เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา

<h1>เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา</h1>


เก็งข้อสอบวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษา
{getButton} $text={บทที่ ๓ พระอัญญาโกณฑัญญะ} $color={#009933}
๑. พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. อุปติสสะ
ค. โกลิตะ
ง. ปิบผลิ
๒. พระอัญญาโกณฑัญญะ เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๓. ผู้ใด นับเนื่องในกลุ่มพราหมณ์ทั้ง ๘ ผู้ทำนายมหาปุริสลักษณะ ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. สยามะ
ค. มหานามะ
ง. ลักษณะ
๔. ดวงตาเห็นธรรม ตรงกับข้อใด ?
ก. พุทธจักษุ
ข. ธรรมจักษุ
ค. ทิพจักษุ
ง. ทิพโสต
๕. พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. รู้ราตรีนาน
ข. มีบริวารมาก
ค. มีปัญญามาก
ง. มีฤทธิ์มาก{getButton} $text={บทที่ ๔ อุรุเวลกัสสปะ} $color={#009933}
๑. อุรุเวลกัสสปชฎิล ตั้งอาศรมอยู่ ณ สถานที่ใด ?
ก. ตำบลอุรุเวลา
ข. ตำบลคยาสีสะ
ค. สวนลัฏฐิวัน
ง. สวนเวฬุวัน
๒. พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้าน ใด ?
ก. มีปัญญามาก
ข. มีฤทธิ์มาก
ค. มีบริวารมาก
ง. มีคนนับถือมาก
๓. การประกาศศาสนาในแคว้นมคธเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะอาศัยสาวกรูปใด ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุรุเวลกัสสปะ
ง. พระสารีบุตร
๔. พระอุรุเวลกัสสปะบรรลุธรรม เพราะฟังธรรมชื่ออะไร ?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. โอวาท ๓
ค. อาทิตตปริยายสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร{getButton} $text={บทที่ ๕ พระสารีบุตร} $color={#009933}
๑. พระสารีบุตร เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๒. มารดาของพระสารีบุตร ชื่อว่าอะไร ?
ก. ปชาบดี
ข. สารี
ค. โมคคัลลี
ง. กีสาโคตมี
๓. อุปติสสมาณพบวชเป็นปริพาชก ในลัทธิของใคร ?
ก. โกณฑัญญะ
ข. วัปปะ
ค. ภัททิยะ
ง. อัสสชิ
๔. คุณธรรมใดของพระสารีบุตรที่ควรถือเอาเป็นแบบอย่าง ?
ก. ขยัน
ข. กตัญญู
ค. อดทน
ง. ประหยัด
๕. พระสารีบุตรเถระได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. มีปัญญามาก
ข. มีฤทธิ์มาก
ค. มีบริวารมาก
ง. ทรงธุดงค์{getButton} $text={บทที่ ๖ พระโมคคัลลานะ} $color={#009933}
๑. พระมหาโมคคัลลานะ เกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๒. มารดาของพระมหาโมคคัลลานะ ชื่อว่าอะไร ?
ก. ปชาบดี
ข. สารี
ค. โมคคัลลี
ง. กีสาโคตรมี
๓. พระมหาโมคคัลลานะ เดิมชื่อว่าอะไร ?
ก. อุปติสสะ
ข. โกลิตะ
ค. ปิปผลิ
ง. สุทัตตะ
๔. พระมหาโมคคัลลานะควบคุมดูแลการก่อสร้างวัดใด ?
ก. เวฬุวัน
ข. เชตวัน
ค. บุพพาราม
ง. นิโครธาราม
๕. พระมหาโมคคัลลานะเคยบวชในลัทธิใด ?
ก. ดาบส
ข. ปริพาชก
ค. นิครนถ์
ง. อาชีวก
๖. พระมหาโมคคัลลานะได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศด้านใด ?
ก. มีบริวารมาก
ข. มีปัญญามาก
ค. มีฤทธิ์มาก
ง. ทรงธุดงค์{getButton} $text={พระมหากัสสปะ} $color={#009933}
๑. ปิปผลิ เป็นชื่อเดิมของพระเถระใด ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระสิวลี
๒. ปิปผลิมาณพ ได้แต่งงานกับสตรีใด ?
ก. กีสาโคตมี
ข. ปฏาจารา
ค. อุบลวรรณา
ง. ภัททกาปิลานี
๓. พระมหากัสสปะเกิดที่เมืองใด ?
ก. กบิลพัสดุ์
ข. พาราณสี
ค. ราชคฤห์
ง. สาวัตถี
๔. พระมหากัสสปะเกิดในวรรณะใด ?
ก. กษัตริย์
ข. พราหมณ์
ค. แพศย์
ง. ศูทร
๕. ปิปผลิมาณพ ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?
ก. เอหิภิกขุ
ข. รับพระโอวาท ๓
ค. จตุตถกรรมวาจา
ง. รับไตรสรณคมน์
๖. พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญพระมหากัสสปะ ในคุณธรรมข้อใด ?
ก. อดทน
ข. มักน้อย
ค. ขยัน
ง. มีเมตตา
๗. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทรงธุดงค์ ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอานนท์
ง. พระสิวลี
๘. พระมหากัสสปะดับขันธนิพพาน เมื่ออายุกี่ปี ?
ก. ๘๐ ปี
ข. ๙๐ ปี
ค. ๑๑๐ ปี
ง. ๑๒๐ ปี
๙. พระมหากัสสปะเป็นประธานทำสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่ ?
ก. ครั้งที่ ๑
ข. ครั้งที่ ๒
ค. ครั้งที่ ๓
ง. ครั้งที่ ๔{getButton} $text={พระมหากัจจายนะ} $color={#009933}
๑. พระมหากัจจายนะ เกิดในเมืองใด ?
ก. ไพสาลี
ข. สาวัตถี
ค. พาราณสี
ง. อุชเชนี
๒. พระมหากัจจายนะ ก่อนบวชเคยดำรงตำแหน่งอะไร ?
ก. พระราชา
ข. อำมาตย์
ค. ปุโรหิต
ง. มหาดเล็ก
๓. พระเถระใด ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการอธิบายความย่อให้พิสดาร ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอุบาลี
ง. พระสิวลี
๔. พระมหากัจจายนะ เคยรับราชการในตำแหน่งใด ?
ก. ปุโรหิต
ข. อำมาตย์
ค. อุปราช
ง. ราชทูต
๕. วรรณะทั้ง ๔ ย่อมเสมอกันด้วยกรรม ใครกล่าว ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอนุรุทธะ
๖. พระสาวกรูปใด บรรลุพระอรหัตก่อนบวช ?
ก. พระอนุรุทธะ
ข. พระมหากัสสปะ
ค. พระมหากัจจายนะ
ง. พระอานนท์
๗. กัจจายนพราหมณ์ เคยดำรงตำแหน่งปุโรหิตของใคร ?
ก. พระเจ้าปเสนทิโกศล
ข. พระเจ้าจันฑปัชโชต
ค. พระเจ้าพิมพิสาร
ง. พระเจ้าโกรัพยะ
๘. พระสังกัจจายน์เป็นคนเดียวกับพระเถระรูปใด ?
ก. พระมหากัสสปะ
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอนุรุทธะ{getButton} $text={พระอานนท์} $color={#009933}
๑. พระเถระใด เป็นสหชาติกับพระพุทธเจ้า ?
ก. พระนันทะ
ข. พระอนุรุทธ์
ค. พระภัททิยะ
ง. พระอานนท์
๒. พระเถระใด บรรลุเป็นพระอรหันต์ในระหว่างอิริยาบถทั้ง ๔ ?
ก. พระอานนท์
ข. พระอุบาลี
ค. พระสิวลี
ง. พระอนุรุทธะ
๓. พระอานนท์บรรลุธรรมในอิริยาบถใด ?
ก. นั่ง
ข. ยืน
ค. เดิน
ง. กำลังล้มตัวลงนอน
๔. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระอานนท์ ?
ก. เป็นยอดพุทธอุปัฏฐาก
ข. ปรินิพพานบนอากาศ
ค. บรรลุธรรมหลังพุทธกาล
ง. ริเริ่มทำปฐมสังคายนา{getButton} $text={พระอุบาลี} $color={#009933}
๑. พระอุบาลี เป็นบุตรของใคร ?
ก. ช่างย้อมผ้า
ข. ช่างตัดผม
ค. ช่างเย็บผ้า
ง. ช่างทอง
๒. พระเถระใด เคยดำรงตำแหน่งนายภูษามาลาของเจ้าศากยะ ?
ก. พระฉันนะ
ข. พระอานนท์
ค. พระอุบาลี
ง. พระกาฬุทายี
๓. พระอุบาลีเถระ ได้รับยกย่องในตำแหน่งเอตทัคคะด้านใด ?
ก. ทรงพระวินัย
ข. ทรงธุดงค์
ค. ทรงจีวรเศร้าหมอง
ง. ทรงจำมาก
๔. ผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางทรงจำวินัยคือใคร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหาโมคคัลลานะ
ค. พระอานนท์
ง. พระอุบาลี{getButton} $text={บทที่ ๗ พระนางปชาบดีโคตมี} $color={#009933}
๑. พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. อัญชนะ
ข. ชัยเสนะ
ค. สีหหนุ
ง. สุทโธทนะ
๒. พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้รับอุปสมบทด้วยวิธีใด ?
ก. รับครุธรรม
ข. รับสรณคมน์
ค. รับศีล ๕
ง. รับศีล ๘
๓. พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในด้านใด ?
