เก็งข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธ.ศ.ชั้นตรี (ชุดที่ ๑)

<h1>เก็งข้อสอบวิชาธรรมะ ธ.ศ.ชั้นตรี</h1>


แนวข้อสอบวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ติวเข้มก่อนสอบธรรมสนามหลวง
{getButton} $text={วิชาธรรมวิภาค} $color={#009933}
๑. ข้อใดเป็นความหมายของสติ
ก. ความระลึกได้
ข. ความรู้ตัว
ง. ความจำได้
๒. คนขาดสติสัมปชัญญะมีลักษณะเช่นไร
ก. โง่เขลา
ข. ประมาท
ค. ขาดความละอาย
ง. ไร้ความรับผิดชอบ
๓. สติสัมปชัญญะ ชื่อว่ามีอุปการะมากเพราะเหตุใด
ก. ช่วยให้เกิดความสุข
ข. ช่วยให้ร่ำรวย
ค. ช่วยให้ทำงานไม่ผิดพลาด
ง. ช่วยให้มีความเจริญ
๔. หิริโอตตัปปะ จัดเป็นธรรมอะไร
ก. ธรรมมีอุปการะมาก
ข. ธรรมคุ้มครองโลก
ค. ธรรมอันธรรมให้งาม
ง. ธรรมสงเคราะห์โลก
๕. คนมีโอตตัปปะ มีลักษณะเช่นใด
ก. รังเกียจคนชั่ว
ข. ละอายบาป
ค. เกรงกลัวบาป
ง. เกรงกลัวคนชั่ว
๖. หิริโอตตัปปะ ช่วยสังคมด้านใด
ก. ป้องกันการทุจริต
ข. ป้องกันความเกียจคร้าน
ค. ป้องกันภัยพิบัติ
ง. ป้องกันความยากจน
๗. ธรรมอันทำให้งาม ตรงกับข้อใด
ก. สติ สัมปชัญญะ
ข. หิริ โอตตัปปะ
ค. ขันติ โสรัจจะ
ง. กตัญญูกตเวที
๘. ข้อใดเป็นลักษณะของคนมีโสรัจจะ
ก. อ่อนน้อมถ่อมตน
ข. เก็บอารมณ์ได้ดี
ค. ทนต่อความลำบาก
ง. ทนต่อคำด่า
๙. ข้อใดเป็นความหมายของบุพพการี
ก. ผู้ทำอุปการะก่อน
ข. ผู้ตอบแทนคุณ
ค. ผู้รู้บุญคุณ
ง. ผู้เกิดก่อน
๑๐. กตัญญูกตเวที หมายถึงใคร
ก. ผู้มีอุปการคุณ
ข. ผู้รู้คุณ
ค. ผู้ตอบแทนคุณ
ง. ผู้รู้คุณและตอบแทน
๑๑. ผู้รู้ดีรู้ชอบก่อนแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม ตรงกับข้อใด
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม

