สุกรํ สาธุนา สาธุ "คนดีทำดีได้ง่าย" | กระทู้ธรรมชั้นตรี ระดับประถม | สุภาษิตที่ ๑๐

สุกรํ สาธุนา สาธุ คนดีทำดีได้ง่าย, ความดี อันคนดีทำง่าย

อ่านบาลีว่า:
สุ-กะ-รัง, สา-ทุ-นา, สา-ทุ


ตัวอย่างแต่งกระทู้ธรรมชั้นตรี

อ่านแนวนำมาเขียนอธิบาย


สุกรํ สาธุนา สาธุ
คนดีทำดีได้ง่าย

ทำดี คือ การกระทำอันไม่มีโทษ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น มีแต่ประโยชน์ คือเป็นทั้งประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้และในโลกหน้า

โดยธรรมดาบุคคลที่เป็นคนดี คือผู้ที่ทำความดีอยู่เป็นประจำ ย่อมสามารถที่จะทำความดีได้โดยง่าย เพราะเขาทำความดีอยู่ประจำ ทำจนชิน ทำจนเป็นนิสัย จิตใจย่อมจะยินดีในการสร้างความดีอยู่ตลอด

ดังนั้น บุคคลพึงหมั่นสร้างคุณงามความดีให้ติดเป็นนิสัย ทำให้เป็นกิจกรรมประจำวัน ให้การทำความดีกลายเป็นเรื่องปกติของชีวิตของเรา และให้รู้สึกว่าความชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ


สุภาษิตมาใน:
วินัยปิฎก จุลลวรรค, ขุททกนิกาย อุทาน
ตัวย่อสุภาษิต:
วิ.จุล. ๗/๑๙๕, ขุ.อุ.๒๕/๑๖๗


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT