Page Nav

HIDE

Admin Talk

{fbt_classic_header}

Header AD

//

อ่านยัง:

latest

Ads Place


เก็งข้อสอบวิชาพุทธะ ธ.ศ.ชั้นเอก (ชุดที่ ๒)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธ.ศ.ชั้นเอก ชุดที่ ๒</h1>

เก็งข้อสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ชุดที่ ๒


๑.    การศึกษาพุทธานุพุทธประวัติ มีประโยชน์อย่างไร
        ก.  รู้ความเป็นไป
        ข. ปฏิปทาจริยาวัตร
        ค.  ได้ทิฏฐานุคติ
        ง.  ถูกทุกข้อ

๒.   ไตรเพท เป็นคัมภีร์การศึกษาของวรรณะใด
        ก.  กษัตริย์
        ข.  พรหมณ์
        ค.  แพศย์
        ง.  ศูทร

๓.    เพราะเหตุใด คนชมพูทวีปสมัยนั้น จึงมีทิฏฐิความเห็นที่แตกต่างกัน
        ก.  มีคณาจารย์มากมาย
        ข.  มีการสอนลัทธิต่างกัน
        ค.  มีการแบ่งชั้นวรรณะ
        ง.  ถูกทุกข้อ

๔.    ความเห็นว่า ตายแล้วสูญ จัดเป็นทิฆฐิประเภทใด
        ก.  อเหตุกทิฏฐิ
        ข.  นัตถิกทิฏฐิ
        ค.  อุจเฉททิฏฐิ
        ง.  สัสสตทิฏฐิ

๕.    ตามลัทธิพราหมณ์ เชื่อว่าผู้ไม่มีบุตร จะมีคติเป็นอย่างไร
        ก.  ตายแล้วสูญ
        ข.  ตายแล้วตกนรก
        ค.  ตายแล้วเกิดในสุคติ
        ง.  มีคติไม่แน่นอน

๖.    พระเจ้าสุทโธทนะ ทรงครองราชย์สืบสันตติต่อจากใคร
        ก.  พระเจ้าโอกกากราช
        ข.  พระเจ้าชยเสนะ
        ค.  พระเจ้าสีหนุ
        ง.  พระเจ้าอัญชนะ

๗.    พระอนุชาต่างพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ มีพระนามว่าอะไร
        ก.  อานนท์
        ข.  นันทะ
        ค.  นันทกะ
        ง.  มหานามะ

๘.    พระเจ้าสีหนุและพระนางกัญจนา เป็นอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะ
        ก.  ตา ยาย
        ข.  ปู ย่า
        ค.  ลุง ป้า
        ง.  พ่อตา แม่ยาย

๙.    ข้อใดไม่ใช่บุพพนิมิต ๕ ประการ ที่ปรากฎแก่พระมหาสัตว์
        ก.  ทิพยภูษาที่ห่มมีสีเศร้าหมอง
        ข.  พระสรีระมีอาการชราปรากฎ
        ค.  พระเสโทไหลจากพระนลาฏ
        ง.  ทิพยบุปผาที่ประดับเหี่ยวแห้ง

๑๐.  พระนางสิริมหามายาเสด็จไปเทวทหนคร เพราะเหตุใด
        ก.  บวงสรวงเทวดา
        ข.  ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
        ค.  เยี่ยมสกุลวงศ์
        ง.  เยี่ยมมารดาบิดา

๑๑.  พระวาจาว่า "เราเป็นเลิศ เป็นหนึ่ง ประเสริฐสุดในโลก" เรียกว่าอะไร
        ก.  สัจจวาจา
        ข.  มธุรวาจา
        ค.  ปิยวาจา
        ง.  อาสภิวาจา

๑๒.  พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขที่ต้นราชายตนะ ได้ทรงพบกับใคร
        ก.  พราหมณ์หุหุกชาติ
        ข.  ตปุสสะ และภัลลิกะ
        ค.  พระยานาคมุจลินท์
        ง.  ยสกุลบุตร

๑๓.  คำว่า อุบาสก อุบาสิกา มีความหมายว่าอย่างไร
         ก.  ผู้นั่งใกล้พระพุทธ
         ข.  ผู้นั่งใกล้พระธรรม
         ค.  ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์
         ง.  ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย

๑๔.  สถานที่ทรงพิจารณาอภิธัมมปิฏก ซึ่งเทวดานิรมิต เรียกว่าอะไร
         ก.  อนิมิสเจดีย์
         ข.  รัตนฆรเจดีย์
         ค.  รัตนจงกลมเจดีย์
         ง.  บริโภคเจดีย์

๑๕.  ข้อใด พระองค์ทรงแสดงว่า บรรพชิตควรปฏิบัติ
         ก.  กามสุขัลลิกานุโยค
         ข.  อัตตกิลมถานุโยค
         ค.  มัชฌิมาปฏิปทา
         ง.  อปัณณกปฏิปทา

๑๖.  ข้อใด เรียกว่า ปฏิปุจฉาพยากรณ์
         ก.  ย้อนถามแล้วจึงแก้ปัญหา
         ข.  แยกปัญหาแก้ทีละข้อ
         ค.  แก้ปัญหานั้นโดยส่วนเดียว
         ง.  ถามตอบไปทีละข้อ

๑๗.  ผู้ฉลาดในภาษาสามารถเข้าใจพูดให้คนอื่นเลื่อมใสได้ เรียกว่าอะไร
         ก.  ธัมมปฏิสัมภิทา
         ข.  นิรุตติปฏิสัมภิทา
         ค.  อัตถปฏิสัมภิทา
         ง.  ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

๑๘.  พระพุทธเจ้าโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ด้วยธรรมอะไร
         ก.  ทานกถา
         ข.  สีลกถา
         ค.  สัคคกถา
         ง.  อนุปุพพีกถา

๑๙.  บุคคลใด ไม่ใช่เป้าหมายของการทำปุพพเปตพลีของพราหมณ์
         ก.  ปูย่า
         ข.  ตายาย
         ค.  พ่อแม่
         ง.  ลูกหลาน

๒๐.  พระองค์เป็นศาสดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นสาวก ใครกล่าว
         ก.  พระมหากัสสปะ
         ข.  พระคยากัสสปะ
         ค.  พระอุรุเวลากัสสปะ
         ง.  พระนทีกัสสปะ

๒๑.  โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าอย่างไร
         ก.  ความเพลิดเพลิน
         ข.  ความทะยานอยาก
         ค.  ความยินดีในกาม
         ง.  ความไม่รู้อริยสัจ ๔

๒๒.  มาณพทั้ง ๑๖ คน ใครบรรลุธรรมช้ากว่าเพื่อน
         ก.  โมฆราชมาณพ
         ข.  ปิงคิยมาณพ
         ค.  อุทยมาณพ
         ง.  โปสาลมาณพ

๒๓.  สิ่งใดเป็นมาร เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ตรัสแก่ใคร
         ก.  พระภัททวัคคีย์
         ข.  พระนันทะ
         ค.  พระราธะ
         ง.  พระอานนท์

๒๔.  พระสาวกองค์ใด เป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ
         ก.  พระโสณโกฬิวิสะ
         ข.  พระปุณณมันตานีบุตร
         ค.  พระโสณกุฏิกัณณะ
         ง.  พระปิงคิยะ

๒๕.  ใครเป็นผู้สร้าง วัดเชตวัน
         ก.  เจ้าเชตุ
         ข.  พระเจ้าอชาตศัตรู
         ค.  โฆสกเศรษฐี
         ง.  อนาถปิณฑิกเศรษฐี

๒๖.  ใครทูลขอให้งดบวชกุลบุตรที่บิดามารดาไม่อนุญาต
         ก.  พระเจ้าพิมพิสาร
         ข.  พระเจ้าสุทโธทนะ
         ค.  พระเจ้าปเสนทิโกศล
         ง.  พระเจ้าอชาตศัตรู

๒๗.  ฝนโบกขรพรรษตกในคราวพระพุทธเจ้าประทับ ณ ที่ใด
         ก.  กรุงกบิลพัสดิ์
         ข.  กรุงราชคฤห์
         ค.  กรุงเวสาลี
         ง.  กรุงเทวทหะ

๒๘.  พระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมอะไร จึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์
         ก. อนุปุพพีกถา
         ข.  อนิจจาทิปฏิสังยุต
         ค.  ธรรมปาลชาดก
         ง.  เวสสันดรชาดก

๒๙.  ความสงสัยเกิดขึ้นเมื่อใด ขอข้าพระองค์ทูลถามได้เมื่อนั้น เป็นคำพูดของใคร
         ก.  พระภัททิยะ
         ข.  พระมหานามะ
         ค.  พระอานนท์
         ง.  พระอนุรุทธะ

๓๐.  พระสาวกองค์ใด มีความเชี่ยวชาญในพระวินัย
         ก.  พระอุบาลี
         ข.  พระนทีกัสสปะ
         ค.  พระอานนท์
         ง.  พระมหากัสสปะ

๓๑.  เพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะน้อย ดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยา คือใคร
         ก.  ตปุสสะ ภัลลิกะ
         ข.  ภัททิยะ อนุรุทธะ
         ค.  อัสสชิ อุปติสสะ
         ง.  อุปติสสะ โกลิตะ

๓๒.  โกลิตะปริพาชกฟังธรรมจากใคร จึงได้ดวงตาเห็นธรรม
         ก.  พระพุทธเจ้า
         ข.  พระอัสสชิ
         ค.  อุปติสสปริพาชก
         ง.  ทีฆนขปริพาชก

๓๓.  พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอ ด้วยพระองค์
         ก.  พระอัญญาโกณฑัญญะ
         ข.  พระอานนท์
         ค.  พระมหากัสสปะ
         ง.  พระอุบาลี

๓๔.  พระสาวกรูปใด ได้รับเอตทัคคะทำตระกูลให้เลื่อมใส
         ก.  พระกาฬุทายี
         ข.  พระโสภิตะ
         ค.  พระพากุละ
         ง.  พระรัฐบาล

