เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.๒๕๖๖

เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.๒๕๖๖

ปัญหาข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.๒๕๖๖
เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.๒๕๖๖เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.๒๕๖๖เฉลยปัญหาข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.๒๕๖๖


ปัญหาเฉลยข้อสอบวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นเอก ปีพ.ศ.๒๕๖๖

 1. สังฆกรรมมีอะไรบ้าง ? สังฆกรรมอะไรที่สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ?
  ตอบ สังฆกรรม มี
  ๑. อปโลกนกรรม
  ๒. ญัตติกรรม
  ๓. ญัตติทุติยกรรม
  ๔. ญัตติจตุตถกรรม ฯ
  ปวารณา ให้ผ้ากฐิน อุปสมบท และอัพภาน สงฆ์จตุวรรคทำไม่ได้ ฯ
 2. สีมามีกี่ประเภท ? วิสุงคามสีมา จัดเข้าในประเภทไหน ?
  ตอบ สีมา มี ๒ ประเภท คือ พัทธสีมา อพัทธสีมา ฯ
  วิสุงคามสีมา เมื่อสงฆ์ยังไม่ผูก จัดเป็นอพัทธสีมา ครั้นสงฆ์ผูกแล้ว จัดเป็นพัทธสีมา ฯ
 3. เจ้าอธิการตามพระวินัย หมายถึงใคร ? สงฆ์พึงสวดสมมติเจ้าอธิการด้วยกรรมวาจาประเภทใด ?
  ตอบ หมายถึง ภิกษุผู้ได้รับสมมติจากสงฆ์ให้เป็นเจ้าหน้าที่ทำการสงฆ์นั้น ๆ ฯ
  พึงสวดสมมติด้วยญัตติทุติยกรรม ฯ
 4. การอปโลกน์และการสวดกรรมวาจาให้ผ้ากฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทใด ? อย่างไหนต้องทำในสีมา อย่างไหนทำนอกสีมาก็ได้ ?
  ตอบ การอปโลกน์เพื่อให้ผ้ากฐิน จัดเป็นอปโลกนกรรม การสวดเพื่อให้ผ้ากฐิน จัดเป็นญัตติทุติยกรรม ฯ
  การอปโลกน์เพื่อให้ผ้ากฐิน ทำในสีมาหรือนอกสีมาก็ได้ การสวดกรรมวาจาให้ผ้ากฐินต้องทำในสีมาเท่านั้น ฯ
 5. ในอุปสมบทกรรม อภัพพบุคคล หมายถึงใคร ? จำแนกโดยประเภทมีอะไรบ้าง ?
  ตอบ อภัพพบุคคล หมายถึง บุคคลที่ทรงห้ามไม่ให้อุปสมบท ฯ
  จำแนกโดยประเภทมี ๓ ได้แก่
  ๑. เพศบกพร่อง
  ๒. คนทำผิดต่อพระศาสนา
  ๓. ประพฤติผิดต่อกำเนิดของเขาเอง ฯ
 6. ภิกษุผู้ก่อวิวาทาธิกรณ์ อย่างไรชื่อว่าปรารถนาดี อย่างไรชื่อว่าปราถนาเลว ?
  ตอบ ผู้ก่อวิวาทาธิกรณ์เพราะเห็นแก่พระธรรมวินัย ปราศจากโลภะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าทำด้วยปรารถนาดี
  ผู้ก่อวิวาทาธิกรณ์ด้วยทิฏฐิมานะ แม้รู้ว่าผิดก็ขืนทำ ประกอบด้วยโลภะ โทสะ โมหะ ชื่อว่าทำด้วยปรารถนาเลว ฯ
 7. วุฏฐานวิธี หมายถึงอะไร ? ในการทำวุฏฐานวิธีแต่ละอย่างนั้นต้องประชุมสงฆ์จำนวนเท่าไรเป็นอย่างน้อย ?
  ตอบ วุฏฐานวิธี หมายถึง ระเบียบวิธีเป็นเครื่องออกจากอาบัติสังฆาทิเสส ฯ
  อัพภาน ต้องการสงฆ์ ๒๐ รูปเป็นอย่างน้อย นอกนั้นต้องการตั้งแต่ ๔ รูป ขึ้นไป ฯ
 8. นาสนา คืออะไร ? บุคคลเช่นไรที่ทรงอนุญาตให้นาสนา ?
  ตอบ นาสนา คือ การยังบุคคลผู้ไม่สมควรถือเพศภิกษุและสามเณรให้สละเพศเสีย ฯ
  บุคคลที่ทรงพระอนุญาตให้นาสนามี ๓ ประเภท คือ
  ๑. ภิกษุต้องอันติมวัตถุแล้วยังปฏิญญาตนเป็นภิกษุ
  ๒. บุคคลผู้อุปสมบทไม่ขึ้น ได้รับอุปสมบทแต่สงฆ์
  ๓. สามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น เป็นผู้มักผลาญชีวิตสัตว์ เป็นต้น ฯ
 9. จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้ ? ก. ที่วัด
  ข. ที่ธรณีสงฆ์
  ค. ที่กัลปนา

  ตอบ ก. ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น
  ข. ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด
  ค. ที่กัลปนา คือที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัด หรือพระศาสนา ฯ
 10. เจ้าอาวาส หมายถึงใคร ? ภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอะไรบ้าง ?
  ตอบ เจ้าอาวาส หมายถึง พระภิกษุผู้ได้รับแต่งตั้งตามกฎมหาเถรสมาคมให้เป็นพระสังฆาธิการปกครองวัดใดวัดหนึ่ง ฯ
  ต้องมีคือ
  ๑. มีพรรษาพ้น ๕
  ๒. เป็นผู้ทรงเกียรติคุณ เป็นที่เคารพนับถือของคฤหัสถ์ และบรรพชิตในถิ่นนั้น ฯ

ดาวน์โหลดเฉลยข้อสอบวิชาวินัย/PDFแสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT