กำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๕

วันสอบนักธรรมตรี

(สมัยที่ ๑ /น.ธ.ตรี)

วันที่ ๔-๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๔ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชากระทู้ธรรม

วันพุธ ที่ ๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาธรรม

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ

วันศุกร์ ที่ ๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาวินัย

วันสอบนักธรรมโท-เอก

(สมัยที่ ๒ /น.ธ.โท-เอก)

วันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชากระทู้ธรรม

วันศุกร์ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาธรรม

วันเสาร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาพุทธ

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สอบวิชาวินัย

วันสอบธรรมศึกษาตรีโทเอก

(เฉพาะ ธ.ศ.ทุกชั้นปี)

วันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เวลา ๐๘:๓๐-๑๑:๓๐ น.
(ให้เวลาทำ ๓ ชั่วโมง)
สอบวิชากระทู้ธรรม

เวลา ๑๓:๐๐-๑๓:๕๐ น.
(ให้เวลาทำ ๓ ชั่วโมง)
สอบวิชาธรรม

เวลา ๑๔:๐๐-๑๔:๕๐ น.
(ให้เวลาทำ ๓ ชั่วโมง)
สอบวิชาพุทธ

เวลา ๑๕:๐๐-๑๕:๕๐ น.
(ให้เวลาทำ ๓ ชั่วโมง)
สอบวิชาวินัย


{getButton} $text={ดาวน์โหลดวันสอบ๒๕๖๕} $icon={download} $color={#006600}


กำหนดการวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

{fullwidth}