๓๕.  พระสาวกคู่ใด สนทนาเรื่องการตายของพระขีณาสพ
         ก.  พระอัสสชิ พระอนุรุทธะ
         ข.  พระอานนท์ พระอุบาลี
         ค.  พระสารีบุตร พระยมกะ
         ง.  พระยสะ พระโมคคัลลานะ

๓๖.  ปิงคิยมาณพ ไม่หลุดพ้นจากอาสวกิเลสในขณะฟังธรรม เพราะเหตุใด
         ก.  คิดถึงการงาน
         ข.  คิดถึงคนรัก
         ค.  คิดถึงอาจารย์
         ง.  คิดสงสัยในธรรม

๓๗.  โลกมีอะไรผูกพันไว้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบอย่างไร
         ก.  ความเพลิดเพลิน
         ข.  ความทะยานอยาก
         ค.  ความยินดีในกาม
         ง.  ความไม่ณุ้อริยสัจ

๓๘.  พระเทวทัตไม่ได้บรรลุมรรคผล เพราะสาเหตุใด
         ก.  ถือตัวว่าเป็นกษัตริย์
         ข.  ถูกลาภสักการะครอบงำ
         ค.  ไม่ได้บวชด้วยศรัทธา
         ง.  มีปัญญาด้อยกว่าคนอื่น

๓๙.  พระอานนท์ได้บรรลุโสดาปัตติผล เพราะฟังธรรมจากใคร
         ก.  พระอัญญาโกณฑัญญะ
         ข.  พระสารีบุตร
         ค.  พระปุณณมันตานีบุตร
         ง.  พระอัสสชิ

๔๐.  มหาสันนิบาตแห่งพระอริยสาวก เป็นเหตุให้เกิดอะไร
         ก.  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
         ข.  อนัตตลักขณสูตร
         ค.  อาทิตตปริยายสูตร
         ง.  โอวาทปาฏิโมกข์

๔๑.  มหาปเทศ ๔ พระพุทธเจ้าทรงแสดง ณ สถานที่ใด
         ก.  อานันทเจดีย์
         ข.  ปาวาลเจดีย์
         ค.  อจลเจดีย์
         ง.  ปาสาณเจดีย์

๔๒.  สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง จัดเป็นเจดีย์ประเภทใด
         ก.  ธาตุเจดีย์
         ข.  บริโภคเจดีย์
         ค.  ธรรมเจดีย์
         ง.  อุทเทสิกเจดีย์

๔๓.  อุทเทสิกเจดีย์ หมายถึงข้อใด
         ก.  พระพุทธรูป
         ข.  พระบรมสารีริกธาตุ
         ค.  พระพุทธบริขาร
         ง.  พระไตรปิฏก

๔๔.  สถานที่ทรงพิจารณาอภิธัมมปิฎก ซึ่งเทวดานิรมิต เรียกว่าอะไร
         ก.  อนิมิสเจดีย์
         ข.  รัตนฆรเจดีย์
         ค.  รัตนจงกรมเจดีย์
         ง.  บริโภคเจดีย์

๔๕.  ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว จักเป็นศาสดาแห่งท่านทั้งหลาย พระศาสดาตรัสแก่ใคร
         ก.  พระอนุรุทธะ
         ข.  พระมหากัสสปะ
         ค.  พระอุบาลี
         ง.  พระอานนท์

๔๖.  พระพุทธโอวาททั้งปวงที่ทรงประทานแล้ว ประมวลลงเป็นหนึ่งเดียว คืออะไร
         ก.  ความไม่ประมาท
         ข.  ทางสายกลาง
         ค.  ดวงตาเห็นธรรม
         ง.  ความกตัญญู

๔๗.  ผิวกายพระตถาคต ผ่องใสยิ่งนักในกาลใด
         ก.  วันประสูติ 
         ข.  วันแสดงปฐมเทศนา
         ค.  วันแสดงยมกปาฏิหาริย์
         ง.  วันตรัสรู้และปรินิพพาน

๔๘.  สังคายนาครั้งใด มีการจารึกคำสอนลงในใบลาน
         ก.  ครั้งที่ ๒ 
         ข.  ครั้งที่ ๓
         ค.  ครั้งที่ ๔
         ง.  ครั้งที่ ๕

๔๙.  ใครเป็นอัครศาสนูปถัมภก คราวทำตติยสังคายนา
         ก.  พระเจ้าอชาตศัตรู
         ข.  พระเจ้าอโศกมหาราช
         ค.  พระเจ้ากาลาโศกราช
         ง.  พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

๕๐.  อันตรธานใด เป็นชั้นแรกแห่งความเสื่อมในพระพุทธศาสนา
         ก.  ปริยัติอันตรธาน
         ข.  ปฏิบัติอันตรธาน
         ค.  ปฏิเวธอันตรธาน
         ง.  ลิงคอันตรธาน
ไม่มีความคิดเห็น