ก. กตัญญู
ข. รู้ราตรีนาน
ค. ปัญญามาก
ง. ทรงวินัย{getButton} $text={บทที่ ๘ พระเขมาเถรี} $color={#009933}
๑. พระนางเขมา ได้อภิเษกสมรสกับกษัตริย์พระองค์ใด ?
ก. ปเสนทิโกศล
ข. พิมพิสาร
ค. อุเทน
ง. จัณฑปัชโชต
๒. สตรีใด บรรลุพระอรหันต์ในขณะเป็นคฤหัสถ์ ?
ก. อุบลวรรณา
ข. เขมา
ค. ปฏาจารา
ง. กีสาโคตมี
๓. พระนางเขมาบรรลุพระอรหันต์ในอิริยาบถใด ?
ก. ยืน
ข. เดิน
ค. นั่ง
ง. นอน
๔. พระเถรีใด ได้รับยกย่องว่ามีปัญญามาก ?
ก. กีสาโคตมี
ข. อุบลวรรณา
ค. เขมา
ง. ปฏาจารา{getButton} $text={บทที่ ๙ ศาสนพิธี} $color={#009933}
๑. ระเบียบแบบแผนที่พึงปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?
ก. ศาสนบุคคล
ข. ศาสนธรรม
ค. ศาสนวัตถุ
ง. ศาสนพิธี
๒. ศาสนพิธี มีความหมายตรงกับข้อใด ?
ก. พิธีกรรมทางศาสนา
ข. ความเชื่อทางศาสนา
ค. ธรรมเนียมทางศาสนา
ง. ข้อบังคับทางศาสนา
๓. หลักการทำบุญในศาสนพิธี เกิดจากคำสอนเรื่องใด ?
ก. บุญกิริยาวัตถุ
ข. สังคหวัตถุ
ค. ทานวัตถุ
ง. กุศลมูล
๔. การอบรมจิตให้ผ่องใสตามหลักบุญกิริยาวัตถุ ๓ เรียกว่าอะไร ?
ก. ทาน
ข. ศีล
ค. ภาวนา
ง. เนกขัมมะ
๕. การไหว้ ตรงกับกิริยาใด ?
ก. อัญชลี
ข. วันทา
ค. อภิวาท
ง. คุกเข่า
๖. อภิวาท มีความหมายตรงกับกิริยาใด ?
ก. ประนมมือ
ข. ไหว้
ค. กราบ
ง. คุกเข่า
๗. เบญจางคประดิษฐ์ ตรงตามข้อใด ?
ก. เข่า ๒ ศอก ๒ หัว ๑
ข. มือ ๒ ศอก ๒ หัว ๑
ค. เข่า ๒ มือ ๒ หน้าผาก ๑
ง. มือ ๒ เท้า ๒ หน้า ๑
๘. ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ เป็นกล่าวถึงสรณะใดเป็นที่พึ่ง ?
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. ถูกทุกข้อ
๙. การประเคนภัตตาหารที่ถูกต้องควรอยู่ห่างจากพระภิกษุ ประมาณกี่ศอก ?
ก. ๑ ศอก
ข. ๒ ศอก
ค. ๓ ศอก
ง. ๔ ศอก
๑๐. การกรวดน้ำหลังจากบำเพ็ญกุศล มุ่งประโยชน์อะไร ?
ก. อุทิศส่วนบุญ
ข. แสดงความเคารพ
ค. ตั้งจิตอธิษฐาน
ง. เพื่อให้เทวดารับรู้
๑๑. เมื่อพระสวดว่า ยะถา วาริวะหา ควรทำเช่นใด ?
ก. กรวดน้ำ
ข. ประนมมือรับพร
ค. นั่งฟัง
ง. ลุกหนี
๑๒. อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย คืออะไร ?
ก. คำกรวดน้ำ
ข. คำบูชาพระ
ค. คำอาราธนาศีล
ง. คำอาราธนาธรรม
๑๓. กษัตริย์พระนามว่าอะไร เป็นต้นแบบของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญ ?
ก. ปเสนทิโกศล
ข. พิมพิสาร
ค. สุทโธทนะ
ง. จัณฑปัชโชต
๑๔. การถวายสังฆทาน หมายถึงข้อใด ?
ก. ถวายเจาะจงเจ้าอาวาส
ข. ถวายพระที่เคารพนับถือ
ค. ถวายแก่สงฆ์ทั่วไป
ง. ถวายพระที่มีชื่อเสียง
๑๕. สิ่งใด ที่ไม่ควรนำไปถวายสังฆทานหลังเที่ยงวันไปแล้ว ?
ก. ข้าวสุก
ข. น้ำดื่ม
ค. ยารักษาโรค
ง. ผ้าจีวร
๑๖. พิธีถวายทานแก่พระภิกษุสามเณร แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
ก. ๒ ประเภท
ข. ๓ ประเภท
ค. ๔ ประเภท
ง. ๕ ประเภท


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า
ADVERTISMENT