ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวงข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง


๑. พระภิกษุสามเณร นุ่งห่มผ้าให้เรียบร้อยตามสมณสารูป คฤหัสถ์แต่งกายสุภาพ
๒. ไปถึงสนามสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที
๓. ตรวจดูสถานที่สอบ เลขที่สอบ เพื่อความเป็นระเบียบและรวดเร็ว
๔. ก่อนเข้าห้องสอบต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้กำกับห้องสอบ
๕. เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว นั่งประจำโต๊ะของตน ห้ามนำอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด หนังสือ ย่ามหรือสิ่งอื่นใด เข้าห้องสอบนอกจากอุปกรณ์เครื่องเขียน
๖. ห้ามขีดเขียนข้อความอื่นลงในใบตอบ นอกจากคำสั่งเกี่ยวกับคำตอบ
๗. ห้ามสูบบุหรี่และกระทำการอื่นใดเป็นการรบกวนผู้สอบอื่น
๘. การออกจากห้องสอบขณะทำการสอบยังไม่แล้วเสร็จ ต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการผู้กำกับห้องสอบ
๙. เมื่อสอบเสร็จและส่งใบตอบแล้ว ให้ออกจากห้องสอบ
๑๐. เข้าสอบทุกรูป/คน ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง หรือข้อแนะนำอื่นใดที่สั่งการโดยชอบของคณะกรรมการจัดสอบธรรมสนามหลวง
อ้างอิงข้อมูล : เรื่องสอบธรรมสนามหลวงข้อปฏิบัติแนะนำเพิ่มเติม


๑. ไปถึงสถานที่สอบ (รร./วัด) ก่อนเวลา
เพื่อจะได้ไปตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ /เลขที่เข้าสอบ /หาห้องสอบไว้ก่อน
๒. เข้าร่วมพิธีเปิดสอบ
ก็เพื่อจะได้รับฟังคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมทั้งกฎระเบียบต่างๆ
๓. ทำข้อสอบด้วยความสุจริตยุติธรรม
การสอบธรรมศึกษาปีหนึ่งมีการสอบครั้งหนึ่ง ควรทำด้วยความตั้งใจและห้ามทุจริต
๔. ไม่ควรเข้าห้องสอบช้ากว่ากำหนด ๑๕ นาที และไม่ควรออกก่อน ๓๐ นาที
เพราะหากเข้าช้ากว่ากำหนด ผู้กำกับห้องสอบอาจตัดสิทธิ์สอบเราได้ และไม่ควรออกก่อนกำหนดควรใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุด
๕. ก่อนส่งกระดาษคำตอบ ควรตรวจดูความเรียบร้อยและความถูกต้องอีกครั้ง
ควรตรวจดูตรงใบหัวกระดาษคำตอบ ว่าเราเขียนได้เขียนเลขที่ /ชั้น / วิชา /วันเดือนปีแล้วหรือยัง ก่อนส่งกระดาษคำตอบ
๖. ทำข้อสอบให้ครบทุกวิชา
ตรงนี้สำคัญมาก ต้องทำให้ครบทุกวิชาและต้องให้ได้คะแนนทุกวิชา หากขาดวิชาใดวิชาหนึ่งถือว่าสอบตก หรือหากวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้คะแนนหรือได้คะแนนน้อยกว่า ๒๕ คะแนน ก็ถือว่าสอบตกทันที


แสดงความคิดเห็น