ค. พระสงฆ์
ง. พระรัตนตรัย
๑๒. หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามธรรมวินัย ตรงกับข้อใด
ก. พระพุทธ
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ์
ง. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๑๓. พระรัตนตรัย ตรงกับข้อใด
ก. ศีล สมาธิ ปัญญา
ข. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ค. ทาน ศีล ภาวนา
ง. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
๑๔. โอวาทปาติโมกข์ ตรงกับข้อใด
ก. ประพฤติสุจริต ๓
ข. เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม
ค. ให้ทาน รักษาศีล
ง. ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
๑๕. การประพฤติชั่วทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร
ก. ทุจริต
ข. บาป
ค. กรรม
ง. มลทิน
๑๖. ข้อใดจัดเป็นกายทุจริต
ก. พยาบาทปองร้าย
ข. ลักทรัพย์
ค. ยุยงให้แตกกัน
ง. ให้ร้ายผู้อื่น
๑๗. ข้อใดจัดเป็นวจีทุจริต
ก. ยุยงให้แตกกัน
ข. ฉกชิงวิ่งราว
ค. โลภอยากได้ของเขา
ง. ปองร้ายผู้อื่น
๑๘. ข้อใดเป็นโทษของการพูดส่อเสียด
ก. ทำให้เจ็บใจ
ข. ทำให้แตกสามัคคี
ค. ขาดคนเชื่อถือ
ง. ขาดคนรักใคร่
๑๙. ข้อใดเป็นโทษของการพูดคำหยาบ
ก. ทำให้เจ็บใจ
ข. ทำให้แตกสามัคคี
ค. ขาดคนเชื่อถือ
ง. ขาดคนรักใคร่
๒๐. ข้อใดไม่จัดเป็นมโนทุจริต
ก. คิดช่วยเหลือผู้อื่น
ข. คิดอยากได้ของเขา
ค. เห็นไม่ตรงตามความเป็นจริง
ง. พยาบาทปองร้ายเขา
๒๑. การประพฤติดีทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าอะไร
ก. บุญ
ข. ทาน
ค. กุศล
ง. สุจริต
๒๒. คนจะดีหรือชั่ว เพราะเหตุใด
ก. มีชาติตระกูลสูง
ข. มีทรัพย์มาก
ค. ประพฤติสุจริต
ง. มีบริวารมาก
๒๓. ความดีในสุจริต ๓ ตรงกับข้อใด
ก. ดีทางกาย
ข. ดีทางวาจา
ค. ดีทางใจ
ง. ดีทางกาย วาจา ใจ
๒๔. ข้อใดจัดเป็นโลภะ
ก. อยากสวย
ข. อยากรวย
ค. อยากเก่ง
ง. อยากโกง
๒๕. ข้อใดจัดเป็นโทสะ
ก. คิดประทุษร้าย
ข. คิดอยากได้
ค. คิดโลภ
ง. ความหลง
๒๖. คนมีโทสะ ควรแก้ด้วยอะไร
ก. เมตตา
ข. ชื่อสัตย์
ค. อ่อนน้อม
ง. เสียสละ
๒๗. ข้อใดเป็นเหตุไม่ให้เห็นผิดเป็นถูก
ก. อโลภะ
ข. อวิหิงสา
ค. อโมหะ
ง. อโทสะ
๒๘. มาตาปิตุปัฎฐาน ตรงกับข้อใด
ก. เลี้ยงดูพ่อแม่
ข. เอาใจพ่อแม่
ค. รักพ่อแม่
ง. สงสารพ่อแม่
๒๙. ประเทศอันสมควรมีลักษณะเช่นใด
ก. มีพื้นที่มาก
ข. มีประชากรมาก
ค. มีคนดีมาก
ง. มีความสวยงาม
๓๐. จะรักษาความยุติธรรม ต้องเว้นจากอะไร
ก. อบายมุข
ข. อกุศล
ค. อคติ
ง. ทุจริต
๓๑. ลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน ชื่อว่ามีอคติใด
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ
๓๒. ลำเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ ตรงกับข้อใด
ก. ฉันทาคติ
ข. โทสาคติ
ค. โมหาคติ
ง. ภยาคติ
๓๓. ข้อใดตรงกับสังวรปธาน
ก. เพียรระวัง
ข. เพียรละ
ค. เพียรเจริญ
ง. เพียรรักษา
๓๔. หมั่นสร้างความดีให้มีในตน ตรงกับข้อใด
ก. สังวรปธาน
ข. ปหานปธาน
ค. ภาวนาปธาน
ง. อนุรักขนาปธาน
๓๕. ธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจตรงกับข้อใด
ก. อธิษฐานธรรม
ข. วุฑฒิธรรม
ค. อิทธิบาทธรรม
ง. พรหมวิหารธรรม
๓๖. ชื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ตรงกับหลักธรรมใด
ก. ปัญญา
ข. สัจจะ
ค. จาคะ
ง. อุปสมะ
๓๗. อิทธิบาทข้อใดเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความสำเร็จ
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา
๓๘. คนที่ทอดธุระในการทำงานเพราะขาดอิทธิบาทข้อใด
ก. ฉันทะ
ข. วิริยะ
ค. จิตตะ
ง. วิมังสา
๓๙. การช่วยเหลือคนประสบภัย ชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๔๐. การแสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ชื่อว่ามีพรหมวิหารข้อใด
ก. เมตตา
ข. กรุณา
ค. มุทิตา
ง. อุเบกขา
๔๑. ความทะยานอยากจัดเข้าในข้อใด
ก. ทุกข์
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๔๒. ข้อใดจัดเป็นอนันตริยกรรม
ก. เผาโรงเรียนวัด
ข. ตัดเศียรพระพุทธรูป
ค. ทำร้ายพระสงฆ์
ง. ทำสงฆ์ให้แตกกัน
๔๓. พิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของตัว มีประโยชน์อย่างไร
ก. บรรเทาความเห็นผิด
ข. บรรเทาความเมาในวัย
ค. บรรเทาความยึดมั่น
ง. บรรเทาความเมาในชีวิต
๔๔. เมื่อจิตฟุ้งซ่านควรเจริญพลธรรมข้อใด
ก. วิริยะ
ข. สติ
ค. สมาธิ
ง. ปัญญา
๔๕. ปฏิบัติอย่างไร ชื่อว่าเคารพในการศึกษา
ก. เล่นกีฬา
ข. สัมมนาวิชาการ
ค. ใส่ใจศึกษา
ง. ทัศนศึกษา
๔๖. คบเพื่อนเพราะหวังประโยชน์ จัดเป็นมิตรประเภทใด
ก. มิตรปอกลอก
ข. มิตรดีแต่พูด
ค. มิตรหัวประจบ
ง. มิตรชักชวนในทางฉิบหาย
๔๗. ทุกข์ ๆ ด้วย สุข ๆ ด้วย ตรงกับมิตรประเภทใด
ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
ค. มิตรแนะประโยชน์
ง. มิตรมีความรักใคร่
๔๘. ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ข้อใด
ก. ครูอาจารย์
ข. มารดาบิดา
ค. บุตรภรรยา
ง. มิตรสหาย
๔๙. ไม่รู้จักอาย เป็นโทษอบายมุขใด
ก. ดื่มน้ำเมา
ข. เที่ยวกลางคืน
ค. เล่นการพนัน
ง. คบคนชั่วเป็นมิตร
๕๐. เล่นการพนันมีโทษอย่างไร
ก. ถูกใส่ความ
ข. ถูกติเตียน
ค. ถูกระแวง
ง. ถูกหมิ่นประมาท

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

ads

ads