคล
ค. ไม่จำกัดบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
๔๒. คำว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรงกับข้อใด
ก. อรหํ
ข. พุทโธ
ค. ภควา
ง. โลกวิทู
๔๓. พุทธคุณว่า โลกวิทู ตรงกับข้อใด
ก. ตรัสรู้ชอบเอง
ข. ผู้เสด็จไปดีแล้ว
ค. ผู้รู้แจ้งโลก
ง. ผู้จำแนกธรรม
๔๔. สังฆคุณว่า สามีจิปฏิปนฺโน ตรงกับข้อใด
ก. ปฏิบัติดี
ข. ปฏิบัติถูกทาง
ค. ปฏิบัติตรง
ง. ปฏิบัติสมควร
๔๕. ผู้ควรรับของทำบุญ ตรงกับสังฆคุณข้อใด
ก. อาหุเนยฺโย
ข. ปาหุเนยฺโย
ค. ทกฺขิเนยฺโย
ง. อญฺชลิกรณีโย
๔๖. บารมีในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด
ก. อำนาจวาสนา
ข. โชคลาภ
ค. บุญญาธิการ
ง. คุณธรรมอันยวดยิ่ง
๔๗. ตั้งใจเลิกสิ่งเสพติด งดเหล้าเข้าพรรษา ชื่อว่าบำเพ็ญบารมีใด
ก. ขันติบารมี
ข. ศีลบารมี
ค. วิริยบารมี
ง. อธิษฐานบารมี
๔๘. พระเวสสันดรบำเพ็ญบารมีใดเป็นพิเศษ
ก. ทานบารมี
ข. ศีลบารมี
ค. วิริยบารมี
ง. อธิษฐานบารมี
๔๙. โอปนยิโก มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ควรเรียกให้มาดู
ข. ควรน้อมเข้ามา
ค. ไม่จำกัดกาล
ง. พึงรู้เฉพาะตน
๕๐. เมื่อกล่าวว่า สุปฏิปนฺโน ภควาโต...หมายถึงระลึกถึงอะไร
ก. พระพุทธคุณ
ข. พระธรรมคุณ
ค. พระสังฆคุณ
ง. พระรัตนตรัย

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT